Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Niedziela 20 Stycznia 2019
Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 8659 osobą na stronie

Treść strony

WYPALANIE TRAW JEST NIE TYLKO NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!

               

                Już od wielu lat wiosna to okres, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

                O tym, że wypalanie traw jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz.U.2013.627 z późn. zm.), „Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

2. korzystania z otwartego płomienia,

3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

- Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz.U.2013.482 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

- Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

                W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się  także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U.2012.1164 z późn. zm.).  Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez ARMiR w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

                Zanim podpalisz, zastanów się czy warto przez bezmyślność narażać życie swoje i innych.

 

Bartosz Lewandowski - Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy

 

Ochrona środowiska

·       wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

wymagane:

- złożenie wniosku i załączników:

- karty informacyjnej przedsięwzięcia (3 egzemplarze + forma elektroniczna),

- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren przedsięwzięcia,

- wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren,

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informacja o braku takiego planu,

·       wydawanie decyzji na wycinkę/przycinkę drzew (z wyjątkiem drzew owocowych) wymagane:

- złożenie wniosku o wycinkę/przycinkę drzew,

- nadzorowanie przestrzegania „Regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie Łubianka”,

- sprawy przytuliska bezpańskich psów.

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie


Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.