Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Czwartek 13 Grudnia 2018
Łucji, Otylii, Lucji

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 1830 osobą na stronie

Treść strony

Wyprawka szkolna, Stypendia Szkolne, Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Wyprawka szkolna

Informujemy o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

1.O dofinansowanie mogą strać się rodziny, gdzie dochód na osobę nie przekracza 351 zł. netto/mc i gdzie są dzieci  rozpoczynające naukę w roku szkolnym 2011/2012 w klasach:  I-III Sz. P. oraz  III gimnazjum.
2. Bez względu na kryterium dochodowe mogą ubiegać się rodzice uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których niepełnosprawność spowodowana jest wadą wzroku, słuchu bądź upośledzeniem umysłowym.
3. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych dzieci. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012. Formularze wniosków są dostępne szkołach.
a. rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).
b. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku należy załączyć zamiast zaświadczeń o dochodach kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
 

Stypendia Szkolne

Informujemy, że od 1 do 15 września 2011 roku, rodziny, gdzie dochód nie przekracza 351 zł netto na osobę/mc,  mogą składać w GOPS w Łubiance wnioski na stypendia szkolne. Do wniosków należy dołączyć faktury: za podręczniki ( mogą być od czerwca 2011 roku), pozostałe rachunki za materiały szkolne proszę zbierać od miesiąca sierpnia 2011 roku.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1.      Zaświadczenia o wynagrodzeniu nettoza miesiąc sierpień 2011.

2.      Bezrobotni,  zaświadczenia z Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych netto za sierpień 2011.

3.      W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oświadczenie o uzyskanych dochodach netto w miesiącu sierpniu 2011 r.

4.      W przypadku gospodarstwa rolnego nakazy płatnicze za 2011 rok,

5.      W przypadku osób pracujących dorywczo oświadczenia o dochodach za sierpień 2011 r.,

6.      Decyzje o przyznanych świadczeniach rodzinnych,

7.      Osoby otrzymujące świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,   decyzję o przyznanych świadczeniach.

8.      Osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny, decyzję o przyznanym świadczeniu,

9.      Osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, decyzję o przyznanym świadczeniu,

10.   Osoby otrzymujące zasiłki z Pomocy Społecznej, decyzje potwierdzające wysokość świadczeń w mc sierpniu,

11.    Osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy, decyzję potwierdzającą wysokość dodatku w mc sierpniu,

12.   Renciści lub emeryci, decyzję i odcinki od emerytury lub renty za miesiąc sierpień netto,

 

 

 

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

 W GOPS w Łubiance  dostępne są formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2011/2012, które można składać od 1 września.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

- do dnia 30 września 2011 r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. następuje do dnia 30 listopada 2011 r.

-  od 1 października do 30 listopada 2011 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2011 r. (art. 26 ust. 2a, 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Rodzice dzieci, które we wrześniu 2011 roku będą odbywały roczne przygotowanie przedszkolne a także dzieci powyżej 16 roku życia, które będą uczęszczały do szkoły średniej lub szkoły policealnej winni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2011 dostarczyć do GOPS w Łubiance zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt rozpoczęcia lub kontynuowania nauki w szkole w roku szkolnym 2011/2012.

Rodzice dzieci, legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które w październiku 2011 roku będą studentami drugiego i dalszych lat studiów winni w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2011 dostarczyć do GOPS w Łubiance zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt kontynuowania nauki w szkole wyższej w roku akademickim 2011/2012.

Nie dopełnienie powyższego obowiązku może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami ustawowymi, bądź niewypłaceniem tych świadczeń za miesiąc październik 2011 r.

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 14.000 euro prowadzonego w trybie zapytana o cenę na podstawie art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Przeprowadzenie cyklu szkoleń” wybrano ofertę La Soleil Monika Ciszewska, ul. Szosa Chełmińska 134A/14, 87-100 Toruń z ceną 23 777,00 zł.

Dodatkowo w postępowaniu złożono następujące oferty:

1    CISTOR, ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń z ceną 27 840,00 zł.

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.