AKTUALNOŚCI

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 9) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Wg art. 10 wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Gmina Łubianka posiada następujące jednostki organizacyjne:

 • Instytucje kultury - Biblioteka-Centrum Kultury,
 • Jednostki oświaty - Szkoły Podstawowe,
 • Jednostki wsparcia- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Dom Dziennego Pobytu w Bierzgłowie

ROZWÓJ

 

 

 

 • DSC01611
 • DSC02832
 • DSC02906-001
 • DSC02965
 • rondo (1)

 

 

 

KULTURA
I SPORT

 
Mapa „Warstwy Pamięci” jest jednym z projektów zrealizowanych w ostatnim czasie przez fundację Reduta Dobrego Imienia. Projekt mapy powstał by upamiętnić Ofiary – polskich obywateli, którzy zostali zmordowani w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej, ale również by ukazać skalę dramatu społeczeństwa polskiego. Miejsca wskazane na mapie związane są z wydarzeniami historycznymi, które zostały odnotowane w literaturze historycznej, pamiętnikarskiej oraz w przekazach medialnych.

|
\/

MAPA WARSTWY PAMIĘCI
 

WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Straż Gminna w Łubiance

Siedziba: 87-152 Łubianka, ul. Toruńska 97/99

Komendant Straży Gminnej - Paweł Piotrowski, tel. 535 222 896, straz.gminna@lubianka.pl

Strażnik - Michał Białkowski

 

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Chełmży odpowiedzialni za sołectwa naszej gminy

sierż. szt. PIOTR DĘBOWSKI tel. 47 754 42 18, 695 880 142

 • Sołectwa: Bierzgłowo, Biskupice, Dębiny, Łubianka, Przeczno, Słomowo, Warszewice, Wybcz, Wybczyk, Wymysłowo

st. sierż. DAMIAN DOMAŃSKI tel. 47 754 42 07, 695 881 335

 • Sołectwa: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski

mł. asp. Marcin Rak tel. 47 754 42 18, 695 881 314

 • Sołectwo - Brąchnowo

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Łubiance Spółka Z o.o.

ul. Toruńska 97, 87-152 Łubianka tel.  56 678 86 16, 509 354 015   goz.prezes@lubianka.pl

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Zdrowia

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk" w Łubiance

ul. Toruńska 20, 87-152 Łubianka tel. 56 678 80 80

 

Szpital Powiatowy w Chełmży

ul. Szewska, 87-140 Chełmża tel. 56 639 22 29

Strona internetowa Szpitala Powiatowego 

 

Dom Pomocy Społecznej w Pigży

ul. Szkolna 8, Pigża, 87-152 Łubianka tel. 56 674 08 01 pigza@wp.pl

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej

 

Eskulap, punkt apteczny

ul. Toruńska 20, 87-152 Łubianka tel. 56 674 81 20

godziny otwarcia: pon-pt 8:30-17:30 sob. 8:30-13:30

 

Valeriana, apteka

ul. Toruńska 97, 87-152 Łubianka tel. 56 678 80 00

godziny otwarcia: pon-pt 8:30-14:30

 

Niepubliczne przedszkola

Niepubliczne Przedszkole "Promyczek"

Przedszkole Niepubliczne "Zamkolandia"

WZORY WNIOSKÓW

 

 

 

 

 

 

 

Klikając w powyższe wydziały znajdą Państwo obowiązujące wzory wniosków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USŁUGI KOMUNALNE

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od 1 stycznia do 31 grudnia 2023

 • 3536badd0c7f41f2964252444f845eaf-0
 • ee4cd7497edd673e98c54ca7756b96fa-1

Harmonogram wywozu odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów z terenów zielonych 2023 r.

 • HARMONOGRAM-WYWOZU-ODPADÓW-ULEGAJĄCYCH-BIODEGRADACJI-2023

Informujemy, iż miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łubianka jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadków Komunalnych prowadzona przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, mieszczący się przy ul. Kociewskiej 37 w Toruniu.

 

 

 • doc06020320220114074245-1
 • doc06020320220114074245-2
 • doc06020320220114074245-3
 • doc06020320220114074245-4

 

 

Dostosowując przepisy lokalne do uregulowań ustawowych, uchwałą nr XXVIII/274/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 czerwca 2021 r. przyjęto nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubianka. Nowy regulaminu wprowadza następujące oznakowania kolorystyczne pojemników i worków do zbierania i segregowania odpadów komunalnych:

 1. kolor żółty - przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali;
 2. kolor niebieski - przeznaczone do zbierania papieru i tektury;
 3. kolor zielony - przeznaczone do zbierania szkła;
 4. kolor brązowy - przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpady z terenów zielonych.

Zasadniczą zmianą wynikającą z tego przepisu jest wprowadzenie oddzielnego segregowania papieru i tektury, które dotychczas odbywało się w ramach worka żółtego. W worku żółtym gromadzimy obecnie tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale natomiast we worku niebieskim papier i tekturę. Wprowadza się również możliwość zbierania odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów z terenów zielonych w oddzielnym pojemniku w kolorze brązowym w terminie od 15 kwietnia do 31 października. Odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane będą według dotychczasowych zasad w pojemniku koloru zielonego.
Usługa jest wykonywana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu.

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubianka

Informacja dotycząca wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmian w zakresie prawa własności

 1. Warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy Łubianka, na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach (art. 79 ust. 5  ustawy z dnia 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1990, 2244, 2322, z 2019 r., poz.53, 60, 730, 752, 870, 1123, 1180, 1466, 1501, 1556, 1579, 1818, 2020, 2202).
 2. Podstawa prawna do wyliczenia opłaty: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.04.2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej  i zupełnej utraty pojazdu bez zmian w zakresie prawa własności (Dz.U. z 2002 r., Nr 44, poz. 419).
 3. Wyliczenie opłaty następuje w oparciu o § 1 cytowanego powyżej rozporządzenia według wzoru:

 

O = W x R +2 x S + 0,5 x M

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

O – łączna kwota opłaty wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmian w zakresie prawa własności,

W – współczynnik będącym mnożnikiem opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, uzależniony od rodzaju pojazdu,

R – równowartość opłaty pobieranej za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, określonej na podstawi odrębnych przepisów (Dz.U z 2016 r., poz. 689),

S – stawka opłaty za umieszczenie zużytego lub nienadającego się do użytkowania pojazdu na składowisku odpadów, określona na podstawie odrębnych przepisów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2490),

M – maksymalna stawka grzywny w postępowaniu mandatowym, określona na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wartość poszczególnych współczynników aktualnie wynosi:

W:  1,5 - dla motorowerów,

        2,0 - dla motocykli i przyczep,

        4,0 - dla ciągników rolniczych i pojazdów samochodowych o masie własnej nieprzekraczającej 3,5 tony,

        6,0 - dla pojazdów samochodowych o masie własnej przekraczającej 3,5 tony,

R:  54,00 zł,

S:  200,00 zł,

M:  500,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe w 2019 r. opłata wynosi:

771,00 zł         - dla motorowerów,

798,00 zł         - dla motocykli i przyczep,

906,00 zł         - dla ciągników rolniczych i pojazdów samochodowych o masie własnej o nieprzekraczającej 3,5 tony,

1014,00 zł       - dla pojazdów samochodowych o masie własnej przekraczającej 3,5 tony.

 

 

KORONAWIRUS

Tu znajdą Państwo najważniejsze informacje odnośnie Koronawirusa

 • 2
 • 3
 • 1

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️