Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Piątek 20 Października 2017
Ireny, Kleopatry, Wendelina

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 4291 osobą na stronie

Treść strony

Klub Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubiance

Celem klubu jest:

-  udzielanie pomocy  osobom bezrobotnym,

-  minimalizowanie  skutków bezrobocia,

-  przygotowanie do podjęcia zatrudnienia,

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Klub Integracji Społecznej zajmuje się  poszukiwaniem pracy dla osób bezrobotnych. Z tej oferty mogą skorzystać osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne poszukujące pracy.

Zatrudnienie jakie można otrzymać poprzez współpracę z KIS:

- praca w ramach robót  publicznych

Inne formy wsparcia

- staż zawodowy,

- prace społecznie użyteczne,

- Projekt pt. „Razem Jesteśmy Mocniejsi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

Pomagamy również w pisaniu dokumentów potrzebnych do ubiegania się o pracę oraz gromadzeniu całej dokumentacji  w celu zgłoszenia swojej kandydatury do firm oferujących pracę.

 

Warunki podjęcia staży, robót publicznych na terenie Gminy Łubianka:

Osoba powinna:

1.  być zarejestrowana w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

2.  złożyć następujące dokumenty:

- CV,

- list motywacyjny,

- w przypadku osób zatrudnionych przez PUP opinia bezpośredniego przełożonego,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kserokopię decyzji potwierdzającej zarejestrowanie w Urzędzie Pracy,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- PIT-2 ,

- kartę własnej aktywności pracy, na której powinno znajdować się minimum
5 pieczątek pracodawców potwierdzających poszukiwanie pracy na terenie Gminy Łubianka oraz wpis pracodawcy o tym, czy w danym zakładzie pracy jest wolne stanowisko pracy,

- kartę własnej aktywności pracy, na której powinno znajdować się minimum
5 pieczątek pracodawców potwierdzających poszukiwanie pracy poza terenem Gminy Łubianka oraz wpis pracodawcy o tym, czy w danym zakładzie pracy jest wolne stanowisko pracy.

Spełnienie powyższych warunków umożliwi wpisanie osoby bezrobotnej na listę osób oczekujących na zatrudnienie. Pierwszeństwo w skierowaniu do pracy będą miały osoby, które zawrą kontrakt socjalny.

 

OSOBA BEZROBOTNA

Zaosobę bezrobotną uznaje sięosobę lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

a)  ukończyła 18 lat

b)  nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna

c)  nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego

d)  nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe

e)  nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie

f)  nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników

g)  nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

h)  nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

i)   nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego

j)   nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania

Art.2 ust. 1pkt 2 Ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r (tekst jedn. Dz. U. z 2008r Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).

 

 

ROBOTY PUBLICZNE


Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy ( refundacja co miesiąc) lub nie dłuższym niż 12 miesięcy ( refundacja co drugi miesiąc ), przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Kogo urząd może skierować do zatrudnienia w ramach robót publicznych
W ramach robót publicznych można zatrudnić:

 • Bezrobotnych długotrwale ( oznacza to bezrobotnego zarejestrowane w PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy ) lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.
 • Bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
 • Bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (oznacza to bezrobotnego nie posiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu), bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego.
 • Bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia.
 • Bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia.
 • Bezrobotnych niepełnosprawnych.


Czas trwania robót publicznych Dokładny czas trwania zatrudnienia bezrobotnych i dofinansowania do wynagrodzenia określony jest w umowie o zwrot kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych, zawartej pomiędzy pracodawcą i PUP.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20. kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 – tj.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac i interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne ( Dz. U. Nr 5, poz. 25 )

 

STAŻE


Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą i bezrobotnym.


Kogo urząd może skierować do odbywania stażu
Do odbycia stażu kierowani są:

 • bezrobotni do 25 roku życia ( liczy się data urodzenia),
 • bezrobotni którzy nie ukończyli 27 lat ( liczy się data urodzenia ) i nie minęło 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej,
 • bezrobotni długotrwale,
 • bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotni niepełnosprawni.


Czas trwania stażu

Od 3 do 12 miesięcy dla osób do 25 roku życia i absolwentów szkół wyższych, którzy nie ukończyli 27 lat. Dla pozostałych bezrobotnych, wymienionych powyżej od 3-6 miesięcy. Dokładny czas trwania stażu określony jest w umowie zawartej pomiędzy pracodawcą i PUP.

 


Obowiązki bezrobotnego odbywającego staż
Bezrobotny w trakcie odbywania stażu zobowiązany jest do:

 • przestrzegania ustalonego czasu pracy obowiązującego pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy w danym zawodzie,
 • prowadzenia sprawozdania z przebiegu stażu i złożenia go nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia stażu w PUP,
 • przedkładania listy obecności na stażu co miesiąc w siedzibie urzędu, w terminach ustalonych przez PUP.Prawa bezrobotnego odbywającego staż
Bezrobotny w trakcie odbywania ma prawo do:

 • bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż w trakcie odbywania stażu zachowuje status bezrobotnego,
 • 2 płatnych dni wolnych za każe 30 dni kalendarzowe odbywania stażu,
 • do przerwania stażu w przypadku podjęcia zatrudnienia.

 


Uwagi
Po zakończeniu stażu pracodawca wydaje opinię o kwalifikacjach bezrobotnego i nabytych u niego umiejętnościach zawodowych, na podstawie której PUP wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z pózn. zm.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. 142, poz. 1160 ).

 

PRACE SPOŁECZNIIE UŻYTECZNE
 

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby  zarejestrowane w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, korzystające z pomocy społecznej.

           

 

Szanowny Pracodawco !

Jeśli poszukują Państwo osoby chętne do pracy, jeśli posiadają Państwo wolne miejsca pracy, zapraszamy do zgłoszenia się do nas i do zapoznania się z listą chętnych osób z naszej bazy danych. W związku z powyższym proszę o kontakt mailowy: gops_lubianka@op.pl.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.