Informator Gminny - Nr 02/2007 (153)

ROLNICTWO POLSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ

We wszystkich krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 będzie obowiązywał nowy budżet. Polscy rolnicy będą mogli w dalszym ciągu liczyć na pomoc finansową UE w celu dostosowania swoich gospodarstw do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. Warto więc już teraz orientować się (chociaż tylko w ogólnym zarysie) w założeniach powstającego projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z Działania „Renty strukturalne” będą mogli skorzystać producenci rolni, którzy zdecydują się na zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej i przekażą gospodarstwa rolne następcom lub innym producentom rolnym. Pomoc będzie skierowana do producentów rolnych będących w wieku przedemerytalnym, podlegających ubezpieczeniu społecznemu (KRUS), którzy prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym będącym ich własnością (bądź własnością ich małżonka) i którzy zdecydują się na przekazanie posiadanego gospodarstwa rolnego. Są dwie możliwości przekazania gospodarstwa rolnego: następcy bądź na powiększenie gospodarstwa rolnego innemu producentowi rolnemu.

Następca musi spełniać następujące warunki:

·          nie ukończył 40 roku życia,

·          po raz pierwszy podejmuje się prowadzenia gospodarstwa rolnego,

·          posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności rolniczej,

·          przedłoży plan rozwoju przejmowanego gospodarstwa rolnego,

Grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego mogą być przekazane na powiększenie gospodarstwa rolnego innego producenta rolnego, który spełnia następujące warunki:

§          jest producentem rolnym, który nie ukończył 50 roku życia,

§          posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności rolnej,

Beneficjentem Działania „Renty strukturalne” może być osoba fizyczna – producent rolny, który:

v       ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego,

v       zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej,

v       prowadził działalność rolniczą na własny rachunek w gospodarstwie rolnym przez co najmniej ostatnie 10 lat, bezpośrednio przed złożeniem wniosku o pomoc,

Kryteria dostępu:

Do złożenia wniosku uprawniony jest producent rolny, który posiada gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 3 ha oraz przekaże gospodarstwo rolne.

a)        w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz następcy gospodarstwo rolne musi być przekazane w całości temu następcy w sposób trwały (nie licząc działki, którą producent rolny może pozostawić sobie na potrzeby własne). W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego powierzchnia przekazywanego gospodarstwa na rzecz następcy nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju (obecnie wynosi ona 7,6 ha). Warunek minimalnej powierzchni gospodarstwa rolnego nie dotyczy zstępnych producenta rolnego,

b)        w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego na powiększenie innego gospodarstwa rolnego (nie licząc działki, którą producent rolny może pozostawić sobie na potrzeby własne) powierzchnia gospodarstwa po powiększeniu w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju (obecnie ok. 7,6 ha).

Poziom wsparcia.

Podstawowa wysokość pomocy wynosi 150 % najniższej emerytury (obecnie wynosi ona 597,46 zł). Wysokość renty strukturalnej może zostać zwiększona o 100 % kwoty najniższej emerytury, jako dodatek na małżonka, tak więc łączna wysokość pomocy nie może wynosić więcej niż 250 % kwoty najniższej emerytury. Pomoc wypłaca się nie dłużej niż do osiągnięcia przez beneficjenta 65 roku życia. Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007-2013 wynosi 50,4 tysiące.  Zasady przyznawania pomocy finansowej z PROW na lata 2007-2013 mogą się jeszcze w ograniczonym zakresie zmieniać. Szczegóły PROW regulować będą rozporządzenia ministra rolnictwa. Wnioski o pomoc z PROW przyjmowane będą przez ARiMR prawdopodobnie od drugiego kwartału 2007 roku.

*     *     *

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi projektu „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na lata 2007-2013” wyjaśniam, że:

Ø       zbiorniki na gnojówkę i płyty obornikowe można będzie budować korzystając z pomocy finansowej z Działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” (omówione w „Informatorze Gminnym” nr 11/2006). Wysokość dofinansowania dla rolników m.in. Gminy Łubianka będzie wynosić 40 kosztów kwalifikowanych lub w przypadku młodych rolników (do 40 lat) 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Tylko rolnicy, których gospodarstwa znajdują się na terenie gmin zaliczonych do OSN (obszarów szczególnie narażonych, tj. tych gdzie stwierdzono nadmierne skażenie wód gruntowych i obowiązują przepisy Dyrektywy Azotanowej) mogą skorzystać z pomocy w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

o pomoc finansową z Działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” (omówione w „Informatorze Gminnym” nr 12/2006) mogą ubiegać się te osoby, które w dniu składania wniosku nie ukończyły 40 roku życia oraz nie posiadają gospodarstwa rolnego. Ponadto wielkość przejmowanego przez nich gospodarstwa powinna być nie mniejsza niż średnia w danym województwie (obecnie 12,6 ha).

drukuj (ROLNICTWO POLSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️