Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Piątek 20 Października 2017
Ireny, Kleopatry, Wendelina

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 3786 osobą na stronie

Treść strony

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Z dniem 1 października 2008r.weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.), która wprowadziła nową formę pomocy dla osób uprawnionych do alimentów, w przypadku bezskuteczności egzekucji - tj. świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

KOMU PRZYSŁUGUJĄ:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnegosą przyznawane na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego w przypadku spełnienia przesłanek określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życiaalbo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU:

Okres świadczeniowyobejmuje miesiące od października danego roku kalendarzowego do końca września następnego roku kalendarzowego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy sąprzyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłatanastępują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkaniaosoby uprawnionej.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o:
  1. wysokości przychodu,
  2. wysokości dochodu,
  3. wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
  4. wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
  5. wysokości należnego podatku;
 2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
 3. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:
  1. dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej, np. akt urodzenia,
  2. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
  3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  4. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
  5. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
  6. zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
  7. informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
   • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
   • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

Wszystkie dołączone do wniosku dokumenty należy przedłożyć w oryginale, bądź też w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego, notariusza, bądź też instytucję, która dokument wydała. Kopie wymaganych do wniosku dokumentów uwierzytelnione przez inne niż w/w podmioty nie będą uwzględniane.


Uwaga:
W przypadku gdy świadczenie z funduszu alimentacyjnego dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do ośrodka pomocy społecznej wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres dwóch ostatnich miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.