Informator Gminny - Nr 13/2006 (150)

IV KADENCJA SAMORZĄDU GMINNEGO

Uroczystą sesją Rady Gminy w Łubiance, poprzedzoną koncelebrowaną Mszą Św. w kościele parafialnym w Bierzgłowie, w dniu 27 października 2006 r. zakończyliśmy IV kadencję samorządu lokalnego. W ramach ostatniej sesji Rada Gminy podjęła na wniosek Wójta kilka bardzo ważnych uchwał. Przede wszystkim została podjęta uchwała nowelizująca podstawowy dokument planistyczny gminy, a mianowicie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Zakres dokonanych zmian został przedstawiony w ramach szerokich konsultacji społecznych, w tym również w trakcie debaty publicznej. Zostanie on także omówiony w kolejnym numerze Informatora. Podjęto równocześnie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w sołectwach Wybczyk i Wymysłowo. W ten sposób trwający trzy kolejne lata proces nadawania nazw ulicom w całej gminie został zakończony, dzięki czemu wszystkie 12 sołectw posiada nazwane ulice. Przystępujemy obecnie do przygotowania mapy gminy przedstawiającej owoc naszej wspólnej pracy. Jak zwykle na ostatniej sesji Wójt Gminy Jerzy Zająkała przedstawił zbiorcze zestawienie ważniejszych przedsięwzięć wykonanych w ciągu całej minionej kadencji.

W latach 2003 – 2006 poziom dochodów budżetowych wzrósł z 8.295.000 zł. do 12.715.000 zł., czyli o 53 %. W tym samym okresie poziom wydatków wzrósł z 9.710.000 zł w roku 2003 do 13.712.000 zł. w roku 2006, czyli o 41 %. W minionej kadencji dochody wyniosły łącznie 42.688.000 zł, a wydatki 45.448.000 zł. Wydatki zatem były w tej kadencji wyższe od dochodów o 2.760.000 zł. Należy w tym miejscu dodać, że łączny koszt wydatków rozwojowych gminy w IV kadencji, obejmujący inwestycje i kapitalne remonty wyniósł ponad 9.300.000 zł. Wydatki te stanowiły więc 20,5 % ogółu wydatków. W poszczególnych latach wykonaliśmy następujące przedsięwzięcia rozwojowe:

Rok 2003

1.      Modernizacja dróg gminnych w technologii tłuczniowej (Warszewice, Wymysłowo, Dębiny, Przeczno) oraz asfaltowej z chodnikiem w Łubiance (Al. Jana Pawła II) - 120.000 zł.

2.      Budowa ulic w Pigży w technologii z polbruku (ul.ul. Wyszyńskiego, Spacerowa, i przyległe) - 583.000 zł.

3.      Współudział gminy w modernizacji ulic w Łubiance (ul. Chełmżyńska) i Biskupicach (ul. Kościelna i Kasztanowa) - 100.000 zł.

4.      Zakup samochodu dla Policji w Łubiance - 23.000 zł. (50 % kosztów)

5.      Adaptacja budynku na potrzeby Oddziałów Edukacyjno - Terapeutycznych w Zamku Bierzgłowskim - 52.000 zł.

6.      Kontynuacja rozbudowy Gimnazjum w Brąchnowie - 159.000 zł.

7.      Utworzenie Niepublicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łubiance - 50.000 zł.

8.      Budowa sieci kanalizacyjnej w Zamku Bierzgłowskim - 1.060.000 zł.

9.      Opracowanie projektów budowy 134 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Warszewicach - 90.000 zł.

Rok 2004

1.      Modernizacja dróg gminnych - 95.000 zł.

2.      Zakup wozu ratowniczo - bojowego dla OSP Łubianka - 217.500 zł.

3.      Zakup wozu bojowego dla OSP Biskupice - 32.000 zł.

4.      Kontynuacja rozbudowy Gimnazjum w Brąchnowie - 301.000 zł.

5.      Budowa sieci kanalizacyjnej w Warszewicach - 712.000 zł.

6.      Budowa 134 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - 951.000 zł.

7.      Opracowanie projektów technicznych stadionu w Pigży i modernizacji centrum Łubianki - 93.000 zł.

8.      Modernizacja świetlic w Dębinach i Przecznie - 25.000 zł.

Rok 2005

1.      Modernizacja ul. Św. Jana w Biskupicach i ul. Prostej w Pigży - 270.000 zł.

2.      Rozbudowa remizy OSP Wybcz - 45.000 zł. (2005-06)

3.      Kontynuacja rozbudowy Gimnazjum w Brąchnowie - 158.000 zł.

4.      Kapitalny remont budynków Urzędu Gminy - 680.000 zł. (2004-06) (zdjęcie na str. 4).

5.      Modernizacja GOZ w Łubiance - 80.000 zł.

6.      Zawarcie umowy partnerskiej z gminą Łososina Dolna oraz wymiana wakacyjna młodzieży – 10.000 zł.

Rok 2006

1.    Zakończenie rozbudowy Gimnazjum w Brąchnowie    (2002-2006) o łącznej powierzchni ponad 1200 m2 – 2.100.000 zł., w tym w 2006 r. ok. 1.600.000 zł. Stan zerowy inwestycji o wartości 75.000 zł. został wykonany już w III kadencji, w roku 2002. W ramach inwestycji powstała pełnowymiarowa, profesjonalna sala gimnastyczna z widownią, kompletne zaplecze socjalne (szatnie, natryski, toalety), stołówka, komunikacje na dziedzińcu szkoły oraz kotłownia ekologiczna (zdjęcie na str. 4).

2.    Uruchomienie trzeciej w skali gminy, kompletnie wyposażonej stołówki szkolnej w Gimnazjum w Brąchnowie o wydajności ponad 240 obiadów dziennie – 70.000 zł.

3.    Budowa stadionu sportowego w Pigży na pow. ok. 8.000 m2 wraz z modernizacją otoczenia szkoły – 625.000 zł. W ramach inwestycji wybudowaliśmy: 200 metrową bieżnię okólną o nawierzchni tartanowej, skocznię lekkoatletyczną o nawierzchni tartanowej, asfaltowe boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki, dwa korty tenisowe o nawierzchni ceglanej, boisko do siatkówki plażowej oraz komunikację wewnętrzną i parking (zdjęcie na str. 4).

4.    Modernizacja Centrum Kultury w Łubiance wraz z otoczeniem – 350.000 zł. W ramach inwestycji wykonaliśmy: nowe centralne ogrzewanie Centrum Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej i remizy OSP w Łuibiance z klimatyzacją głównej sali Centrum Kultury, modernizację wnętrza CK, skwer wypoczynkowy obok głównej sali CK, chodniki i parking obok CK, parking na ponad 20 pojazdów obok OSP, skwer rekreacyjny pomiędzy ul. Bydgoską a remizą OSP (zdjęcie na str. 4)

5.    Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubiance – 260.000 zł.

6.    Zakończenie modernizacji drogi Biskupice – Pigża – 70.000 zł.

7.    Udział gminy w modernizacji ul. Kościelnej w Biskupicach i ul. Ks. W. Frelichowskiego w Warszewicach – 55.000 zł.

8.    Adaptacja budynku i uruchomienie przedszkola w Biskupicach – 80.000 zł.

9.    Oświetlenie ul. Leszczynowej w Leszczu i ul. Długosza w Przecznie – 25.000 zł.

10.              Ścieżka pieszo – rowerowa wzdłuż ul. Toruńskiej w Łubiance – 40.000 zł.

11.              Modernizacja i rozpoczęcie budowy boisk sportowych w Zamku Bierzgłowskim i Przecznie – 20.000 zł.

Poza wymienionymi samorząd gminy Łubianka wspierał w IV kadencji następujące przedsięwzięcia:

1.    Realizację rocznych planów pracy Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance kwotą ok. 240.000 zł. Dzięki powołaniu w 2002 r. GSW i jej sprawnemu działaniu można obecnie z pełnym przekonaniem stwierdzić, że zagrożone wcześniej kompletną dekapitalizacją instalacje melioracyjne na powierzchni ponad 3.000 ha zostały uratowane i będą jeszcze wiele lat służyły naszym rolnikom. Gmina Łubianka jest w tym zakresie przedstawiona w woj. kujawsko – pomorskim jako wzorzec godny upowszechnienia.

2.    Jednostki OSP gminy Łubianka w zakresie ich wyposażenia i kosztów funkcjonowania – ok. 300.000 zł.

3.    Konserwację sakralnych obiektów zabytkowych – 70.000 zł.

4.    Działalność klubów sportowych – ponad 250.000 zł.

5.    Stypendia Wójta Gminy Łubianka dla studentów. Pierwsze stypendium ufundował w 2003 r. Wójt Gminy i kontynuuje tę inicjatywę do dnia dzisiejszego. Aktualnie, po powstaniu takich możliwości prawnych corocznie przyznawane są 3 stypendia dla studentów osiągających bardzo dobre wyniki.

Z wielką satysfakcją samorząd lokalny gminy Łubianka IV kadencji inicjował i rozwijał następujące przedsięwzięcia:

1.  Utworzenie w 2004 r. Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łubianka “Przyszłość” oraz podejmowane przez Stowarzyszenie inicjatywy służące realizacji zadań społecznych, w tym: uruchomienie i prowadzenie szkoły średniej dla dorosłych w Łubiance, świetlicy środowiskowej w Pigży oraz przedszkola w Biskupicach.

2.  Współdziałanie z gminami Chełmża, Łysomice i Papowo Biskupie w ramach Fundacji “Ziemia Gotyku – LGD” skutkiem czego powstała Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru czterech gmin.

3. Współpracę z gminą Łososina Dolna w Małopolsce w zakresie wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży oraz wymiany doświadczeń pomiędzy samorządowcami, sołtysami i kołami gospodyń wiejskich.

4.  Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy w Łubiance, jako forum artykułowania opinii i oczekiwań młodego pokolenia i nabierania doświadczeń w działalności publicznej.

5. Jubileusz 70 - lecia istnienia gminy Łubianka w obecnych granicach administracyjnych. Lata 1933 - 34 były bowiem latami powstawania struktury samorządowej w II Rzeczypospolitej. Z okazji jubileuszu została opracowana i wydana pierwsza w historii  monografia gminy Łubianka oraz okolicznościowy, jubileuszowy medal.

W bieżącym roku minęło 16 lat istnienia odrodzonego samorządu terytorialnego. Jakże inna jest infrastruktura komunalna i społeczna w naszej gminie w porównaniu z rokiem 1990. Czwartą już kadencję wielu mieszkańców gminy współdziałało w realizacji naszych, gminnych zadań. Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy konstruktywnie współdziałali ze wszystkimi strukturami samorządowymi gminy na rzecz poprawy standardu życia mieszkańców.

Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Radnych Rady Gminy w Łubiance za ich zaangażowanie w gminne sprawy oraz za tworzenie klimatu sprzyjającego inicjowaniu i realizacji przedsięwzięć rozwojowych. Z uznaniem postrzegam dokonania miejscowych parafii. Dziękuję księżom proboszczom i parafianom za troskę o  kościoły i ich otoczenie, za działania służące dobru wspólnemu. Serdecznie dziękuję sołtysom sołectw naszej gminy za zaangażowanie w sprawy publiczne i roztropne dysponowanie mieniem i środkami finansowymi. Słowa podziękowania kieruję także do kierowników i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych o funkcjach edukacyjnych, kulturotwórczych, sportowych, opiekuńczych i zdrowotnych. Z wielką satysfakcją postrzegam dużą aktywność i skuteczność działań stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych. Gorąco dziękuję zarządom i niefunkcyjnym członkom tych podmiotów za ich aktywność oraz wyrażam wielkie uznanie dla wspaniałych wyników tej działalności. Mając przez całą minioną kadencję wspaniałe wsparcie ze strony druhen i druhów jednostek OSP oraz członkiń kół gospodyń wiejskich składam gorące podziękowania za profesjonalną realizację zadań statutowych oraz bezinteresowne, przykładne współdziałanie w organizowaniu przedsięwzięć służących integracji mieszkańców. Serdecznie dziękuję także pozostałym, dotychczas nie wymienionym mieszkańcom, którzy współuczestniczyli w inicjowaniu i realizacji gminnych przedsięwzięć służących zarówno dobru wspólnemu jak i rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

Wyrażam równocześnie nadzieję, że powstałe w trakcie IV kadencji owoce naszej wspólnej pracy będą trwałe i pożyteczne dla mieszkańców gminy Łubianka.

 • autor: Jerzy Zająkała

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️