Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Niedziela 20 Stycznia 2019
Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 1755 osobą na stronie

Treść strony

  I N F O R M A C J A

 

dotycząca  ZGŁASZANIA   KANDYDATÓW   NA   ŁAWNIKÓW

        SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

i  SĄDU  REJONOWEGO W  TORUNIU

   w kadencji 2012– 2015

 

 

W związku z upływem z końcem 2011 roku obecnej kadencji ławników w sądach powszechnych,  Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu pismem z dnia 26  maja 2011r.  ustalił, iż Rada Gminy Łubianka winna wybrać na kadencję 2012 – 2015 łącznie 3 ławników , z tego 2 ławników do Sądu Rejonowego w Toruniu ( 1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich 1 ławnik do orzekania w zakresie prawa pracy) oraz 1 do  w Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach cywilnych.

 

         Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – prawo o ustroju Sądów Powszechnych (Dz.U.Nr 98, poz. 1070 z późn. zmianami),w tym zmianą ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 109, poz. 627)

 

ławnikiem może być osoba, która:

 

1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)     jest nieskazitelnego charakteru,

3)     ukończyła 30 lat,

4)     jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)     nie przekroczyła 70 lat,

6)     jest zdolna, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

         Ławnikaminie mogą być :

 

1)     osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania  sądowego,

3)     funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)     adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)     radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)     duchowni,

7)     żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)     funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)     radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Wyboru ławników dokona Rada Gminy  najpóźniej w październiku 2011 roku

 

Termin zgłaszania Radzie Gminy  kandydatów na ławników upływa dnia 30 czerwca 2011 roku.

 

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów na ławników są :

-         prezesi właściwych sądów

-         inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

-         co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na terenie gminy dokonującej wyboru

 

 

 

                Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się Radzie Gminy  w  odniesieniu  do kandydatów zatrudnionych, prowadzących działalność lub mieszkających w gminie Łubianka.

 

 

Zgłoszenia kandydata na ławnika , dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się:

 

Ø     informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

Ø     oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

Ø     oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

Ø     zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

Ø     dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

            Wymienione powyżej dokumenty winny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

            Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczna lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

            Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Druki do pobrania w Urzędzie Gminy w Łubiance, bądź na stronie Urzędu,

 

           

Uwaga ! 

            Koszt opłatyza wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

            Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

 

 

 

 

         Zgłoszenia kandydatów na ławników składać należy w biurze Rady Gminy w Łubiance, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku (czwartek).

 

Łubianka, dnia 14.06.2011r.

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie


Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.