Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Wtorek 22 Stycznia 2019
Wincentego, Anastazji, Anastazego

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 1776 osobą na stronie

Treść strony

konkurs ofert 2011 – pożytek publiczny i wolontariat – 29.12.2010 r.

WÓJT GMINY ŁUBIANKA

na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

I. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie.
W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/wym. ustawy.

II. Przeznaczenie dotacji.
Dotacje mogą być przeznaczone na realizację zadań publicznych w zakresie wymienionym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności na:
 

1)      ochrony i promocji zdrowia;

2)      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

3)      wypoczynku dzieci i młodzieży;

4)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

5)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

III. Wysokość środków publicznych.
Łączna wysokość środków publicznych przewidzianych w budżecie gminy na 2011 r. na wsparcie zadań określonych w pkt II wynosi do 33.400zł.

IV. Termin i warunki składania ofert.

1.     Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia  20 stycznia 2010 r. w zamkniętych ofertach z dopiskiem: „konkurs ofert 2011 – pożytek publiczny i wolontariat” na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

2.     Druki ofert można pobierać w Sekretariacie Urzędu Gminy.
3.      Do wniosku należy załączyć:
1)      aktualny dokument o rejestracji podmiotu ubiegającego się o dotację,

2)      Statut organizacji

3)      sprawozdanie finansowe

4)      oświadczenie o nie wykluczeniu z prawa do otrzymywania dotacji

        5)      oświadczenie o nie prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego


4.     Komisja Konkursowa dokonuje otwarcia ofert w dniu 21 stycznia  2011 r.

 

V. Tryb i zasady przyznawania dotacji.

1.     Ocenę i wybór ofert najlepiej służących realizacji zadań dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy na zasadach określonych w Programie  współpracy  gminy Łubianka z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

2. Komisja Konkursowa wzywa Organizacje do uzupełnienia niekompletnych ofert w terminie 3 dni - liczy się data wpływu do Komisji Konkursowej. Nie uzupełnienie braków w ww. terminie oznacza, że oferta pozostaje bez rozpatrzenia.

3.  Po uwzględnieniu poprawek zgłoszonych przez Organizacje, oferty niekompletne nie zawierające wszystkich danych z wzoru oferty lub wymaganych załączników nie podlegają rozpatrywaniu.

4. Przy ocenie merytorycznej ofert Komisja Konkursowa bierze pod uwagę kryteria zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Członkowie Komisji przyznają każdej z ocenianych ofert liczbę punktów w skali od  0 do 10.

6. Sumę punktów od całego składu komisji wpisuje się do oferty w rubryce „Adnotacje urzędowe”

 

7.     Ostateczna decyzja w sprawie wyboru najlepszych ofert należy do Wójta Gminy.

8.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 3 lutego 2011 r. a informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

9. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, a zakres rzeczowy zadania może podlegać negocjacjom.

10.     Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Łubianka a oferentem.

11.     W przypadku rezygnacji podmiotu z podpisania umowy środki finansowe mogą zostać przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.

12.     Dotowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto Wójt Gminy ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

13.     Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Bartosz Lewandowski, tel. 056/678-82-18 lub 603-516-005

  • autor: Wójt Gminy - Jerzy Zająkała , data: 2010.12.29

formularz oferty do pobrania

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie


Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.