Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Czwartek 15 Listopada 2018
Alberta, Artura, Leopolda

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 3327 osobą na stronie

Treść strony

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wybczu

§ 1

1. Regulamin określa zasady przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Wybcz przy ul. Strażackiej 4, zwanego dalej „PSZOK”.

2. Operatorem PSZOK jest Spółdzielnia Socjalna „Łubianka” z siedzibą w miejscowości w Wybcz przy ulicy Strażackiej 4.

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów jest czynny w następujące dni: wtorki w godz. od 13.00 do 17.00, czwartki od godz. 8.00 do 14.00 oraz soboty w godz. od 9.00 do 14.00.

4. W dni ustawowo wolne od pracy oraz święta wypadające w dniach określonych w pkt 3 na terenie PSZOK odpady nie są przyjmowane.

§ 2

1. W PSZOK w ramach opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej przez mieszkańców do Urzędu Gminy Łubianka przyjmowane są  nieodpłatnie odpady z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łubianka.

2. W PSZOK nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych,

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone i nie mogą być zmieszane z innymi odpadami. Chemikalia wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających dokładną informację o rodzaju odpadu (etykietę),

4. Odpady przed przyjęciem do PSZOK są sprawdzane przez upoważnionego pracownika Spółdzielni.

5. Przyjęte odpady gromadzone są selektywnie w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach, kontenerach bądź w wyznaczonych, zadaszonych miejscach bezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

6. Przyjęcie dostarczonych przez mieszkańców odpadów odbywa się po wcześniejszym udokumentowaniu prawa do nieodpłatnego przekazania odpadów przez dostawcę poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego, iż odpad pochodzi z nieruchomości  zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Łubianka, (tj. umowa najmu, dowód osobisty, potwierdzenie dokonania opłaty za odpady komunalne, lub pisemnego Oświadczenia potwierdzającego zamieszkanie na w/w terenie, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu).

7. W przypadku dostarczenia odpadu przez inną osobę lub przedsiębiorcę dostarczającą odpady w imieniu właściciela, najemcy lub użytkownika nieruchomości, osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest do podpisania stosownego Oświadczenia o pochodzeniu dostarczonych odpadów zgodnego z wzorem określonym w  załączniku nr 2 do Regulaminu,

8. W PSZOK przyjmowane są następujące odpady w ramach wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami, pochodzące wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Łubianka:

 

LP

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Uwagi

1

Papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury

15 01 01 / 20 01 01

wyselekcjonowane przyjmowane w powiązanych pakietach, workachbądź luzem

2

Tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02 / 20 01 39

wyselekcjonowane przyjmowane w powiązanych pakietach, workach bądź luzem

3

Opakowania wielomateriałowe

15 01 05

wyselekcjonowane przyjmowane w powiązanych pakietach, workach bądź luzem

4

Szkło oraz opakowania ze szkła

15 01 07 / 20 01 02

wyselekcjonowane przyjmowane w workach bądź luzem

5

Zużyte opony

16 01 03

z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

6

Odpady betonu oraz gruz betonowy, gruz ceglany,innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, materiały izolacyjne oraz zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu

17 01 01 / 17 01 02 / 17 01 03 / 17 01 07 / 17 09 04 / 17 02 02 / 20 03 99

Zaleca się odpady te dostarczyć w sposób posegregowany z podziałem na następujące frakcje: zgodnie z pkt 9 pochodzących z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty w ilości do 1000 kg w danym roku kalendarzowym na jedno gospodarstwo domowe.

7

Miedź, brąz, mosiądz, aluminium, ołów, cynk, żelazo i stal, cyna, mieszaniny metali oraz kable

17 04 01 / 17 04 02 / 17 04 03 / 17 04 04 / 17 04 05 / 17 04 07 / 17 04 11

wyselekcjonowane przyjmowane w workach bądź luzem

8

Odzież i tekstylia

20 01 10 / 20 01 11

wyselekcjonowane przyjmowane w workach bądź luzem

9

Rozpuszczalniki, oleje i tłuszcze jadalne

20 01 13* / 20 01 25 / 20 01 26*

odpady płynne, wymagające opakowań przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu (etykietę)

10

Świetlówki i lampy fluorescencyjne

20 01 21*

wyselekcjonowane przyjmowane w workach bądź luzem

11

Przeterminowane lekarstwa

20 01 31 / 20 01 32*

wyselekcjonowane przyjmowane w workach, opakowaniach zawierających informację o leku

12

Baterie i akumulatory

20 01 33* / 20 01 34

wyselekcjonowane przyjmowane w workach bądź luzem

13

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

20 01 23* / 20 01 35* / 20 01 36

 

14

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 01

z wyłączeniem odpadów kuchennych, wyłącznie odpady zielone pochodzące z poszczególnych mieszkań, posesji z pielęgnacji indywidualnych ogródków i ogrodów przydomowych

15

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

opróżnione z zawartości (nie zawierające wewnątrzinnych odpadów)

 

9. Odpady rozbiórkowe i budowlane przyjmowane są z podziałem na:

 • odpady z betonu i gruz betonowy,
 • odpady gruzu ceglanego,
 • odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitarne, armatura itp.,
 • szkło w tym szyby okienne, lustra, luksfery itp.,
 • odpadowa papa,
 • tworzywa sztuczne typu płytki PCV i instalacje, panele ścienne itp.,
 • zmieszane odpady budowlane nienadające się do w/w posegregowania.

10. Odpady wymienione w pkt. 9 od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubianka, będą przyjmowane w ilościach wskazujących, że pochodzą z drobnych prac remontowo-budowlanych wykonywanych we własnym zakresie przez właściciela, użytkownika lub najemcę nieruchomości zamieszkałej, na których wykonanie nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac,

11. Każdorazowe przyjęcie odpadów wymienionych w pkt. 8 w PSZOK zostanie zarejestrowane przez pracownika obsługującego. Na żądanie właściciela, użytkownika lub najemcy nieruchomości, z której pochodzą dostarczone odpady zostanie wystawiony dokument potwierdzający przyjęcie odpadu, zgodnego z wzorem określonym w  załączniku nr 3 do Regulaminu,

12. Dostarczone odpady przyjmowane są wyłącznie w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie zgodnie z pkt. 8.,

13. Pracownik PSZOK  odmówi przyjęcia odpadu w przypadku:

 • dostarczenia odpadów komunalnych zmieszanych,
 • dostarczania odpadów zawierających azbest,  
 • dostarczenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych zawierających azbest i inne odpady niebezpieczne,
 • niepodania przez dostarczającego odpad miejsca pochodzenia, jeżeli stwierdzi, że odpad może pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji oraz nieruchomości położonych na terenie innej gminy,
 • odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwa domowe (np: chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne itp.),
 • dostarczenia odpadów w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej,
 • dostarczenia odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istniej możliwość ustalenia składu chemicznego,
 • dostarczenia odpadu w opakowaniach cieknących, nieszczelnych lub uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania,
 • dostarczenia opon z pojazdów ciężarowych, urządzeń przemysłowych,
 • dostarczenia części samochodowych (szyb, zderzaków samochodowych oraz elementów z rozbiórki samochodów itp.),
 • dostarczenia odpadów powstających w gospodarstwach rolnych takich jak: środki ochrony rośli i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej.

14. W przypadku odmowy przyjęcia przez pracownika PSZOK dostarczonych odpadów, zostanie sporządzona stosowna notatka wraz z uzasadnieniem pisemnym potwierdzonym dokumentacją fotograficzną,

15. Osoby dostarczające selektywnie zebrane odpady do PSZOK są zobowiązane do pomocy w ich rozładunku w oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub boksach garażowych. Obsługa PSZOK pomaga w rozładunku dostarczonych odpadów oraz wskazuje miejsce, gdzie należy złożyć przywieziony odpad,

16. Na terenie PSZOK na bieżąco prowadzony jest rejestr przyjmowanych odpadów komunalnych, zawierający informacje o rodzaju, kodzie, masie lub ilości odebranych odpadów, dacie ich dostarczenia oraz sposobie dostarczenia,

17. Obsługa PSZOK sporządza miesięczne raporty dotyczące ilości odpadów przyjętych i przekazanych do unieszkodliwienia lub odzysku oraz przekazuje w/w raporty dla Urzędu Gminy Łubianka, 

18. Korzystających z PSZOK zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia i używania źródeł otwartego ognia.

§ 3

1. Regulamin jest dostępny na terenie PSZOK w miejscowości Wybcz, ul Strażacka 4 oraz na stronie internetowej  www.lubianka.pl,

2. Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK, Prezesa Spółdzielni Socjalnej „Łubianka” pod nr tel. 667 545 999 lub Urzędzie Gminy w Łubiance pod nr tel. 56 678 82 17

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Aplikacja Skarby Ziemi Chełmińskiej

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.