Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Czwartek 13 Grudnia 2018
Łucji, Otylii, Lucji

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 2044 osobą na stronie

Treść strony

Postępowanie „krok po kroku” aby doprowadzić do budynku wodę i odprowadzać z niego ścieki?

I. PROCEDURA  OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY  ŁUBIANKA.

  • Wystąpienie do Urzędu Gminy w Łubiance o wydanie Warunków Przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej (wzór wniosku w załączeniu oraz do pobrania ze strony www.lubianka.pl) lub dostępny Urządzenie Gminy w Łubiance, Aleja Jana Pawła II nr 8, pok. nr 19. Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową w skali min.1:500 z zaznaczoną lokalizacją budynku lub działki. Urząd określa warunki przyłączenia nieruchomości i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku. Warunki przyłączenia ważne są 2 lata od daty ich wydania.
  • We własnym zakresie inwestor opracowuje projekt przyłącza wod- kan. Projekt  powinien określać w szczególności: trasę instalacji, średnicę, spadek, materiał, długości odcinków, rzędne dna kanału, rzędne terenu w miejscach charakterystycznych, oznakowanie pośrednich studni rewizyjnych z ich charakterystyką (o ile występują). Rozwiązania techniczne projektu muszą uwzględniać docelowe zapotrzebowanie w wodę odprowadzanie ścieków dla projektowanego budynku.
  • Projekt należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Toruniu oraz w Urzędzie Gminy w Łubiance (wzór wniosku w załączeniu oraz do pobrania ze strony www.lubianka.pl).
  • Przed przystąpieniem do realizacji przyłącza należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych oraz decyzję na umieszczenie urządzenia w pasie drogowy od właściwego zarządcy drogi.
  •  Jeżeli planowana inwestycja przebiegać będzie także przez grunt "obcy" konieczne jest ustanowienie notarialnej służebności gruntowej na ułożenie przyłącza oraz zapewnienia do niej stałego dostępu.
  • Projekt przyłącza złożyć w Starostwie Powiatowym w Toruniu w Wydziale Architektury i Budownictwa celem dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę (w zależności od wymagań określonych przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu dla indywidualnego przypadku).
  • Złożyć w Urzędzie Gminy w Łubiance na 7 dni przed przystąpieniem do wykonania zgłoszenie przystąpienia do wykonania przyłącza (wzór wniosku w załączeniu oraz do pobrania ze strony www.lubianka.pl).
  • Przyłącze po ułożeniu w wykopie i zinwentaryzowaniu przez geodetę przed zasypaniem zgłosić w Urzędzie Gminy w Łubiance do odbioru częściowego (wzór zgłoszenia w załączeniu oraz do pobrania na stronie www.lubianka.pl). Termin odbioru można ustalić telefonicznie pod numerem stacjonarnym 056/678-82-17 u Andrzeja Sierockiego tel. kom. 0508221372 lub Mirosława Jakubskiego tel. kom. 0508221380 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Łubiance, Aleja Jana Pawła II nr 8 w pokoju nr 19.
  • Odbiór końcowy przyłącza odbywa się, po doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, w oparciu o uzgodniony projekt i inwentaryzację geodezyjną (wzór zgłoszenia w załączeniu oraz do pobrania na stronie www.lubianka.pl). W przypadku zajęcia pasa drogowego odbiór końcowy przyłącza obejmuje równocześnie odbiór przywrócenia asa drogowego do stanu pierwotnego.

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

Kalendarium



Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.