Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Czwartek 13 Grudnia 2018
Łucji, Otylii, Lucji

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 645 osobą na stronie

Treść strony

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Od 1 września 2012 r. uległ zmianie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572z z późn. zm. ) regulujący zasady przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla pracodawców, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.  Między innymi  wszedł w życie przepis ust.11 art. 70b definiujący, że przyznawane pracodawcom dofinansowanie należy traktować jako pomoc de minimis;

„‘ ust.11 Dofinansowanie, o którym mowa w ust.1, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji ( WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

 ( Dz.Urz.UE L 379 z 28.12.2006r. str.5 )”

W związku z tą zmianą przy składaniu wniosku o dofinansowanie, każdy  wnioskodawca, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz.U z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm. ) do przedłożenia dodatkowych dokumentów :

1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2. oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć  na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis ( Dz.U. z 2010r. nr 53, poz. 311 ).

W razie nie złożenia przez wnioskodawcę wymienionych dokumentów nie będzie można udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika  ( art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm. ).

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.