Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Piątek 14 Grudnia 2018
Jana, Alfreda, Izydora

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 1650 osobą na stronie

Treść strony

WÓJT GMINY ŁUBIANKA
 
na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Nr XXXI/104/2008 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego.
I. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie.
W konkursie mogą uczestniczyć działające na terenie gminy Łubianka kluby sportowe nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, uczestniczące w rozgrywkach ligowych, organizowanych przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia (klasa A, B oraz liga juniorów, młodzików, orlików).
II. Przeznaczenie dotacji.
Dotacje mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadań z zakresu sportu kwalifikowanego, w szczególności na:
1)     koszty uczestnictwa w rozgrywkach ligowych,
2)     koszty obsługi sędziowskiej i medycznej,
3)     koszty zakupu sprzętu sportowego,
4)     koszty wynagrodzenia trenerów i instruktorów,
5)     koszty zakupu napojów, odżywek i lekarstw,
6)     koszty transportu.
III. Wysokość środków publicznych.
Łączna wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie sportu kwalifikowanego w 2011 r. wynosi do 65.000zł.
IV. Termin i warunki składania ofert.
1.      Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia 20 stycznia 2011  r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „konkurs ofert – sport kwalifikowany”.
2.      Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1)     nazwę i adres siedziby wnioskodawcy,
2)     określenie celu, terminu i miejsca realizacji zadania,
3)     szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego zadania,
4)     szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
5)     informację o źródłach finansowania zadania ( w tym udział własny),
6)     wnioskowaną kwotę dotacji,
7)     preliminarz wydatków związanych z realizacją zadania.
3.      Do wniosku należy załączyć:

1)      aktualny dokument o rejestracji podmiotu ubiegającego się o dotację,

2)      Statut organizacji

3)      sprawozdanie finansowe

4)      oświadczenie o nie wykluczeniu z prawa do otrzymywania dotacji

5)      oświadczenie o nie prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego


4.      Wniosek powinien być podpisany przez osoby lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
5.      W uzasadnionych wypadkach Wójt może zażądać złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie.
V. Tryb i zasady przyznawania dotacji.
1. Ocenę przeprowadzi i wyboru ofert dokona Komisja Weryfikacyjna powołana przez Wójta Gminy.
2. Ostateczna decyzja o przyznaniu dotacji należy do Wójta Gminy.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 3 lutego 2011 r. a informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy.
4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
5. Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Łubianka a oferentem.
6. W przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez wybrany podmiot, środki finansowe mogą być przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.
7. Dotowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto Wójt Gminy ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym
8. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Bartosz Lewandowski,
tel. 056/678-82-18 lub 603-516-005.

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.