Informator Gminny - Nr 06/2007 (157)

WYBORY ŁAWNIKÓW

31 grudnia 2007r. kończy się kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławników wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Z  informacji Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu skierowanej do Rady Gminy Łubianka wiadomo, że z terenu naszej gminy do Sądu Rejonowego w Toruniu na kadencję 2008-2011 powinien zostać wybrany 1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich, a do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 2008-2011 - 3 ławników do orzekania w sprawach cywilnych. Kandydat na ławnika musi spełniać następujące warunki :

1/ posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2/ być nieskazitelnego charakteru,

3/ mieć ukończone 30 lat, a nie przekraczać 70 lat,

4/ być zatrudnionym lub zamieszkiwać w miejscu   

    kandydowania co najmniej od roku,

5/ posiadać co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz grupy co najmniej 25 obywateli posiadających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie. Do zgłoszenia  kandydata na ławnika załącza się informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz 3 aktualne fotografie. O kandydatach na ławników, rady gmin zasięgają informacji od właściwych organów Policji. Termin zgłaszania Radzie Gminy kandydatów upływa w dniu 30 czerwca 2007r. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 4. Tam są również udostępniane karty zgłoszenia

drukuj (WYBORY ŁAWNIKÓW)

 • autor: Barbara Kowalska

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️