Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Środa 12 Grudnia 2018
Aleksandra, Dagmary, Joanny

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 14925 osobą na stronie

Treść strony

Eksploatacja szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubianka wprowadza nowe uregulowania dla właścicieli nieruchomości, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zawiadomienie

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/194/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty, dokonała korekty stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta od dnia 1 kwietnia 2017 r. będzie wynosiła miesięcznie:

Zbiórka folii rolniczej

Firma AgroOPC we współpracy z Urzędem Gminy w Łubiance organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów rolniczych oraz oleju przepracowanego. Odpady rolnicze oraz oleje będą odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości osób zainteresowanych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wybczu ul. Strażacka 4

czynny w godzinach:

wtorek     13.00 - 17.00

czwartek   8.00 - 14.00

sobota      9.00 - 14.00

 

Opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania w kasie Urzędu Gminy Łubianka lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łubianka: Bank Spółdzielczy Toruń O/ Łubianka Nr 60951100002003002149020001 w terminach do 10 dnia miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Termin uiszczenia pierwszej opłaty upływa w dniu 10 lipca 2013.

Przypominamy stawki opłat za gospodarowanie odpadami na nieruchomościach zamieszkałych, zgodnie z deklaracją złożoną w tut. urzędzie, które wynoszą:

 

Gospodarstwo domowe: wg liczby domowników

Stawka opłaty za gospodarowanie

odpadami zbieranymi w sposób selektywny

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób nieselektywny

1 osoba

15,00 zł

23,00zł

2 osoby

25,00 zł

38,00 zł

3 do 5 osób

33,00 zł

50,00 zł

6 osób i więcej

44,00 zł

66,00 zł

 

 

MATERIAŁ INFORMACYJNY O SPOSOBIE SEGREGOWANIA ŚMIECI

 

SZKŁO: w białych workach z logo MPO Sp. z o.o. w Toruniu

 

Do białych worków WRZUCAMY:

- Szklane butelki i słoiki, bez zamknięć, nakrętek i plastikowych elementów.

PAMIĘTAJ! NIE TŁUCZ szkła przed wrzuceniem do pojemnika, wrzucaj czyste opakowania.


Do białych worków NIE WRZUCAMY:

- Szkła okiennego, samochodowego i luster;

- Ceramiki, porcelany, kryształów, kieliszków, naczyń, szkła żaroodpornego, doniczek;

- Opakowań po lekach;

- Termometrów, żarówek, świetlówek, reflektorów;

- Wszelkiego rodzaju zakrętek.

 

 

ODPADY SUCHE: w żółtych workach z logo MPO Sp. z o.o. w Toruniu

 

Do żółtych worków WRZUCAMY:

Papier

 PAMIĘTAJ! Wrzucaj czysty, niezamoczony i niezatłuszczony papier. Usuń metalowe części i plastikowe opakowania.

- Papier piśmienny, gazety, czasopisma, zeszyty, książki, torebki papierowe, kartony i tekturę.

Tworzywa sztuczne

PAMIĘTAJ! Wrzucaj czyste opakowania, a przed wrzuceniem ZGNIEĆ butelki i inne opakowania.

- Nie zakręcone butelki po napojach tzw. PET, plastikowe zakrętki;

- Opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej (szampony, płyny do prania, płukania, kąpieli);

- Czyste reklamówki, folie.

Opakowania wielomateriałowe

- Opakowania po płynnej żywności, jak: kartoniki po mleku, śmietanie, sokach itp.

 

Metale

PAMIĘTAJ! Wrzucaj czyste opakowania, a przed wrzuceniem ZGNIEĆ puszki aluminiowe.

- Puszki aluminiowe po napojach i innych przetworach spożywczych.

 

Do żółtych worków NIE WRZUCAMY:

Papier

- Zatłuszczonego i zabrudzonego papieru np. po maśle lub margarynie;

- Papieru woskowanego, kalek, tapet;

- Artykułów higienicznych np. pampersów.

Tworzywa sztuczne

- Zanieczyszczonych opakowań plastikowych np. po olejach silnikowych i spożywczych; chłodniczych;

- Butelek i pojemników z zawartością;

- Styropianu;

- Opakowań po lekach.

Metale

- Puszek po farbach, lakierach i aerozolach;

- Sprzętu AGD;

- Baterii.

 

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zobligowała samorządy lokalne do przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie.

DEKLARACJA I OPŁATY

Wraz z niniejszą informacją mieszkańcy otrzymali  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą po wypełnieniu należy niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Gminy, nie później jednak niż w terminie do 31 maja 2013 r.

W wyniku przeprowadzonego przetargu została wyłoniona firma MPO Sp. z o.o. w Toruniu, która będzie wywoziła z nieruchomości odpady zmieszane i segregowane.

Deklarację można również pobrać z naszej strony internetowej www.lubianka.pl.

W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyżej wskazanym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, zgodnie z ustawą, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W przypadku gdy MPO Sp. z o.o. stwierdzi brak wykonywania obowiązku segregacji, zgłosi
to Wójtowi Gminy, który będzie miał obowiązek naliczyć zwiększoną stawkę opłaty
za gospodarowanie odpadami.

Opłatę należy wpłacać bez wezwania w punkcie kasowym Urzędu Gminy Łubianka
lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łubianka: Bank Spółdzielczy Toruń
O/ Łubianka Nr 60951100002003002149020001 w terminach do 10 dnia miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Termin uiszczenia pierwszej opłaty upływa w dniu
10 lipca 2013.

POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADÓW I ICH SEGREGACJA

MPO Sp. z o.o. w Toruniu ma obowiązek wyposażyć nieruchomość:

1)dlazmieszanych odpadów komunalnych w kontenery lub pojemniki dostosowane
do mechanicznego opróżniania

2)dla odpadów segregowanych  wpojemniki lub worki w odpowiednio oznaczonych kolorach:
a)żółty – przeznaczony do gromadzenia odpadów suchych (papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe);
b)biały – przeznaczony do gromadzenia szkła.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

1. Odbiór odpadów komunalnych odbywał się będzie z częstotliwością co  2 tygodnie.
Harmonogram wywozów ogłosi MPO Sp. z o.o.
2.  Odbiór odpadów segregowanych (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale i szkło) odbywał się będzie raz w miesiącu.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Mieszkańcy mogą dostarczać bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wybczu, ul. Strażacka 4:
1) przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – w każdej ilości,
2) gruz i odpady rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny, pochodzące z prowadzenia drobnych prac – do 1000 kg w danym roku kalendarzowym na jedno gospodarstwo domowe.

Mieszkańcy gminy nie ponoszą dodatkowych opłat z tyt. dostarczania do punktu w/w odpadów.

PSZOK jest prowadzony przez Spółdzielnie Socjalną „Łubianka”.

Szanowni Mieszkańcy,

Interesują się Państwo problematyką gospodarki odpadami?

Bliska jest Państwu ekologia i ochrona środowiska?

Mają Państwo niepowtarzalną okazję wziąć udział w wyjeździe studyjnym do spalarni odpadów w miejscowości Lauta w Niemczech. Na własne oczy można się przekonać jak z odpadami radzą sobie inne kraje i jak nowoczesne są obecnie budowane, tego typu instalacje. Wystarczy, że przystąpią Państwo do konkursu, który polega na wymyśleniu hasła promującego segregację odpadów oraz napisaniu krótkiego tekstu: „Dlaczego według Ciebie potrzebna jest rozsądna gospodarka odpadami i w jaki sposób możemy się do tego przyczynić?” Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić „Formularz zgłoszeniowy” a następnie wysłać go na podany poniżej adres.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone bezpłatnym, dwudniowym wyjazdem do Niemiec. Formularz i regulamin konkursu dostępne są na stronie www.generacjaczystejenergii.pl w zakładce „Edukacja Ekologiczna”. Link do Formularza i regulaminu można znaleźć również na Facebook'u na profilu „dalEKOwzroczni”.

Wypełniony Formularz należy wysłać na adres e-mail: dalekowzroczni@pronatura.bydgoszcz.pl, do dnia 31 sierpnia 2013 r., do godziny 23:59, lub na poniższy adres pocztowy do dnia 2 września, do godziny 12:00 (decyduje data otrzymania przesyłki, a nie data stempla pocztowego):

 

Centrum Promocji i Reklamy Remedia

ul. Dolina 35

85-212 Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja”

 

Wyjazd organizuje spółka ProNatura w ramach Kampanii Edukacyjnej „dalEKOwzroczni”. Kampania kierowana jest do mieszkańców miast i gmin z obszaru Projektu Budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, które tworzą: Bydgoszcz, Toruń, Osielsko, Białe Błota, Łubianka, Lubicz, Mrocza, Sicienko, Dobrcz, Lubicz, Nowa Wieś Wielka, Zławieś Wielka, Łysomice, Czernikowo, Obrowo, Wielka Nieszawka, Solec Kujawski.

 

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.