Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Wtorek 22 Stycznia 2019
Wincentego, Anastazji, Anastazego

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 951 osobą na stronie

Treść strony

REGULAMIN ŁUBIANKA GRAND PRIX CROSS 2018 O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

Organizatorzy:
Łubianka Grand Prix Cross jest imprezą sportową gminy Łubianka organizowaną przez Centrum Kultury w Łubiance, KM Truchcik, szkoły, finansowaną przez budżet gminy z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
Cele:

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia,
 • popularyzacja biegów na terenie Gminy Łubianka i województwa kujawsko-pomorskiego,
 • stworzenie możliwości współzawodnictwa przełajowego na trasach o zróżnicowanym stopniu trudności,
 • promocja atrakcyjnych terenów Gminy Łubianka,
 • integracja środowiska biegaczy

Termin i miejsce:
Lp.    Data    Godzina    Miejsce    Nazwa

 1. 28.01.2018 (niedziela)    12:30    Zamek Bierzgłowski    V Bieg Zamkowy
 2. 18.02.2018 (niedziela)    12:30    Zamek Bierzgłowski    IX Bieg im. ks. bp. Adolfa Szelążka
 3. 18.03.2018 (niedziela)    11:00    Gminny Park Kultury w Łubiance    IX Bieg Chopinowski
 4. 15.04.2018 (niedziela)    11:00    Gminny Park Kultury w Łubiance    VIII Bieg Prezydencki
 5. 3.05.2018 (czwartek)    12:00    Gminny Park Kultury w Łubiance    XXI Bieg Samorządowy
 6. 10.06.2018 (niedziela)    11:00    Gminny Park Kultury w Łubiance    VIII Bieg im. Czesława Miłosza
 7. 1.07.2018 (niedziela)    12:30    Zamek Bierzgłowski    V Bieg im. Bronisława Malinowskiego
 8. 19.08.2018 (niedziela)    11:00    Warszewice    V Bieg Solidarności
 9. 16.09.2018 (niedziela)    11:00    Warszewice    V Bieg Dożynkowy
 10. 14.10.2018 (niedziela)    11:00    Gminny Park Kultury w Łubiance    IX Bieg im. św. Jana Pawła II
 11. 10.11.2018 (sobota)    12:00    Szkoła Podstawowa w Pigży    XXII Bieg Niepodległości
 12. 9.12.2018 (niedziela)    12:30    Zamek Bierzgłowski    VI Bieg Adwentowy

Zasady uczestnictwa:
Udział w zawodach może wziąć każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu poprzez formularz zgłoszeniowy, uiści opłatę startową oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział rodziców zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
Uczestnicy ponadto wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu Łubianka Grand Prix Cross oraz dokumentowania zawodów.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę www.lubianka.pl. Zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej 5 dni przed zawodami, np.: jeśli start jest w niedzielę, opłaty można dokonać najpóźniej do godziny 23:59 we wtorek). Po tym terminie zgłoszenia będę przyjmowanie wyłącznie w biurze zawodów w dniu biegu  na dwie godziny przed startem, jednak nie później niż na pół godziny przed rozpoczęciem biegu.  Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Uczestnik podczas weryfikacji musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

Pomiar czasu:
Podstawą klasyfikacji w zawodach jest elektroniczny pomiar czasu, wykonany za pomocą otrzymanego w biurze zawodów chipa. Zawodnik winien przymocować otrzymany chip do sznurówki buta startowego. Na mecie każdego biegu będą znajdować się maty kontrolne, które odnotują pojawienie się zawodnika. Brak odczytu na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację. Podczas całego cyklu podstawą klasyfikacji w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych jest czas rzeczywisty (brutto).

Klasyfikacja końcowa:
Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Łubianka Grand Prix Cross jest udział w co najmniej 7 z 12 biegów. Do klasyfikacji końcowej będzie się liczyć 7 najlepszych. W klasyfikacji generalnej po wszystkich edycjach wyróżnione będą kategorie OPEN, kategorie wiekowe oraz klasyfikacja drużynowa.

Punktacja:
a) Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

 • pierwszy zawodnik danej edycji Łubianka Grand Prix Cross otrzymuje 1 punkt , drugi 2 punkty, trzeci 3 punkty i tak dalej, aż do ostatniego zawodnika, który ukończył bieg w danej edycji biegu,
 • suma zdobytych punktów w poszczególnych edycjach biegów zadecyduje o zajętym miejscu w końcowej klasyfikacji,
 • do klasyfikacji końcowej zaliczone będą punkty z siedmiu edycji, w których zawodnik uzyskał najniższą liczbę punktów,
 • przy równej ilości zdobytych punktów o wyższym miejscu w klasyfikacji końcowej zadecyduje suma czasów osiągniętych w edycjach biegu, w których bezpośrednio nawiązała się rywalizacja.
 • zwycięzcą zostaje osoba która uzbiera najmniejszą liczbę punktów uwzględniając wyniki z 7 biegów;

b) Do cyklu Grand Prix - Łubianka Cross zaliczone są: Bieg Samorządowy i Bieg Niepodległości organizowane na terenie Gminy Łubianka. Punkty z tych biegów zaliczane są jedynie tym zawodnikom, którzy w formularzu zaznaczą chęć udziału w cyklu Łubianka Grand Prix Cross oraz:

 • w przypadku  Biegu Samorządowego - startowali w danym roku w co najmniej jednej edycji Łubianka Grand Prix Cross danego roku w okresie styczeń - kwiecień,
 • w przypadku Biegu Niepodległości  - startowali w danym roku w co najmniej czterech edycjach Łubianka Grand Prix Cross danego roku w okresie styczeń – październik.

c) Dla edycji, o których mowa w pkt. b, w ramach Łubianka Grand Prix Cross ustala się niezależnie od klasyfikacji tych biegów dokonanych w ich regulaminach dodatkową klasyfikację biorącą pod uwagę jedynie zawodników wyrażających chęć udział w cyklu Łubianka Grand Prix Cross. Tak określone wyniki traktuje się jako V i XI edycję Łubianka Grand Prix Cross danego roku.
Klasyfikacje indywidualne
Na zakończenie cyklu zostaną ogłoszone wyniki w następujących kategoriach:

 • generalna mężczyzn,
 • kategoria wiekowa do 19 lat,
 • kategoria wiekowa od 20 - 29 lat,
 • kategoria wiekowa od 30 - 39 lat,
 • kategoria wiekowa od 40 - 49 lat,
 • kategoria wiekowa od 50 - 59 lat,
 • kategoria wiekowa od 60 - 69 lat,
 • kategoria wiekowa powyżej 70 lat,
 • generalna kobiet,
 • kategoria wiekowa kobiet do 29 lat,
 • kategoria wiekowa kobiet od 30 do 44
 • kategoria wiekowa kobiet powyżej 45 lat
 • generalna mieszkańców gminy Łubianka
 • kobiet mieszkanek gminy Łubianka

Przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia w chwili rozpoczęcia pierwszego biegu. Kategorie zostaną utworzone tylko w przypadku sklasyfikowania w nich, co najmniej 3 zawodników/zawodniczek, w innym przypadku zawodnicy zostają przyłączeni do kategorii młodszej.

Klasyfikacja drużynowa:

 • Zespół liczy od 3 do 6 zawodników (w przypadku mniejszej liczby biegaczy, zespół nie jest klasyfikowany),
 • do klasyfikacji zalicza się sumę punktów zdobytych przez 3 najlepszych zawodników danego zespołu w jednej edycji,
 • do klasyfikacji końcowej zalicza się 7 najlepszych wyników drużyny w całorocznym cyklu. D
 • Zawodnicy, aby móc reprezentować zespół w Biegu Samorządowym i Biegu Niepodległości muszą w biurze zawodów tych biegów zaznaczyć chęć udział w cyklu Łubianka Grand Prix Cross. W przeciwnym wypadku wyniki drużyn z tych biegów nie będą brane pod uwagę.
 • Zgłoszenie drużyny następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (nazwa drużyny, imiona i nazwiska osób reprezentujących drużynę i ich roczniki). Formularz należy przesłać na adres mailowy: ck@lubianka.pl, najpóźniej na trzy dni przed pierwszym biegiem cyklu Łubianka Grand Prix Cross.

Dekoracja:

Podsumowanie cyklu biegów Łubianka Grand Prix Cross odbędzie się w dniu ostatniego biegu z cyklu, 9.12 2018. Wręczenie pucharów odbędzie się bezpośrednio po zawodach.

Zasady finansowania:

Opłaty wpisowej dokonujemy drogą internetową za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.lubianka.pl  lub w biurze zawodów w dniu biegu.

- za pomocą internetowego systemu płatności najpóźniej na pięć  dni przed każdym biegiem – 10 zł
- w biurze zawodów – 15 zł
- opłata za wszystkie pozostałe biegi w cyklu wpłacona najpóźniej na 7 dni przed kolejnym startem:
- przed II Edycją – 90zł
- przed III Edycją – 80zł
- przed IV Edycją – 70zł
- przed VI Edycją –60 zł
- przed VII Edycją – 50zł
- przed VIII Edycją – 40zł
- przed IX Edycją – 30zł
- przed X Edycją – 20zł
- przed XII Edycją – 10zł

Należną kwotę wpłacamy na konto Centrum Kultury w Łubiance w BS Łubianka nr 91 9511 0000 0024 4589 2000 0010. W tytule wpisujemy "Wpisowe Łubianka Grand Prix Cross 2018'' (imię i nazwisko w przypadku płatności z konta osoby trzeciej). Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

W powyższych zasadach finansowania nie jest uwzględniony Bieg Samorządowy oraz Bieg Niepodległości. Dla tych biegów będzie stworzony odrębny regulamin biegu.

Numery startowe:

Numery startowe będą stałe, numer przydzielony zawodnikowi po opłaceniu pierwszego biegu będzie jego numerem do końca cyklu. Numery odbieramy w biurze zawodów podczas weryfikacji i zdajemy organizatorowi po każdym biegu cyklu z wyjątkiem biegu ostatniego.

Postanowienia końcowe:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
 • protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora


Koordynator zawodów
Sebastian Podkański   tel. 530 045 535

 

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie


Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.