Nr 09/2006 (146)

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA ROLNIKÓW

Przypominam o obowiązkowych ubezpieczeniach rolników w zakresie:

1/ ubezpieczenia budynków rolniczych

2/ ubezpieczenia oc rolników.

Zakres ubezpieczenia budynków rolniczych jest szeroki i obejmuje szkody powstałe w na skutek zdarzeń losowych w postaci m. in.: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, upadku statku powietrznego. Wartość budynków przyjętych do ubezpieczenia  podlega okresowej aktualizacji. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa lub umyślnie przez ubezpieczającego lub osobę, za którą ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, a także za szkody górnicze i powstałe wskutek trzęsienia ziemi. Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników trwa przez cały okres posiadania gospodarstwa rolnego. Proszę pamiętać, że w przypadku wyrządzenia szkody maszynami rolniczymi będącymi w posiadaniu rolników, szkody te będą pokrywane z ubezpieczenia oc rolników, a nie z ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdów mechanicznych. Proszę też pamiętać o terminowym odprowadzaniu składek, bowiem umowy obowiązkowych ubezpieczeń zwierane są na 12 miesięcy, a następnie przedłużane na dalszy 12 - miesięczny okres, ale w przypadku nie opłacenia w całości składki za mijający okres - zawarcie następnej umowy nie następuje. Może się więc zdarzyć sytuacja, kiedy przez zapomnienie nie opłacimy ubezpieczenia i zakład ubezpieczeń odmówi nam z tego powodu wypłaty odszkodowania w przypadku zaistnienia jakiejś szkody.

                                                                                        Mirosława Rozwadowska

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

   

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️