Informator Gminny - Nr 09/2006 (146)

KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁUBIANCE

1.      Posiadać wykształcenie wyższe bibliotekarskie określone z rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U.Nr 41, poz. 419).

2.      Wykazać się znajomością zasad zarządzania i funkcjonowania instytucji kultury oraz znajomością zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury.

3.      Wykazać się znajomością środowiska lokalnego w zakresie animacji i zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

4.      Przedstawić koncepcję funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance.

Oferta powinna zawierać:

1.      Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu.

2.      CV.

3.      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i staż pracy.

4.      Koncepcję funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance.

5.      Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

6.      Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.920 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika biblioteki.

7.      Oferta może zawierać również inne dokumenty świadczące o osiągnięciach zawodowych kandydata lub jego dodatkowych kwalifikacjach.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 września 2006r.do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubiance w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance”.

Jerzy Zająkała

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️