Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Piątek 20 Października 2017
Ireny, Kleopatry, Wendelina

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 10566 osobą na stronie

Treść strony

Zapraszamy na stronę internetową GOPS-u: www.gopslubianka.pl

Godziny dostępności pracowników socjalnych w biurach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek:  07.30 – 11.00
Wtorek: 8.30 – 12.00

Po tych godz. pracownicy mogą pracować w terenie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance, działając w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz. U. z 2009 r.  nr 175, poz. 1362 z póź. zm. ), zajmuje się w głównej mierze udzielaniem różnego typu pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji społeczno – materialnej.

Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi  477 zł netto, a w przypadku osoby pozostającej w rodzinie dochód nie może przekraczać kwoty 351 zł nettona osobę.

Formy pomocy:

1.Praca socjalna

Pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych.

2. Świadczenia pieniężne:

- zasiłek stały,

- zasiłek okresowy,

- zasiłek celowy,

- specjalny zasiłek celowy.

 

3. Świadczenia pomocy w naturze:

 

- współpraca przy organizacji kolonii letnich,

- opał,

- posiłki szkolne,

- prace społecznie użyteczne,

- pomoc żywnościowa w ramach realizacji  programu DOSTARCZANIE NADWYŻEK ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOZSZEJ LUDNOŚCI  UE 2010 (PEAD – 2010 )

- organizowana jest też pomoc dla osób, których dotknęło zdarzenie losowe (np. pożar) w formie zbiórki odzieży.

ZASIŁEK STAŁY (art.37, ust. 1,2,3,4 i 5)

Przysługuje osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (osoba musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności oraz mieć dochód niższy niż kryterium dochodowe ),

 

ZASIŁEK OKRESOWY (art. 38, ust. 1,2,3,4,5 i 6)

Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie, w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do innych świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.


ZASIŁEK CELOWY (art. 39, ust. 1,2,3 i 4)

Zasiłek celowy przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie.
Świadczenie o charakterze jednorazowym, przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznany na pokrycie kosztów: zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw a także kosztów pogrzebu.

W szczególnych okolicznościach zasiłek celowy może otrzymać osoba lub rodzina o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, jest to wówczas zasiłek celowy specjalny, który nie podlega zwrotowi.

POSIŁKI SZKOLNE ( Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Dz. U. Nr 267 poz. 2258 i 2259 z póź. zm.  )

Do tej formy wsparcia kwalifikują się wszystkie osoby,  które nie  przekraczają dochodu miesięcznego na osobę w rodzinie 526,50 zł. netto oraz 715,50 zł.  osoby samotnie gospodarującej.

PROGRAM PEAD 2010

Do tej formy wsparcia kwalifikują się wszystkie osoby,  które nie  przekraczają dochodu miesięcznego na osobę w rodzinie 526,50 zł. netto oraz 715,50 zł.  osoby samotnie gospodarującej.

KIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby.

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE (art. 50, ust. 1 - 7)

Usługi opiekuńcze są świadczone dla osób samotnych jak i osób w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymagają pomocy osób drugich, a są ich pozbawione ze strony rodziny. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi określa Rada Gminy w drodze uchwały.

DODATKI MIESZKANIOWE Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 240, poz. 2406 )


Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

-  deklaracja o dochodach

-  zaświadczenia o dochodach

- potwierdzenie rejestracji w Urzędzie Pracy w przypadku osób bezrobotnych

 

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić trzy kryteria:

- posiadać tytuł prawny do lokalu,

- powierzchnia mieszkaniowa nie może przekroczyć określonej ustawowo w art. 5,

- dochód na jednego członka gospodarstwa nie może przekraczać 125% najniższej emerytury tj. 882,86 zł. w przypadku osoby samotnej 175% najniższej emerytury tj. 1236,01 zł..

Druki do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Pomoc w zakresie dożywiania

Przypominamy  o  możliwości ubiegania się o bezpłatne dożywianie  dziecka w szkole  przez rodziny, w których miesięczny dochód na osobę  nie przekracza  684 zł netto. W tym celu zapraszamy  do GOPS w Łubiance  z własnoręcznie sporządzonym wnioskiem oraz dokumentami potwierdzającymi otrzymane dochody w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Świadczenia rodzinne

Osoby pobierające zasiłek rodzinny na dzieci uczęszczające do zerówki oraz na dzieci powyżej 16 roku życia zobowiązane są do dostarczenia  do 10 września 2014 roku zaświadczeń potwierdzających kontynuację nauki przez dzieci.
Ponadto informujemy, iż jeśli osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy (1.11.2014 -31.10.2015) złoży wniosek wraz z  dokumentami do 30 września, wypłatę przysługujących świadczeń za listopad nastąpi właśnie w tym miesiącu. W przypadku  złożenia wniosku po tym terminie,  świadczenia za listopad będą wypłacone w grudniu.
 

Fundusz alimentacyjny

Osoby pobierające świadczenia z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione powyżej 18 roku zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego kontynuację nauki do dnia 10 września 2014 r.

Stypendia szkolne

W terminie od 1 do 15 września 2014 roku rodziny, u których dochód nie przekracza 456 zł netto na osobę/miesiąc mogą składać w GOPS w Łubiance wnioski na stypendia szkolne. Do wniosków należy dołączyć faktury bądź rachunki imienne za podręczniki (za okres od czerwca 2014 roku) oraz pozostałe rachunki za materiały szkolne (od miesiąca sierpnia 2014). Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wysokość dochodów uzyskanych w sierpniu 2014 roku.
                                                                               Janusz Brzoska
 

Karta Dużej Rodziny

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  27 maja 2014 r. w sprawie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,  GOPS w Łubiance przyjmuje wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Karta przysługuje rodzinom, które maja na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
-  w wieku do 18 roku życia,
-  do 25 roku życia pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole średniej lub szkole wyższej,
-  bez ograniczeń wiekowych, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
   znacznym lub umiarkowanym.
Rodzice otrzymują Kartę na czas nieokreślony.  Karta uprawnia do uzyskania dodatkowych zniżek dla całej rodziny wielodzietnej. Do wniosku należy dołączyć: akt urodzenia dziecka, aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez osoby pow. 18 lat, lub orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Więcej informacji pod nr tel. 56 678 82 17 wew. 51 Pani Lidia Lewandowska.
Lista uprawnień jest dostępna pod adresem: www.rodzina.gov.pl a dotyczy  zniżek w zakresie: wypoczynku, dostępu do kultury,  korzystania z komunikacji PKP, Intercity i Przewozy Regionalne.
Należy zaznaczyć, że KDR jest w rozbudowie i cały czas przybywa partnerów zarówno na szczeblu rządowym, wojewódzkim jak i lokalnym. Zachęcamy naszych lokalnych przedsiębiorców do włączenia się w poszerzenie oferty dla rodzin posiadających taką kartę, gdyż jest to świetna promocja firmy a wzrost liczby klientów jest gwarantowany, jak pokazują doświadczenia innych gmin. W tym celu należy określić rodzaj możliwych zniżek bądź ulg dla rodzin wielodzietnych, pobrać formularz ze strony www.bydgoszcz.uw.gov.pl wypełnić go i dostarczyć do Urzędu Gminy w Łubiance.
Formularze wniosków  dostępne na stronie: www.rodzina.gov.pl oraz w GOPS w Łubiance.
                                                                 Janusz Brzoska
 

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.