Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Niedziela 20 Stycznia 2019
Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 657 osobą na stronie

Treść strony

Poza ww. wsparciem Rada Ministrów przyjęła program pomocy dla poszkodowanych przez huragany, grad i deszcze gospodarstw przewidziano w nim jeszcze udzielanie:
 

  1. wsparcia w formie preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji rolnej. Kredyty są udzielane ze środków banków kredytujących, z którymi ARiMR ma podpisane umowy, do wysokości oszacowanych szkód o rocznym oprocentowaniu 2,115% – w przypadku posiadania przez producenta rolnego polisy ubezpieczenia co najmniej 50% upraw rolnych objętych dopłatami bezpośrednimi lub 3,1725% – dla producentów rolnych nie posiadających ubezpieczenia upraw;
  2. pomocy przyznawanej przez Prezesa KRUS w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty.

 

Łubianka, dn. 11.09.2017 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

            Na podstawie art. 38,  art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.), zgodnie z art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam o wydaniu decyzji

o zmianie sentencji decyzji Wójta Gminy Łubianka z dnia 15.10.2015 r. (znak: ROŚ.6220.8.3.2014)  w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowie dróg gminnych nr: 100408C (ul. Prosta), 100414C (ul. Parkowa), 100423C (Aleja Kard. St. Wyszyńskiego), 100424C (ul. Migdałowa), 1004434C (ul. Wschodnia), 100435C (ul. Młodzieżowa)  i 100436C (ul. Poprzeczna) oraz dróg powiatowych Pigża – Brąchnowo – Chełmża nr 2018C (ul. Św. A. Boboli)  i Świerczynki – Kowróz – Ostaszewo nr 2021C (ul. Graniczna) w miejscowości Pigża  na łącznej długości ok. 6 km  położonych na działkach nr: 27 - dr, cz. 57/1, cz. 63, 64 - dr, cz. 68, cz. 206, cz. 58, cz. 69/2, cz. 69/1, cz. 59/1, cz. 59/2, cz. 207/2, cz. 207/6, cz. 207/3, 82 - dr, cz. 80/9, cz. 138/16, cz. 75, cz. 208, cz. 73/2, cz. 133, cz. 60/1, cz. 60/2, cz. 119, cz. 135/28, cz. 135/27, 121 - dr, cz.120/34, cz. 135/2, cz. 120/32, 25 - dr, cz.139, cz. 141, 140 - dr, 46 - dr, 52 - dr, cz. 142, 150 - dr, 88 - dr i 89 – dr”, w ten sposób, że sentencja otrzymuje brzmienie: „Budowa dróg gminnych nr: 100408C (ul. Prosta), 100414C (ul. Parkowa), 100423C (Aleja Kard. St. Wyszyńskiego), 100424C (ul. Migdałowa), 1004434C (ul. Wschodnia), 100435C (ul. Młodzieżowa)  i 100436C (ul. Poprzeczna) oraz dróg powiatowych Pigża – Brąchnowo – Chełmża nr 2018C (ul. Św. A. Boboli)  i Świerczynki – Kowróz – Ostaszewo nr 2021C (ul. Graniczna) w miejscowości Pigża  na łącznej długości ok. 6 km  położonych na działkach nr: 27 - dr, cz. 57/1, cz. 63, 64 - dr, cz. 68, cz. 206, cz. 58, cz. 69/2, cz. 69/1, cz. 59/1, cz. 59/2, cz. 207/2, cz. 207/6, cz. 207/3, 82 - dr, cz. 80/9, cz. 138/16, cz. 75, cz. 208, cz. 73/2, cz. 133, cz. 60/1, cz. 60/2, cz. 119, cz. 135/28, cz. 135/27, 121 - dr, cz.120/34, cz. 135/2, cz. 120/32, 25 - dr, cz.139, cz. 141, 140 - dr, 46 - dr, 52 - dr, cz. 142, 150 - dr, 88 - dr i 89 – dr”.na wniosek Gminy Łubianka, Aleja Jana Pawła II nr 8, 87-152 Łubianka.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w jest w Urzędzie Gminy Łubianka, ul. Toruńska 97, I piętro Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00 oraz na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267.), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Łubianka, dn. 11.09.2017 r.

 

 

DECYZJA

 

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.)

 

orzekam:

 

1.     zmienić sentencję decyzji Wójta Gminy Łubianka z dnia 15.10.2015 r. (znak: ROŚ.6220.8.3.2014)  w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowie dróg gminnych nr: 100408C (ul. Prosta), 100414C (ul. Parkowa), 100423C (Aleja Kard. St. Wyszyńskiego), 100424C (ul. Migdałowa), 1004434C (ul. Wschodnia), 100435C (ul. Młodzieżowa)  i 100436C (ul. Poprzeczna) oraz dróg powiatowych Pigża – Brąchnowo – Chełmża nr 2018C (ul. Św. A. Boboli)  i Świerczynki – Kowróz – Ostaszewo nr 2021C (ul. Graniczna) w miejscowości Pigża  na łącznej długości ok. 6 km  położonych na działkach nr: 27 - dr, cz. 57/1, cz. 63, 64 - dr, cz. 68, cz. 206, cz. 58, cz. 69/2, cz. 69/1, cz. 59/1, cz. 59/2, cz. 207/2, cz. 207/6, cz. 207/3, 82 - dr, cz. 80/9, cz. 138/16, cz. 75, cz. 208, cz. 73/2, cz. 133, cz. 60/1, cz. 60/2, cz. 119, cz. 135/28, cz. 135/27, 121 - dr, cz.120/34, cz. 135/2, cz. 120/32, 25 - dr, cz.139, cz. 141, 140 - dr, 46 - dr, 52 - dr, cz. 142, 150 - dr, 88 - dr i 89 – dr”, w ten sposób, że sentencja otrzymuje brzmienie: „Budowa dróg gminnych nr: 100408C (ul. Prosta), 100414C (ul. Parkowa), 100423C (Aleja Kard. St. Wyszyńskiego), 100424C (ul. Migdałowa), 1004434C (ul. Wschodnia), 100435C (ul. Młodzieżowa)  i 100436C (ul. Poprzeczna) oraz dróg powiatowych Pigża – Brąchnowo – Chełmża nr 2018C (ul. Św. A. Boboli)  i Świerczynki – Kowróz – Ostaszewo nr 2021C (ul. Graniczna) w miejscowości Pigża  na łącznej długości ok. 6 km  położonych na działkach nr: 27 - dr, cz. 57/1, cz. 63, 64 - dr, cz. 68, cz. 206, cz. 58, cz. 69/2, cz. 69/1, cz. 59/1, cz. 59/2, cz. 207/2, cz. 207/6, cz. 207/3, 82 - dr, cz. 80/9, cz. 138/16, cz. 75, cz. 208, cz. 73/2, cz. 133, cz. 60/1, cz. 60/2, cz. 119, cz. 135/28, cz. 135/27, 121 - dr, cz.120/34, cz. 135/2, cz. 120/32, 25 - dr, cz.139, cz. 141, 140 - dr, 46 - dr, 52 - dr, cz. 142, 150 - dr, 88 - dr i 89 – dr”.

2.     W pozostałym zakresie decyzja nie zmienia się.

 

UZASADNIENIE
 

Art. 3 pkt 7a  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j.), w definicji przebudowy stanowi, iż przebudową jest „…wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.” W przypadku dróg wymienionych w sentencji niniejszej decyzji wynika, że roboty budowlane dotyczyć będą zarówno robót w obrębie pasa drogowego jak i w części działek przyległych do niego, numery działek zostały wskazane zarówno we wniosku jak i w dokumentacji przedmiotowej sprawy. Charakter i zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w niniejszej decyzji odpowiada definicji  - budowy zawartej w art. 3 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy Prawo budowlane.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Toruniu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 

 

 

  • autor: z up. Wójta Bartosz Lewandowski, data: 2017-09-11

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie


Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.