Informator Gminny - Nr 11/2006 (148)

ROLNICTWO POLSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (cz. 1)

We wszystkich krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 będzie obowiązywał nowy budżet. Polskich rolników interesuje, na jaką pomoc finansową będą mogli liczyć ze strony UE w celu dostosowania swoich gospodarstw do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. Warto więc już teraz orientować się (chociaż tylko ogólnie) w założeniach powstającego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który ma zastąpić funkcjonujące w latach 2004-2006 Sektorowy Program Operacyjny i Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. Według opracowanego projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2007-20013 w ramach priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE zdefiniowano cztery osie:

·          Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,

·          Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,

·          Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,

·          Oś 4: Leader

W obrębie działań Osi 1 znalazły się takie, jak: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Ułatwienie startu młodym rolnikom”, „Renty strukturalne” i in. Nie będzie natomiast, m.in. Działania „Pomoc dla gospodarstw niskotowarowych” (tj. nie będzie naboru nowych wniosków, ale gospodarstwa, którym taka pomoc została przyznana w poprzednim okresie będą ją otrzymywały zgodnie z posiadaną decyzją przez 3 lub 5 lat). Także dotychczasowe Działanie „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE” nie występuje w projektowanym PROW, ale mimo to można liczyć na pomoc finansową przeznaczoną na budowę zbiorników na gnojówkę i płyt obornikowych (chociaż w okrojonym zakresie) w ramach innego Działania. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zostaje opracowywany, biorąc pod uwagę niski stopień specjalizacji gospodarstw rolnych, niedoinwestowanie w zakresie infrastruktury produkcji rolnej i rozdrobnienie struktury obszarowej, które przekładają się na mniejszą efektywność produkcji. W tej sytuacji konieczne jest zapewnienie odpowiednich instrumentów wsparcia i poniesienie nakładów finansowych na pokrycie kosztów dostosowujących gospodarstwa rolne do rosnących wymagań wspólnotowych oraz wzmożonej konkurencji ze strony producentów z innych krajów.

W ramach Działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” można ubiegać się o pomoc na inwestycje obejmujące w szczególności:

§          zakup nieruchomości rolnych, budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących prowadzeniu działalności rolniczej,

§          zakup lub instalację nowych maszyn, urządzeń lub narzędzi do produkcji rolnej, w tym oprogramowania,

§          zakładanie lub modernizację sadów lub plantacji wieloletnich,

§          zakup, instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej,

§          zakup komputerów i oprogramowania.

Beneficjentem jest osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

Kryteria dostępu:

¨        inwestycja dotyczy działalności rolniczej, czyli produkcji roślinnej lub zwierzęcej z wyłączeniem produkcji leśnej lub rybnej,

¨        inwestycja przyczynia się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa rolnego,

¨        inwestycja spełnia wymagania określone przepisami prawa UE,

¨        inwestycja nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej,

¨        gospodarstwo rolne, którego dotyczy inwestycja jest prowadzone przez osobę posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

¨        w gospodarstwie rolnym są lub będą spełnione (nie później niż po zakończeniu realizacji inwestycji) minimalne standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska oraz warunków utrzymania zwierząt.

Forma pomocy to refundacja części kosztów kwalifikowanych projektu (tj. części poniesionych kosztów realizacji inwestycji).

Wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania w okresie realizacji PROW nie może przekroczyć 500 tysięcy zł. Do realizacji mogą być przyjęte projekty, których wysokość kosztów kwalifikowanych będzie wynosiła powyżej 20 tysięcy zł. Ograniczenie to nie dotyczy projektów obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do składowania nawozów naturalnych.

Poziom pomocy będzie wynosił maksymalnie:

Ø       40 % kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą,

Ø       50 % kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40 roku życia,

Ø       75 % kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej w związku z wprowadzeniem w życie Dyrektywy Azotanowej (obowiązuje do 30 kwietnia 2008, dotyczy m.in. budowy zbiorników na gnojówkę i płyt obornikowych).

Przewidywana liczba beneficjentów w latach 2007-2013 (z podziałem na poszczególne lata) wynosi 50 tysięcy.

Wnioski o pomoc  z PROW przyjmowane będą przez ARiMR od 2007 r. po wcześniejszym ogłoszeniu. (cdn.)

drukuj (ROLNICTWO POLSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (cz. 1))

 • autor: Tadeusz Wierzbowski

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️