Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Czwartek 13 Grudnia 2018
Łucji, Otylii, Lucji

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 1058 osobą na stronie

Treść strony

Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy w Łubiance  z dnia 19 września 2012 r.

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości komunalnych stanowiących własność gminy Łubianka

Wykaz nieruchomości komunalnych gminy Łubianka przeznaczonych do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 19.10.2012 r.

 

            Na podstawie art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), podaję poniższy wykaz:

 

 

lp.

położenie i

nr działki

Nr KW

powierzchnia gruntu w ha.

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

/decyzja o warunkach zabudowy/

opis gruntu

forma zbycia i cena w zł.

/netto/

1.

 

 

 

 

Wybcz:

 

a/88/4

b/88/7

c/88/6

 

 

00071479

 

 

0,1915 ha.

0,1165 ha.

0,1813 ha.

 

decyzje o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

grunty niezabudowane

sprzedaż:

 

38300,00

25630,00

39886,00

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biskupice:

a/ 59/2

b/ 59/3

c/ 59/4

d/ 59/5

e/ 59/6

f/  59/7

g/ 59/8

h/ 59/9

i/  59/10

j/  59/12

 

 

 

 

T.III k.12

 

 

0,1435

0,1458

0,1458

0,1636

0,1551

0,1526

0,1534

0,1430

0,1430

0,1778

 

 

decyzja o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

 

grunt niezabudko –wany,

dotych -czasowe użytkowanie – cele rolne

 

sprzedaż:

43050,00

43740,00

43740,00

49080,00

46530,00

45780,00

46020,00

42900,00

42900,00

53340,00

 

Regulamin

działania Komisji Przetargowej powołanej dla przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Łubianka

 

Termin przetargu: 19.10.2012 r., godz. 14.30. (Urząd Gminy w Łubiance, Sala Ślubów)

Przetarg organizuje Wójt Gminy w Łubiance na zasadach ogólnych określonych w art. 38 i 39 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

2. 1. Przedmiotem przetargu są:

2.1.1. nieruchomości komunalne położone w Wybczu, stanowiące działki nr nr:

a/ 88/4 o pow. 0,1915 ha. z ceną wywoławczą 38300,00 zł. netto,

b/ 88/7 o pow. 0,1813 ha. z ceną wywoławczą 25630,00 zł. netto,

c/ 88/6 o pow. 0,1165 ha. z ceną wywoławczą 39886,00 zł. netto,

przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

2.1.2. nieruchomości komunalne położone w Biskupicach, stanowiące dz. nr nr:

a/ 59/2 o pow. 0,1435 ha. z ceną wywoławczą 43050,00 zł. netto,

b/ 59/3 o pow. 0,1458 ha. z ceną wywoławczą 43740,00 zł. netto,

c/ 59/4 o pow. 0,1458 ha. z ceną wywoławczą 43740,00 zł. netto,

d/ 59/5 o pow. 01636 ha. z ceną wywoławczą 49080,00 zł. netto,

e/ 59/6 o pow. 0,1551 ha. z ceną wywoławczą 46530,00 zł. netto,

f/  59/7 o pow. 0,1526 ha. z ceną wywoławczą 45780,00 zł. netto,

g/ 59/8 o pow. 0,1534 ha. z ceną wywoławczą 46020,00 zł. netto,

h/ 59/9 o pow. 0,1430 ha. z ceną wywoławczą 42900,00 zł. netto,

i/  59/10 o pow. 0,1430 ha. z ceną wywoławczą 42900,00 zł. netto,

j/ 59/12 o pow. 0,1778 ha. z ceną wywoławczą 53340,00 zł. netto, działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2.2. Do ceny działek wymienionych w pkt 2.1. należy doliczyć ponadto 23% podatek VAT.

3.1.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości podanej w pkt 4 Regulaminu, w formie przelewu na konto BS Toruń O/Łubianka 22951100002003002149020006 lub gotówką w Kasie Urzędu Gminy w Łubiance z podaniem tytułu wpłaty, najpóźniej do dn. 16.10 .2012 r. włącznie (do godz. 1430) i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

3.2. Przy wpłacie wadium należy podać oznaczenie działki, której wadium dotyczy.

3.3. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału jedynie w przetargu dotyczącym działki, na którą opiewa.

 1. Wadium dla działek wym. w:

a/pkt 2.1.1 lit. a/, b/ i c/ Regulaminu wynosi 2.500,00 zł.

d/ pkt 2.1.2. Regulaminu wynosi 3.600,00 zł.

 1. Uczestnicy przetargu winni również przedstawić Komisji Przetargowej w dniu przetargu:
 2. osoby fizyczne: dokument potwierdzający tożsamość /dowód osobisty lub paszport/,
 3. w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne / z datą dnia przetargu/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników oraz stosowne pełnomocnictwa,
 4. przedstawiciele osób prawnych: aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski określające zakres umocowania,
 5. przystępujący do przetargu w zastępstwie osoby fizycznej: notarialne upoważnienie zawierające również górną granicę oferowanej ceny,
 6. każdy z uczestników - dowód wpłaty wadium.
 7. Zawarcie umowy z osobą będącą cudzoziemcem następuje na zasadzie określonej w art.1 ust.1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz.U.z 2004r. Nr 167 poz.1758/
 8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
 9. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, zwrócone przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

9.1.Minimalne postąpienie dla wszystkich działek objętych przetargiem lub jego wielokrotność zostanie ustalone przez uczestników przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek.

9.2.Licytacja odbywa się na zasadach określonych w §14 w/w. Rozporządzenia Rady Ministrów.

9.3. Cena końcowa transakcji powiększona zostanie o należny podatek VAT – 23%.

10.1.Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, która powinna być zawarta w terminie do 22.11.2012 r.

10.2.Wpłata winna być dokonana w terminie i w sposób pozwalający stwierdzić wpływ środków na konto Urzędu Gminy w Łubiance przed podpisaniem aktu notarialnego.

10.3. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie przedstawiony nabywcy pisemnie w terminie najpóźniej 7 dni przed zawarciem umowy.

 • Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą jak wartości podane w pkt 2.1. niniejszego Regulaminu.

10.5. Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.

10.6. Do ceny sprzedaży dodaje się również koszt sporządzenia operatu szacunkowego dla danej    nieruchomości w wys. 500,00 zł., który ponosi kupujący.

 1. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
 2. Zagospodarowania w/w. nieruchomości winny być zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy oraz wytycznymi wynikającymi z przepisów szczególnych.
 3. Podstawę zawarcia aktu notarialnego stanowi protokół przetargu.
 4.  W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy w Łubiance zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.
 5. Wątpliwości proceduralne wynikłe w trakcie przetargu rozstrzyga Komisja w trakcie przetargu, w drodze głosowania.
 6. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w Łubiance. Skarga winna być wniesiona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
 7. Wójt rozstrzyga skargę na czynności przetargowe w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy, dotyczące skargi  jest ostateczne.
 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa wy. w pkt 1 Regulaminu.
 9. Niniejszy Regulamin wraz z wykazem danych o nieruchomości,  podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy Łubianka.

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.