Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Środa 12 Grudnia 2018
Aleksandra, Dagmary, Joanny

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 425 osobą na stronie

Treść strony

Łubianka, dn. 23.06.2014 r.

 

           

                                                           OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 23 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z  2013 r.  poz.1235), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka wraz prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 02.07.2014 r. do 30.07.2014 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Łubiance Aleja Jana Pawła II nr 8 (pok. nr 17).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.07.2014 r. w Centrum Kultury w Łubiance o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 w/w. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łubianka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2014 r.

 

W/w. dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez:

  1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu – postanowienie znak:N.NZ-401-Łu-43s/13 z 16.09.2013 r.
  2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – pismo znak: WOO.410.132.2014.KB z dnia 20.06.2014 r.

 

  • data: 2014-06-23

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.