Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Wtorek 22 Stycznia 2019
Wincentego, Anastazji, Anastazego

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 1774 osobą na stronie

Treść strony

WÓJT  GMINY  ŁUBIANKA

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO  DYREKTORA

   SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  IM.KS.STANISŁAWA  KUJOTA

  W  WYBCZU

            I.   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 27 .10.2009r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek     ( Dz.U.Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

            II.  Zgodnie z § 1 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U. z 2010r. Nr 60, poz. 373 ), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,

 

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

 

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o: -stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela, albo- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

 

4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.3,

 

5) oryginały  lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 

6) zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie  był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych                ( Dz.U z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn.zm.) lub w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ),

10)  o świadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11) oryginał lub kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

12) oryginał lub kopie oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U, Nr 164, oz. 1365 z późn. zm.),

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm,)  w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora.

            III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Kujota w   Wybczu ”w terminie do dnia  24 czerwca 2011r. w Urzędzie Gminy w Łubiance ul. Jana Pawła II 8.

            IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łubianka.

            V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie.

                                                                                              Wójt Gminy Łubianka

                                                                                              /-/    Jerzy Zająkała

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie


Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.