Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Niedziela 20 Stycznia 2019
Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 6083 osobą na stronie

Treść strony

W dniu 28 listopada br., na sesji plenarnej Komitetu Regionów UE w Brukseli gościła prof. Danuta Hubner, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego. W czasie sesji przedstawiła wyniki negocjacji międzyinstytucjonalnych w sprawie pakietu spójności na lata 2014 – 2020. Poinformowała o zakończeniu procesu ustalania treści sześciu rozporządzeń regulujących te zagadnienia oraz planowanym wejściu regulacji w życie z dniem 2 stycznia 2014 r.

            W imieniu grupy politycznej Przymierze Europejskie zabrał głos Jerzy Zająkała, członek Komitetu Regionów UE reprezentujący Związek Gmin Wiejskich RP. Podziękował za wkład Parlamentu Europejskiego w udoskonalenie tekstu rozporządzeń, które jego zdaniem są aktualnie bliższe oczekiwaniom społeczności lokalnych. Stwierdził, że ta pozytywna zmiana tekstu rozporządzeń wobec projektów przygotowanych przez Komisję Europejską potwierdza słuszność włączenia w proces decyzyjny Parlamentu Europejskiego. Pan Zająkała wyraził troskę o przyszłość obszarów wiejskich wobec bardzo widocznego w czasie wielomiesięcznej debaty nadawania priorytetu wspierania głównie miejskich ośrodków wzrostu. Stwierdził, że zachowanie żywotności i rozwój obszarów wiejskich leży w interesie całej populacji, a nie tylko środowisk wiejskich. Poinformował, że ma świadomość, iż na poziomie europejskim procedura ustalania treści rozporządzeń została zakończona i aktualnie następuje ustalanie treści programów na poziomie krajowym i regionalnym. Zapytał, czy w świetle ostatecznych treści rozporządzeń pakietu spójności są ograniczenia w kierowaniu środków na obszary wiejskie? Przewodnicząca Hubner odpowiedziała jednoznacznie, że rozumie troskę o przyszłość rozwoju obszarów wiejskich, ale stwierdza jednoznacznie, że nie ma w treści rozporządzeń ograniczeń w kierowaniu środków na rozwój obszarów wiejskich. Dodała, że wszelkie przedsięwzięcia rozwojowe, również te zamierzone do realizacji na wsi muszą spełniać ogólne wymogi dotyczące w takim samym stopnia miast, jak i obszarów wiejskich. Odpowiadając Panu Zająkale zwróciła także uwagę na nowy instrument w postaci obszarów funkcjonalnych, w ramach których zawierają się także gminy wiejskie. Ten instrument umożliwia przygotowanie pakietu zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

  • autor: Endrik Marfia, data: 2013-11-28

Opinia Komitetu Regionów UE „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” przyjęta na sesji plenarnej w Brukseli w dniu 9 października 2013 r., której sprawozdawcą jest Jerzy Zająkała – Wójt Gminy Łubianka.

W dniu 18 lipca, na posiedzeniu Komisji Zasobów Naturalnych Komitetu Regionów UE, które odbyło się w Kownie (Litwa) został przyjęty projekt opinii autorstwa wójta Jerzego Zająkały nt. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ostatnim etapem prac nad opinią będzie jej przyjęcie na sesji plenarnej Komitetu w Brukseli w dniu 8 października br. Do 23 września wójt będzie mógł jeszcze zgłaszać autopoprawki do opinii. Jeżeli mieszkańcy mają uwagi do opinii to mogą je przesyłać mailowo do wójta do dnia 20 września br. na adres: jzajakala@zgwrp.org.pl

Przewodniczący ugrupowania Przymierze Europejskie Komitetu Regionów w sprawie aktualnej sytuacji w Europie

W dniu 3 maja br. członkowie Komitetu Regionów, mieli zaszczyt gościć Pana Van Rompuy, Przewodniczącego Rady Europejskiej, który przybył do Komitetu Regionów by przedyskutować aktualna sytuacje w Europie. Pan Jerzy Zająkała, Przewodniczący Grupy Przymierze Europejskie (EA) ustosunkował się do jego wypowiedzi z ramienia Grupy.

 

W swojej wypowiedzi Przewodniczący Zająkała zwrócił uwagę na aktualną sytuacje panującą na świecie oraz ustosunkował się do aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej państw członkowskich UE w aspekcie działań oszczędnościowych i ich konsekwencji.

 

"Obecnie bardzo szeroko sa artykułowane oczekiwania ciec budżetowych i działań oszczędnościowych i istnieje w związku z tym duża pokusa poparcia tego podejścia. Lecz powinniśmy się zastanowić, jaka powinna być nasza reakcja na takie działanie?" – zapytał Pan Jerzy Zająkała

 

"W Komitecie Regionów jesteśmy przekonani, że przede wszystkim powinniśmy przyjąć postawę zabezpieczenia przed przysłowiowym wylaniem dziecka z kąpielą. Wyrażam poparcie dla cięć, które idą w kierunku uproszczenia procedur. Ale nie mogę się zgodzić z oszczędnościami w zakresie wydatków wspierających rozwój. Zalecam daleko idące ostrożność w zakresie ograniczenia samorządów lokalnych i regionalnych w wydatkach skierowanych na rozwój ich wspólnot." stwierdził Pan Zająkała.

 

"Obecnie głównym wyzwaniem dla Unii Europejskiej jest odbudowanie wiary obywateli w jej zdolność zapewnienia stabilności finansowej i powrotu do wzrostu gospodarczego, a także narzucenia prymatu decyzji politycznych, mających demokratyczne umocowanie, nad negatywnym wpływem rynków finansowych. Musimy mieć zatem świadomość, ze za każdym cieciem wydatków ukierunkowanych na rozwój idą poważne skutki społeczne i gospodarcze: nikną miejsca pracy i poszerza się ubóstwo. Nie możemy zmniejszać alokacji środków wspierających rozwój lokalny i regionalny, szczególnie w regionach, w których PKB jest niższe niż 90% średniej UE. Musimy tworzyć a nie tracić. Równocześnie działając na rzecz tworzenia nowych trwałych miejsc pracy musimy chronić miejsca pracy już istniejące." – dodał Pan Jerzy Zająkała.

  • autor: Bogna Rodziewicz , data: 2012.05.03

Przewodniczący ugrupowania Przymierze Europejskie Komitetu Regionów UE wzywa do zmniejszenia dysproporcji regionalnych i większej uwagi dla obszarów wiejskich w programie roboczym KE na 2012. Nie można mówić o spójności terytorialnej, zrównoważonym rozwoju i walce z kryzysem zapominając o wsparciu dla 91% terytorium Europy, który koncentruje 56% populacji UE!

W dniu dzisiejszym (15 grudnia) odbyła się sesja plenarna Komitetu Regionów, na którą zaproszony został Pan Maroš Ševčovič, Wice- Przewodniczący Komisji Europejskiej, który przybył do Komitetu Regionów w celu przedstawienia władzom lokalnym i regionalnym programu roboczego Komisji Europejskiej na 2012. Pan Jerzy Zająkała, Przewodniczący Grupy EA ustosunkował się do jego wypowiedzi z ramienia Grupy.

 W swojej wypowiedzi Przewodniczący Zająkała zwrócił uwagę na aktualną sytuacje panującą na świecie i stwierdził, ze UE która stoi wobec największego dla obecnej generacji wyzwania powinna ambitnie dążyć do pomyślnego zakończenia rozpoczętych już reform. 

"W Komitecie Regionów jesteśmy przekonani, że obecnie głównym wyzwaniem dla Unii Europejskiej jest odbudowanie wiary obywateli w jej zdolność zapewnienia stabilności finansowej i powrotu do wzrostu gospodarczego, a także narzucenia prymatu decyzji politycznych, mających demokratyczne umocowanie, nad negatywnym wpływem rynków finansowych." – dodał Pan Jerzy Zająkała.

 "Ubolewamy zatem, że program prac Komisji Europejskiej koncentruje się w dużym stopniu na wymiarze gospodarczym i finansowym, podczas gdy kwestie społeczne pozostają w nim na uboczu" –zaznaczył.

 Pan Zająkała poruszył kwestie związane z piąte sprawozdaniem w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, które alarmowało już w listopadzie 2010 roku o dysproporcjach społeczno - gospodarczych pomiędzy regionami w Europie i wewnątrz nich.

 "Niestety muszę stwierdzić, że przyjęty przez Komisję program prac na 2012 wciąż idzie w kierunku wspierania wzrostu tych dysproporcji. Poziom rozwoju na obszarach wiejskich pozostaje wciąż poniżej średniej UE i jest znacznie niższy niż w regionach o przewadze obszarów miejskich. Wciąż widać w propozycjach Komisji tendencje wspierania przede wszystkim obszarów miejskich. Po tylu latach dyskusji oraz nawoływań wypływających z różnych środowisk do zwrócenia większej uwagi na obszary wiejskie, takie podejście jest nie do zaakceptowania przez Komitet Regionów." – podkreślił Przewodniczący Jerzy Zająkała.

 Przypomniał, ze w ramach Polskiej Prezydencji UE władze lokalne i regionalne zebrane w Warszawie na 1szym Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich, dały silny sygnał o potrzebie zwiększenia finansowania rozwoju obszarów wiejskich w Europie.

 "Wszystkie kraje europejskie stoją obecnie przed podobnymi problemami na obszarach wiejskich. Obszary te charakteryzują się dużą różnorodnością sytuacji. W kwestiach społecznych oraz tworzenia miejsc pracy, obszary wiejskie są w znacznie trudniejszej sytuacji. Z punktu widzenia spójności UE ta różnorodność sytuacji niepokoi. Konieczne jest zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem obszarów wiejskich i miejskich. Ponadto, obszary wiejskie napotykają nowe wyzwania. Stąd nasze oczekiwania na zwiększenie środków na rozwój obszarów wiejskich i ich uaktywnienie. Tym większe jest nasze zaskoczenie, że tak niewiele wspomina się o tych obszarach w programie Roboczym KE na 2012 oraz, że obszary wiejskie nie są w pełni uwzględnione we wnioskach KE w sprawie polityki regionalnej a przede wszystkim w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego (FEDER), koncentruje się przede wszystkim na obszarach miejskich. Po latach praktyki wiemy, że WPR nie wystarcza na modernizację obszarów wiejskich."- powiedział Pan Jerzy Zająkała. Stwierdził również, ze "ubolewa nad tym, że budżet przeznaczony na rozwój obszarów wiejskich (101 mld euro) będzie nadal nieproporcjonalnie skromny w porównaniu ze środkami przeznaczonymi na płatności bezpośrednie".

 "Oczekujemy zrównoważenia funduszy strukturalnych na korzyść obszarów wiejskich. Nie można mówić o spójności terytorialnej, zrównoważonym rozwoju i walce z kryzysem zapominając o wsparciu dla 91% terytorium Europy, który koncentruje 56% populacji UE! Polityka spójności to idealne narzędzie do tworzenia miejsc pracy i do wspierania wzrostu gospodarczego i dobrobytu. – podkreślił Przewodniczący Zająkała. Dodał, ze polityka spójności powinna być lepiej oraz skuteczniej powiązana z innymi politykami.

 Na koniec zaapelował o większe wsparcie rozwoju i dywersyfikacji gospodarek obszarów wiejskich, a zwłaszcza o lepszą synergię z unijną polityką spójności, dla której wspólne ramy strategiczne stanowią odpowiednie ramy prawne i polityczne.

 Maroš Ševčovič, Wice- Przewodniczący Komisji Europejskiej, przyjął pozytywnie wypowiedz i zapewnił Pana Zająkałę, ze finansowanie obszarów wiejskich będzie uwzględnione w MFF. Zgodził się ze stanowiskiem Pana Zająkały, ze istnieje konieczność walki z wyludnianiem wsi. Jednym z instrumentów, który w tej walce może pomoc jest Agenda Cyfrowa.

Przewodniczący ugrupowania Przymierze Europejskie Komitetu Regionów UE wzywa do większej solidarności między państwami członkowskimi w celu zmniejszenia dysproporcji regionalnych.

10 października odbyła się sesja otwierająca Open Days, które w tym roku poświęcone są tematowi Inwestowanie w przyszłość Europy: Regiony i miasta realizujące sprawny, zrównoważony wzrost. Pan Jerzy Zająkała, Przewodniczący Grupy EA, Wójt gminy Łubianka w obecności Pana J M Barosso, Przewodniczącego KE, Pana J Buzka, przewodniczącego PE, Pani E Bieńkowskiej Minister ds. Polityki Regionalnej, Pana J Hahn, Komisarza ds. Polityki Regionalnej i Pani D Hübner, Przewodniczącej Parlamentarnej Komisji REGI zabrał glos w panelu dyskusyjnym dotyczącym lepszej realizacji polityki spójności.

W swojej wypowiedzi Przewodniczący Zająkała przypomniał, ze u podstawpolityki spójności, leży promowanie harmonijnego rozwoju całego terytorium UE poprzez działania prowadzące do zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju jej państw członkowskich oraz regionów, a tym samym do wzmocnienia jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Pan Zająkała zwrócił uwagę, ze obok innych działań finansowanych przez UE, polityka spójności może i nadal powinna odgrywać kluczową rolę w zmniejszaniu dysproporcji rozwojowych zarówno między poszczególnymi regionami, ale także wewnątrz nich. Wskazał, że spotykane są sytuacje, w których następuje realny rozwój regionu, ale głównie w jego części metropolitalnej a znajdujące się w regionie obszary wiejskie pozostają nadal rozwojowo zapóźnione. Wspieranie obszarów potrzebujących przyczyni się do pomyślnego i zrównoważonego rozwoju całej Europy. Obszary te nie powinny być zapomniane w nowym okresie finansowania- zaapelował Przewodniczący Zająkała.

Polityka spójności to idealne narzędzie do tworzenia miejsc pracy i do wspierania wzrostu gospodarczego i dobrobytu. – podkreślił Przewodniczący podając za przykład Polskę, w której regiony dużo skorzystały z polityki spójności. Dodał, ze polityka spójności powinna być lepiej zarządzana tj być: jeszcze bardziej efektywna, prostsza w dostępności i tańsza we wdrażaniu i kontroli oraz skuteczniej powiązana z innymi politykami.

Równocześnie Przewodniczący wyraził swoją solidarność z władzami lokalnymi i regionalnymi krajów członkowskich dotkniętych głębokim kryzysem wskazując, ze nie jest to najwłaściwszy czas by wprowadzać warunkowość makroekonomiczną. Zaapelował o to, by KE zmieniła swoje podejście do kwestii tej warunkowości i nie doprowadzała do karania władz lokalnych i regionalnych za ogólną sytuację kryzysową. Polityka spójności powinna nadal stanowić motor rozwoju a nie podwójne karanie jednostek, które i tak się już w trudnej sytuacji znalazły przez ogólny kryzys finansowy.

  • Wójt gminy Łubianka Jerzy Zająkała w Parlamencie Europejskim

_____________________________________________________________________________________________

Przewodniczący ugrupowania Przymierze Europejskie Komitetu Regionów UE spotyka Przewodniczącego Rady Europejskiej

W trakcie majowej sesji plenarnej Komitetu Regionów UE Pan Jerzy Zająkała, Przewodniczący Grupy Przymierze Europejskie zaprosił Przewodniczącego Rady Europejskiej, Pana Hermana Van Rompuy do zacieśnienia i wzmocnienia współpracy pomiędzy obiema instytucjami. Wezwał również do zwiększenia udziału regionów i miast w działaniach na rzecz umocnienia gospodarki europejskiej.

Potwierdzeniem poważnego potraktowania współpracy było dzisiejsze (20.06.2011) spotkanie na wysokim szczeblu w przededniu Szczytu UE w Brukseli. Przewodniczący Van Rompuy przyjął kierownictwo Komitetu Regionów.

Na spotkaniu Przewodniczący Zająkała nawiązał do Konkluzji Rady z 24/25 marca br. które wskazują, że w ramach realizacji celów Strategii Europa 2020 będzie utrzymywana ścisła współpraca z Komitetem Regionów. Przedstawił w związku z tym powody dla których władze lokalne i regionalne powinny być naturalnym sprzymierzeńcem rozwoju a przez to powinny być partnerem dla władz krajowych i Unii Europejskiej. Podkreślił słuszność zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w tworzeniu narodowych programów reform oraz wezwał do wyposażenia tych władz w instrumenty służące osiąganiu ambitnych celów ujętych w tych programach.

Przewodniczący Zająkała dodał, że władze lokalne i regionalne reprezentowane w Komitecie Regionów z zadowoleniem przyjęły pozytywne zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie przystąpienia Chorwacji do UE. "Mamy nadzieje, że te rekomendacje zostaną wzmocnione przez decyzje Rady podjętą na Szczycie Rady w tym tygodniu" – podkreślił Przewodniczący Zająkała.

Bazując się na własnym doświadczeniu powiedział również, że "ważne jest, aby władze lokalne i regionalne Chorwacji były w pełni poinformowane i zaangażowane w proces przystąpienia tego kraju do UE, tak by mogły wyjaśniać obywatelom istotę projektu europejskiego" "Wierzę, że Komitet Regionów może odegrać ważną role w pracach samorządów Chorwacji przed oczekiwanym referendum gdzie juz teraz widzimy, że 48% narodu chorwackiego wypowiada się za przystąpieniem do UE. ". – dodał Przewodniczący Zająkała.
 

Przewodniczący ugrupowania Przymierze Europejskie Komitetu Regionów UE wzywa do bliższej współpracy między Komitetem Regionów a Radą Europejską

W dniu 11 maja 2011 roku Pan Jerzy Zająkała, Przewodniczący Grupy Przymierze Europejskie powitał na sesji plenarnej Przewodniczącego Rady Europejskiej, Pana Hermana Van Rompuy. Przewodniczący Rady Europejskiej przybył do Komitetu Regionów by przedyskutować kwestie związane z koordynacjąpolityki gospodarczej państw członkowskich.

Pan Zająkała wezwał do zacieśnienia i wzmocnienia współpracy pomiędzy obiema instytucjami. Wezwał również do zwiększenia udziału regionów i miast w działaniach na rzecz umocnienia gospodarki europejskiej. Władze lokalne i regionalne są naturalnym sprzymierzeńcem rozwoju a przez to powinny być partnerem dla władz krajowych i Unii Europejskiej. "To u nas uwidacznia się realnie zarówno stan gospodarczy jak i nastroje społeczne"- powiedział Przewodniczący Zajakala. "Jesteśmy najbliżej obywateli i mamy ich mandat do zarządzania. Posiadamy również instrumenty, które mogą wspomóc rozwój. Narzędzia te jednak są niewystarczające i wymagają wzmocnienia. Na przykład 'Convenant of Mayors', jest inicjatywą, która zdobyła duże poparcie wśród burmistrzów w Europie, dlatego warto byłoby przeznaczyć środki europejskie na jej wdrożenie." - podkreślił.

Według Przewodniczącego Zająkały " Obecnie obserwujemy duże dysproporcje w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami i państwami członkowskimi. Koordynacja polityki gospodarczej UE winna służyć zwiększeniu konkurencyjności gospodarki UE oraz wyrównaniu dysproporcji rozwojowych wewnątrz UE. Sytuacja kryzysowa nie może temu przeszkodzić. Podejście takie powinno być celem długofalowym i potrzebna jest determinacja by ten cel podtrzymać. Unia Europejska dwóch prędkości powinna rychło przestać istnieć".

Omawiając sytuacje w północnej Afryce, Przewodniczący Grupy wezwał UE do szybkich i skutecznych działań, a nie tylko ograniczania się do omawiania problemu. Kraje Europy południowej potrzebują adekwatnej, natychmiastowej pomocy w tej sprawie. "Dodatkowo w sytuacjach kryzysowych, jakie mają miejsce aktualnie na południu Europy na Lampaduzie czy na Malcie interwencje Unii Europejskiej sa zbyt skromne i nie nadążają za rozwojem sytuacji."- dodał na zakończenie Pan Zajakała. 

Przewodniczący Van Rompuy przychylnie ustosunkował się do propozycji bliższej współpracy miedzy dwiema instytucjami, i wyraził zainteresowanie uwagami i ocenami przedstawionymi przez Przewodniczącego Zająkałę. Powiedział, ze Rada potrzebuje współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi. Ta współpraca jest niezbędna by niwelować różnice we wzroście gospodarczym. Również w kwestii konsolidacji budżetu, Rada potrzebuje władz szczebla lokalnego i regionalnego. Jedynie zbiorowe działania umożliwią utrzymanie europejskiego społecznego i ekonomicznego modelu. Wzrost gospodarczy jest bardzo ważnym elementem poprawy sytuacji ekonomicznej. Obserwacje wzrostu zanotowane od 2010 roku pozwalają na odrobinę optymizmu w tej sprawie, jako ze w okresie ostatnich jedenastu miesięcy w krajach UE zanotowano zauważalną poprawę w niektórych państwach członkowskich.

W związku z pytaniem dotyczącym sytuacji w basenie morza Śródziemnego, Przewodniczący Rady zgodził się z wagą argumentów i dodał ze podstawowe prawa człowieka mieszkańców tych krajów muszą być respektowane. Rada przygotowuje obecnie strategię pomocy krajom morza Śródziemnego i liczy na konkretne rezultaty i poprawę sytuacji w regionie. Rada zatwierdziła juz pilotażowy program, który ma wspierać imigrantów przybywających na Maltę.

_________________________________________________________________________________________________

Wypowiedź Przewodniczącego ugrupowania Przymierze Europejskie Komitetu Regionów UE w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, po roku 2013.

Przemawiając na sesji plenarnej Komitetu Regionów UE w Brukseli,wdniu 27 stycznia br. Pan Jerzy Zająkała, Przewodniczący Grupy Przymierze Europejskie, Wójt gminy Łubianka i członek Zarządu ZGW RP w imieniu Grupy EA (Przymierze Europejskie) powitał Pana Daciana Cioloşa, Komisarza ds. Polityki Rolnej i Rozwoju Obszarów Wiejskich, który przybył na sesję Komitetu, aby przedstawić komentarz do komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Przewodniczący Grupy wyraził zadowolenie z ujęcia w komunikacie wielu istotnych kwestii, ale równocześnie określił ogólny wymiar projektu jako mało ambitny.

Pan Zająkała zgodził się z podejściem, że "reforma jest konieczna do podjęcia przyszłych wyzwań związanych z sektorem rolnym i sektorami z nim powiązanymi”. Zgodził się również z Komisarzem Cioloşem, że metody uprawy powinny sprostać wymaganiom ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Podzielił pogląd, że WPR powinna przyczynić się do uczynienia Europy bardziej ekologicznej i odpornej na zmiany klimatyczne".

Zgodził się z przedstawioną przez komisarza tezą że "UE powinna gwarantować wysokiej jakości produkty rolne, w tym szczególnie żywnościowe." Dodał jednak, że"nie można zaakceptować podejścia do reformy, w którego wyniku miałoby dojść do zniesienia dopłat bezpośrednich dla rolników oraz środków interwencyjnych na rynkach rolnych. UE powinna nadal wspierać dochody rolników i zapewnić ich wewnętrzną konkurencyjność poprzez wyrównanie dopłat bezpośrednich na terenie całej UE". Stwierdził, że Unia Europejska dwóch prędkości jest nie do przyjęcia i powinniśmy dążyć do zapewnienia instrumentami WPR równych szans wszystkim rolnikom UE. Dodał także, że "Modernizacja, innowacja oraz badania naukowe w dziedzinie WPR są niezbędne, jeśli chcemy utrzymać, a w przypadku nowych państw członkowskich osiągnąćwysoki standardżycia.Alenic nie można zrobićbezbudżetuadekwatnego dla podjęcia takich ambitnych zadań.Jednym z podstawowychproblemówjest proponowanie przezKomisję Europejską kolejnych okresów przejściowychdla niektórych krajów. Pan Zająkałanie zgodził się z takim rozwiązaniem i zaapelował, aby WPR stała się ostatecznie sprawiedliwa, co należy jednoznacznie rozumieć jako politykę równą dla wszystkich krajów UE". Należy dążyć do wyrównania pozycji i standardu życia rolników we wszystkich krajach UE" – dodał Przewodniczący.

Mając na uwadze dalszy rozwój obszarów wiejskich i zapewnienie tym obszarom żywotności Przewodniczący  J. Zająkała wyraził pogląd, że alokacja środków pomiędzy I a II filarem WPR winna ulec zmianie. Obecnie proporcja ta ma się jak 80 do 20 %. Jego zdaniem proporcje te winny być zmienione na korzyść II filaru.

Z zadowoleniem przyjął odpowiedź Komisarza, który wyraził zainteresowanie uwagami i ocenami przedstawionymi przez Przewodniczącego J. Zająkałę i potwierdził, że Wspólna Polityka Rolna jest niezbędna nie tylko dla rolników, ale także ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe Europy, czyli dla wszystkich jej mieszkańców. Komisarz Dacian Cioloşzapewnił również, że Komisja Europejska będzie nadal optowała na rzecz tej polityki oraz na rzecz wdrożenia obiektywnych kryteriów dofinansowania rolników i rozwoju obszarów wiejskich. Najbliższe miesiące pokażą, w jakim zakresie będzie to możliwe.  

Oczekując na wniosek legislacyjny KE Przewodniczący Zająkała przekazał Komisarzowi życzenia wytrwałości w negocjacjach w sprawie przyszłości WPR i stanowczości w zabieganiu o przyjęcie ambitnej, równej dla wszystkich państw członkowskich WPR.

  • autor: Bogna Rodziewicz

Wypowiedź Przewodniczącego Grupy EA w sprawie programu roboczego Komisji Europejskiej na 2011.

Przemawiając na sesji plenarnej KR-u w Brukseli,w dniu 2 grudnia 2010 roku Pan Jerzy Zająkała, Przewodniczący Grupy Przymierze Europejskie, Wójt Łubianki i członek Zarządu ZGW w imieniu Grupy EA (Przymierze Europejskie) powitał Pana Emanuela Barroso, Przewodniczącego Komisji Europejskiej, który przybył na sesję Komitetu by przedstawić plany Komisji Europejskiej na rok 2011. Przewodniczący Grupy wyraził zadowolenie z ambitnego podejścia Komisji Europejskiej, obejmującego szeroki zakres inicjatyw. Jego pierwszy komentarz dotyczył zamierzeń w sprawie wspólnego rynku UE (Single Market Act).

 

Pan Zająkała podkreślił, że jego Grupa "docenia fakt, iż duży nacisk kładzie się na wymiar społeczny tej inicjatywy i na promowanie praw obywateli, jako konsumentów." "Doceniamy również w naszej Grupie zamiar zniesienia barier w handlu, usuwających wszelkie przeszkody w postaci działań transgranicznych oraz większego zaangażowania instrumentów takich jak e-handel ('e-commerce')". Wyraził również zadowolenie, że "Komisja Europejska zamierza pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w dostępie do kapitału oraz w fazie penetrowania nowych rynków". Natomiast z niezadowoleniem zaznaczył, że "choć przewidziano działania na wsparcie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw w skali globalnej, to mało natomiast uwagi poświecono łagodzeniu społecznych i ekonomicznych skutków na szczeblu lokalnym pochodzących ze zwiększonej presji konkurencji na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej."

 

"Wiele miejsc pracy zostało utraconych od momentu wybuchu kryzysu oraz wzrósł próg ubóstwa. Dlatego tez problemy te powinny być uwzględnione w przyszłych inicjatywach ustawodawczych Komisji Europejskiej związanych z planem działania na rzecz nowych umiejętności i nowych miejsc pracy "– dodał Przewodniczący Zająkała

 

W sprawie jednej z głównych reform polityk UE jaką jest WPR, Przewodniczący zgodził się z faktem, że " reforma jest konieczna do podjęcia przyszłych wyzwań związanych z sektorem rolnym. Zgodził się również z Przewodniczącym Barroso, że metody uprawy będą musiały sprostać wymogom ochrony środowiska i zasobów naturalnych. WPR powinna przyczynić się do uczynienia Europy bardziej ekologicznej i przeciwdziałającej zmianom klimatycznym.

 

"Jednakże Grupa Przymierze Europejskie będzie stanowczo sprzeciwiać się wszelkim radykalnym reformom, w których wyniku miałoby dojść do zniesienia dopłat bezpośrednich dla rolników oraz środków interwencyjnych na rynkach rolnych. UE powinna nadal wspierać dochody rolników i dążyć do ich wyrównania na terenie UE. UE powinna również zagwarantować wysoką jakość naszych dostaw żywności." – zaapelował Przewodniczący Zająkała.

 

Równocześnie z zadowoleniem przyjął odpowiedź Prezydenta Barrosso, który potwierdził trafność zgłoszonych uwag i ocen dokonanych przez Przewodniczącego J. Zająkałę i potwierdził, że Wspólna  Polityka Rolna jest niezbędna nie tylko dla rolników, ale i ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe Europy i zadeklarował uwzględnienie tego w momencie ustalania treści przyszłej polityki rolnej. Zapewnił również, że KE będzie nadal optowała na rzecz tej polityki.

  • autor: Bogna Rodziewicz
  • Kierownictwo Komitetu Regionów Uni Europejskiej
    Kierownictwo Komitetu Regionów Uni Europejskiej: Mercedes Bresso - Prezydent Komitetu Regionów Unii Europejskiej, Ramón Luis Valcárcel Siso - I Vice-Prezydent KR-u, Michael Schneider - Prezydent EPP (Europejska Partia Ludowa), Karl-Heinz Klär, Prezydent PES (Partia Europejskich Socjalistów), Flo Clucas - Prezydent ALDE (Partia Liberałów i Demokratów), Jerzy Zająkała – Prezydent EA (Przymierze Europejskie)

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie


Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.