Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Wtorek 22 Stycznia 2019
Wincentego, Anastazji, Anastazego

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 560 osobą na stronie

Treść strony

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka dla sołectwa Łubianka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 23 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z  2013 r.  poz.1235), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka wraz prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 08.05.2014 r. do 06.06.2014 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Łubiance Aleja Jana Pawła II nr 8 (pok. nr 17).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.05.2014 r. w Centrum Kultury w Łubiance o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 w/w. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łubianka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2014 r.

 

W/w. dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez:

  1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu – postanowienie znak:N.NZ-40.1.4.2/14 z 25.04.2014 r.
  2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – pismo znak: WOO.410.86.2014.KB z dnia 16.04.2014 r.

 

  • data: 2014-04-29

Łubianka, dn. 28.10.2011 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.) oraz art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 23 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 ze zm.),  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Łubiance Uchwały Nr X/65/2011 z dnia 7 października 2011 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka na terenie Gminy Łubianka.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium. Wnioski należy składać na piśmie, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łubiance - Aleja Jana Pawła II nr 8, w terminie do dnia 30.11.2011 r. Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Łubianka, dn. 22.07.2013r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.) oraz art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 23 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 ze zm.),  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Łubiance Uchwały Nr X/65/2011 z dnia 7 października 2011 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka na terenie Gminy Łubianka.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium. Wnioski należy składać na piśmie, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łubiance - Aleja Jana Pawła II nr 8, w terminie do dnia 30.11.2011 r. Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.1

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie


Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.