Informator Gminny - Nr 3/2008 (167)

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Odbiór i utylizacja padłych zwierząt w 2008 r.

W 2008 r. zmieniły się warunki płatności za usługi utylizacji padłych zwierząt. Dotyczy to wysokości dopłat ARiMR. Agencja w 100 % opłaca koszt odbioru i transportu wszystkich padłych zwierząt oraz koszt utylizacji dla niektórych zwierząt, tj. bydła, które ukończyło 24 miesiąc życia oraz owiec i kóz, powyżej 12 miesięcy życia. W pozostałych  przypadkach Agencja dopłaca do kosztów utylizacji 75% jej wartości,          a rolnik ponosi pozostałą część kosztów. W województwie kujawsko–pomorskim w 2008 r. obowiązują następujące stawki brutto za utylizację 1 szt. poszczególnych gatunków zwierząt:

▪ bydło – w wieku do 12 m-cy: 13,07 zł/1 szt., powyżej 12 do 24 m-cy: 43,58 zł/1 szt., powyżej 24 m-cy: bezpłatnie,

▪ świnie – bez względu na wiek, ale w zależności od masy ciała: do 20 kg: 0,65 zł/1 szt., powyżej 20 kg do 50 kg: 3,26 zł/1 szt., powyżej 50 kg do 110 kg: 7,18 zł/1 szt., powyżej 110 kg: 13,07 zł/1 szt.,

▪ konie w wieku do 12 m-cy: 13,07 zł/1 szt., powyżej 12 m-cy 43,58 zł/1 szt.,

▪ owce i kozy w wieku do 12 m-cy: 13,07 zł/1 szt., powyżej 12 m-cy: bezpłatnie.

Podmiotami świadczącymi usługi w tym zakresie na terenie naszego województwa, z którymi ARiMR podpisała umowy są: STRUGA S.A. w Jezuickiej Strudze tel. (052) 351 25 24: Hetman Sp. z o o. w Olszówce tel. (056) 683 25 62; Farmutil HS  S.A. w Śmiłowie (woj. wielkopolskie) tel. (067) 281 42 61; PW Amba Sp. z o o. w Radzanowie (woj. mazowieckie) tel. (023) 679 60 09.

Zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego.

Do 1.IV.2008r. w Urzędzie Gminy w Łubiance (Dział Księgowości, Podatków i Opłat) lub innym UG właściwym dla lokalizacji użytków rolnych można składać „Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”. Do wniosku należy załączyć faktury zakupu oleju w okresie od 1.IX.2007r. do 29.II.2008r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w całym 2008r. wynosi 73,10 zł/1 ha UR, przy zużyciu limitu 86 l ON/1 ha.

Obowiązkowe ubezpieczenia upraw i zwierząt.

Od 2006 r. wdrażany jest w Polsce system ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem z budżetu państwa do składek producentów rolnych. Ubezpieczać można rośliny i zwierzęta od negatywnych następstw zaistniałych w wyniku następujących zdarzeń losowych:

▪ dla produkcji roślinnej (tj. upraw: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, tytoniu, buraków cukrowych, roślin strączkowych, warzyw gruntowych, truskawek, drzew i krzewów owocowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,

▪ dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, świń, koni, owiec, kóz       i drobiu) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Budżet państwa dopłacać będzie do składek ubezpieczeń należnych od producentów rolnych 50 % składki do 1 ha upraw rolnych i 50 % składki do 1 szt. zwierzęcia gospodarskiego. Od 1 lipca 2008 r. rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych będzie miał obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50 % powierzchni upraw poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia z wybranym przez siebie zakładem ubezpieczeń, który zawarł z ministrem właściwym ds. rolnictwa umowę w sprawie dopłat. Rolnik, który nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego (tj. ubezpieczenia co najmniej 50 % powierzchni upraw) będzie musiał wnieść opłatę na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce swojego zamieszkania lub siedzibę gospodarstwa w wysokości równowartości przeliczonej na złote kwoty 2 Euro na 1 ha za każdy rok kalendarzowy. Umowy, o których mowa wyżej rolnicy mogą zawierać z jednym z 4 przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, tj.: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”                  w Warszawie, Concordią Polska – Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu oraz Moim Towarzystwem Ubezpieczeniowym (MTU) w Sopocie.

Przypomnienie:

W związku z nadchodzącą wiosną i sezonem natężonych prac polowych:

▪ nie wolno wypalać łąk, pastwisk oraz rowów przydrożnych,

▪ nawozy organiczne należy zaorywać jak najszybciej po ich wywiezieniu na pole,

▪ należy zadbać o estetykę zagród i działek siedliskowych. Również w 2008 r. na terenie naszej gminy przeprowadzony będzie Konkurs „Piękna Zagroda”.

drukuj (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️