AKTUALNOŚCI

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 9) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Wg art. 10 wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Gmina Łubianka posiada następujące jednostki organizacyjne:

Instytucje kultury - Biblioteka-Centrum Kultury

Jednostki oświaty - Szkoły Podstawowe

Jednostki wsparcia- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Dom Dziennego pobytu w Bierzgłowie - kierownik Tadeusz Wierzbowski 508 221 398

 

 

ROZWÓJ

 • Rympolast

SPORT I REKREACJA

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Straż Gminna w Łubiance

Siedziba: 87-152 Łubianka, ul. Toruńska 97/99

Komendant Straży Gminnej - Paweł Piotrowski, tel. 535 222 896, straz.gminna@lubianka.pl

Młodszy strażnik - Michał Białkowski

 

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Chełmży odpowiedzialni za sołectwa naszej gminy

sierż. szt. PIOTR DĘBOWSKI tel. 56 675 19 20, 695 880 142

 • Sołectwa: Bierzgłowo (w tym Słomowo), Biskupice, Dębiny, Łubianka, Przeczno, Warszewice, Wybcz, Wybczyk, Wymysłowo

st. sierż. DAMIAN DOMAŃSKI tel. 56 675 19 01, 695 881 335

 • Sołectwa: Pigża (w tym Leszcz), Zamek Bierzgłowski

sierż. szt. MICHAŁ KALISTA tel. 56 675 19 01, 695 881 314

 • Sołectwo - Brąchnowo

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Łubiance Spółka Z o.o.

ul. Toruńska 97, 87-152 Łubianka tel.  56 678 86 16, 509 354 015   goz.prezes@lubianka.pl

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Zdrowia

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk" w Łubiance

ul. Toruńska 20, 87-152 Łubianka tel. 56 678 80 80

 

Szpital Powiatowy w Chełmży

ul. Szewska, 87-140 Chełmża tel. 56 639 22 29

Strona internetowa Szpitala Powiatowego 

 

Dom Pomocy Społecznej w Pigży

ul. Szkolna 8, Pigża, 87-152 Łubianka tel. 56 674 08 01 pigza@wp.pl

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej

 

Eskulap, punkt apteczny

ul. Toruńska 20, 87-152 Łubianka tel. 56 674 81 20

godziny otwarcia: pon-pt 8:30-17:30 sob. 8:30-13:30

 

Valeriana, apteka

ul. Toruńska 97, 87-152 Łubianka tel. 56 678 80 00

godziny otwarcia: pon-pt 8:30-14:30

 

Niepubliczne przedszkola

Niepubliczne Przedszkole "Promyczek"

Przedszkole Niepubliczne "Zamkolandia"

WZORY WNIOSKÓW

 

 

Klikając w powyższe wydziały znajdą Państwo obowiązujące wzory wniosków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USŁUGI KOMUNALNE

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od 1 stycznia do 31 grudnia 2019

 • Harmonogram wywozu śmieci 1
 • Harmonogram wywozu śmieci 2
 • s-03-1

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od 1 stycznia do 31 grudnia 2020

 • 0001
 • 0002

Informujemy, iż miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łubianka jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadków Komunalnych prowadzona przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, mieszczący się przy ul. Kociewskiej 37 w Toruniu.

 

 

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/194/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty, dokonała korekty stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta od dnia 1 kwietnia 2017 r. będzie wynosiła miesięcznie:

Gospodarstwo domowe: wg liczby domowników

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi
w sposób selektywny

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób nieselektywny

1 osoba

16,00 zł

32,00zł

2 osoby

27,00 zł

54,00 zł

3 do 5 osób

35,00 zł

70,00 zł

6 osób i więcej

46,00 zł

92,00 zł

Począwszy od 1 lipca 2013 r. stawki tych opłat pozostawały bez zmian. Obecna zmiana jest wynikiem kolejnego już przetargu na wywóz odpadów, przeprowadzonego w grudniu 2016 r. Dostosowując przepisy lokalne do uregulowań ustawowych, uchwałą nr XX/174/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 października 2016 r. przyjęto nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubianka. Nowy regulaminu wprowadza następujące oznakowania kolorystyczne pojemników i worków
do zbierania i segregowania odpadów komunalnych:

 1. kolor żółty - przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali;
 2. kolor niebieski - przeznaczone do zbierania papieru i tektury;
 3. kolor biały - przeznaczone do zbierania szkła;
 4. kolor brązowy - przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpady z terenów zielonych.

Zasadniczą zmianą wynikającą z tego przepisu jest wprowadzenie oddzielnego segregowania papieru i tektury, które dotychczas odbywało się w ramach worka żółtego. W worku żółtym gromadzimy obecnie tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale natomiast we worku niebieskim papier i tekturę. Wprowadza się również możliwość zbierania odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów z terenów zielonych w oddzielnym pojemniku w kolorze brązowym w terminie od 15 kwietnia do 31 października. Odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane będą według dotychczasowych zasad w pojemniku koloru zielonego.
Usługa jest wykonywana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu.

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubianka

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125