Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Czwartek 13 Grudnia 2018
Łucji, Otylii, Lucji

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 3514 osobą na stronie

Treść strony

Serdecznie zapraszam na XLVII Sesję kończącą kadencję  2006-2010 Rady Gminy w Łubiance,  która odbędzie się dnia 12.11. 2010r. (piątek ) o godz.12.00 w  sali  Centrum Kultury w  Łubiance. Sesję poprzedzi Msza Św, o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym w Bierzgłowie.

 

                        Poniżej przedstawiam propozycję porządku obrad Sesji :

 

1.  Otwarcie Sesji.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy.
5.  Przyjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości  na rok 2011.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
7. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na rok 2011.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na  rok  2011r.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości  gruntowej w Łubiance.
10. Wystąpienie Wójta Gminy podsumowujące kadencję.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie  Sesji.

  • autor: Zbigniew Cywiński - Przewodniczący Rady Gminy

Trzecia kadencja Młodzieżowej Rady Gminy

We wrześniu dobiegła końca II kadencja Młodzieżowej Rady Gminyw Łubiance. Dziękujemy dotychczasowym radnym za ich zaangażowanie w sprawy gminnej wspólnoty i prezentowanie stanowisk w imieniu młodego pokolenia. Życzymy, aby doświadczenie, jakie zdobyli w minionej kadencji, było przydatne w ich dalszej działalności na rzecz wspólnego dobra.W wyniku wyborów, jakie odbyły się w dniu 2 października, została wybrana Młodzieżowa Rada Gminy na III kadencję, która potrwa do października 2012 roku. Młodymi radnymi zostali:

•  Jan Berent z Brąchnowa,

•  Nicola Białek z Warszewic,

•  Łukasz Boniecki z Biskupic,

•  Ewelina Elendt z Biskupic,

•  Adam Korowaj z Pigży,

•  Paweł Kubacki z Brąchnowa,

•  Weronika Lubawińska z Wybcza,

•  Aleksandra Madej z Wybcza,

•  Maria Olszewska z Pigży,

•  Adrian Tężycki z Łubianki,

•  Milena Witkowska z Pigży

Serdecznie gratulujemy nowym radnym i życzymy, aby w trakcie kadencji zrealizowali swoje plany, z jakimi przystępowali do wyborów. Ufamy, że ich działalność publiczna będzie korzystna zarówno dla nich osobiście, jak i dla przyszłości naszej gminy.

W poniedziałek 8 listopada, o godz. 17, w Urzędzie Gminyw Łubiance odbędzie się inauguracyjna sesja MRG. W jej programie znajduje się m.in. sprawa wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza oraz wstępna dyskusja nad planem działań rok 2011.

Wójt gminy pokłada wielkie nadzieje na konstruktywną współpracę z nową radą i liczy na liczne oraz ciekawe inicjatywy wychodzące naprzeciw oczekiwaniom młodego pokolenia, a także służące dobrej współpracy międzypokoleniowej.

  • autor: Mirosława Plejer - Rozwadowska

Zarządzenie Nr 25/2010   
Wójta Gminy w Łubiance

z dnia 29 września  2010 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonych
na sprzedaż nieruchomości komunalnych stanowiących własność gminy Łubianka

 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.) oraz § 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207 poz. 2108) 

 

                                                           zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie:

1.      Piotr Skiba - Przewodniczący,

2.      Zbigniew Cywiński - Członek,

3.      Paweł Rzepka - Członek

 

§ 2.

Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1 jest przeprowadzenie

przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych stanowiących
własność gminy Łubianka , wymienionych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną
część niniejszego Zarządzenia.

 

                                                           § 3.

Termin przetargu wyznaczam na dzień 02.11.2010 r. na godz.14.30.

 

                                                           § 4.

Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Wójta Gminy Łubianka, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

                                                           § 5.    

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29.09.2010 r.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 25/2010

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29.09.2010 r.

 

Wykaz nieruchomości komunalnych gminy Łubianka przeznaczonych do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 02.11.2010 r.

 

            Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 oraz art.39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), podaję poniższy wykaz:

 

lp.

położenie i

nr działki

Nr KW

powierzchnia gruntu w ha.

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

/decyzja o warunkach zabudowy/

opis gruntu

forma zbycia i cena w zł.

/netto/

1.

 

 

 

 

Wybcz:

 

a/88/4

b/88/7

c/88/6

 

 

00071479

 

 

0,1915 ha.

0,1165 ha.

0,1813 ha.

 

decyzje o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

grunty niezabudowane

sprzedaż:

 

49790,00

34950,00

47128,00

2.

Łubianka:

 

217/2

 

 

10451

 

 

0,3158 ha.

decyzja o warunkach zabudowy  -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

grunt nieza- budowany

sprzedaż:

 

78950,00

3.

 

Przeczno

 

a/ 30/3

 

b/ 30/4

 

 

TO1T/

00036862/1

 

 

0,9463 ha.

 

0,7981 ha.

 

decyzje o warunkach zabudowy -

produkcyjna, składowo-magazynowa

 

 

 

grunty nieza-

budowane

sprzedaż:

 

331205,00

 

279335,00

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biskupice:

a/ 59/2

b/ 59/3

c/ 59/4

d/ 59/5

e/ 59/6

f/  59/7

g/ 59/8

h/ 59/9

i/  59/10

j/  59/11

k/ 59/12

 

 

 

 

T.III k.12

 

 

0,1435

0,1458

0,1458

0,1636

0,1551

0,1526

0,1534

0,1430

0,1430

0,1290

0,1778

 

 

decyzja o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

 

grunt niezabudko –wany,

dotych -czasowe użytkowanie – cele rolne

 

sprzedaż:

43050,00

43740,00

43740,00

49080,00

46530,00

45780,00

46020,00

42900,00

42900,00

38700,00

53340,00

 

Szczegóły dotyczące terminu, miejsca, wadium oraz zasad przeprowadzenia przetargu zostały podane w Regulaminieprzetargu oraz na www.lubianka.pl

                                                                                                                                             Zał. Nr 2

                                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 25/2010

                                                                                                                                             Wójta Gminy Łubianka

               z dn 29.09.2010  r.

 

Regulamin

działania Komisji Przetargowej powołanej dla przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Łubianka

 

Termin przetargu: 02.11.2010 r., godz. 14.30. (Urząd Gminy w Łubiance, Sala Ślubów)

Przetarg organizuje Wójt Gminy w Łubiance na zasadach ogólnych określonych w art. 38 i 39 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

2. 1. Przedmiotem przetargu są:

2.1.1. nieruchomości komunalne położone w Wybczu, stanowiące działki nr nr:

a/ 88/4 o pow. 0,1915 ha. z ceną wywoławczą 49790,00 zł. netto,

b/ 88/7 o pow. 0,1813 ha. z ceną wywoławczą 34950,00 zł. netto,

c/ 88/6 o pow. 0,1165 ha. z ceną wywoławczą 47128,00 zł. netto,

przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

2.1.2. nieruchomość komunalna położona w Łubiance, stanowiąca dz. nr 217/2 o pow.0,3158 ha. z ceną wywoławczą 78950,00 zł. netto, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

2.1.3.  nieruchomości komunalne położone w Przecznie, stanowiące działki nr:

a/ 30/3 o pow. 0,9463 ha., z ceną wywoławczą 331205,00 zł. netto,

b/ 30/4 o pow. 0,7981 ha., z ceną wywoławczą 279335,00 zł. netto, przeznaczone pod funkcję produkcyjną i składowo – magazynową,

2.1.4. nieruchomości komunalne położone w Biskupicach, stanowiące dz. nr nr:

a/ 59/2 o pow. 0,1435 ha. z ceną wywoławczą 43050,00 zł. netto,

b/ 59/3 o pow. 0,1458 ha. z ceną wywoławczą 43740,00 zł. netto,

c/ 59/4 o pow. 0,1458 ha. z ceną wywoławczą 43740,00 zł. netto,

d/ 59/5 o pow. 01636 ha. z ceną wywoławczą 49080,00 zł. netto,

e/ 59/6 o pow. 0,1551 ha. z ceną wywoławczą 46530,00 zł. netto,

f/  59/7 o pow. 0,1526 ha. z ceną wywoławczą 45780,00 zł. netto,

g/ 59/8 o pow. 0,1534 ha. z ceną wywoławczą 46020,00 zł. netto,

h/ 59/9 o pow. 0,1430 ha. z ceną wywoławczą 42900,00 zł. netto,

i/  59/10 o pow. 0,1430 ha. z ceną wywoławczą 42900,00 zł. netto,

j/  59/11 o pow.0,1290 ha. z ceną wywoławczą 38700,00 zł. netto,

k/ 59/12 o pow. 0,1778 ha. z ceną wywoławczą 53340,00 zł. netto, działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2.2. Do ceny działek wymienionych w pkt 2.1. należy doliczyć ponadto 22% podatek VAT.

3.1.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości podanej w pkt 4 Regulaminu, w formie przelewu na konto BS Toruń O/Łubianka 22951100002003002149020006 lub gotówką w Kasie Urzędu Gminy w Łubiance z podaniem tytułu wpłaty, najpóźniej do dn. 29.10.2010 r. włącznie (do godz. 1430) i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

3.2. Przy wpłacie wadium należy podać oznaczenie działki, której wadium dotyczy.

3.3. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału jedynie w przetargu dotyczącym działki, na którą opiewa.

4.1.            Wadium dla działek wym. w:

a/pkt 2.1.1 lit. a/, b/ i c/ Regulaminu wynosi 2.500,00 zł.

b/ pkt 2.1.2. Regulaminu wynosi 4.000,00 zł.

c/ pkt 2.1.3. lit a/ i b/ Regulaminu wynosi 17.000,00 zł.

d/ pkt 2.1.4. Regulaminu wynosi 2.700,00 zł.

 

4.2.            Uczestnicy przetargu winni również przedstawić Komisji Przetargowej w dniu przetargu:

-          osoby fizyczne: dokument potwierdzający tożsamość /dowód osobisty lub paszport/,

-          w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne / z datą dnia przetargu/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników oraz stosowne pełnomocnictwa,

-          przedstawiciele osób prawnych: aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski określające zakres umocowania,

-          przystępujący do przetargu w zastępstwie osoby fizycznej: notarialne upoważnienie zawierające również górną granicę oferowanej ceny,

-          każdy z uczestników - dowód wpłaty wadium.

5.       Zawarcie umowy z osobą będącą cudzoziemcem następuje na zasadzie określonej w art.1 ust.1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz.U.z 2004r. Nr 167 poz.1758/

6.       Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

7.       Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, zwrócone przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

8.       Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

9.1.Minimalne postąpienie dla wszystkich działek objętych przetargiem lub jego wielokrotność zostanie ustalone przez uczestników przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek.

9.2.Licytacja odbywa się na zasadach określonych w §14 w/w. Rozporządzenia Rady Ministrów.

9.3. Cena końcowa transakcji powiększona zostanie o należny podatek VAT – 22%.

10.1.Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, która winna być zawarta w terminie do 30.11.2010 r.

10.2.Wpłata winna być dokonana w terminie i w sposób pozwalający stwierdzić wpływ środków na konto Urzędu Gminy w Łubiance przed podpisaniem aktu notarialnego.

10.3. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie przedstawiony nabywcy pisemnie w terminie najpóźniej 7 dni przed zawarciem umowy.

10.4  Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą jak wartości podane w pkt 2.1. niniejszego Regulaminu.

10.5. Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.

10.6. Do ceny sprzedaży dodaje się również koszt sporządzenia operatu szacunkowego dla danej    nieruchomości w wys. 500,00 zł., który ponosi kupujący.

11.  Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

12.  Zagospodarowania w/w. nieruchomości winny być zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy oraz wytycznymi wynikającymi z przepisów szczególnych.

13.  Podstawę zawarcia aktu notarialnego stanowi protokół przetargu.

14.   W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy w Łubiance zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.

15.  Wątpliwości proceduralne wynikłe w trakcie przetargu rozstrzyga Komisja w trakcie przetargu, w drodze głosowania.

16.  Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w Łubiance. Skarga winna być wniesiona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

17.  Wójt rozstrzyga skargę na czynności przetargowe w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy, dotyczące skargi  jest ostateczne.

18.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa wy. w pkt 1 Regulaminu.

19.Niniejszy Regulamin wraz z wykazem danych o nieruchomości,  podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy Łubianka.


Stypendia dla studentów!!!

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łubianka Nr XXVIII/198/2005 o przyznanie stypendium mogą ubiegać się wyłącznie osoby niepracujące, wpisane na listę studentów szkoły wyższej w Polsce, stale zamieszkujące na terenie gminy Łubianka, w wieku do 25 lat, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 60 % brutto najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. Osoby te  powinny spełniać jedno z  poniższych kryteriów :

1/ średnia ocen za ostatni rok studiów musi być nie mniejsza niż 4,0,

2/ w przypadku osoby rozpoczynającej studia średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej musi być nie mniejsza niż 4,0.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do dnia31 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Łubianka.

Do wniosku należy dołączyć :

1/ kartę ocen zaliczeń i egzaminów w poprzednim roku studiów, w przypadku studenta rozpoczynającego studia – kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,

2/ oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

3/ zaświadczenia o dochodach członków rodziny – dot. dochodów osiąganych z różnych źródeł , m.in. z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, wynajmu, rent emerytur, świadczeń z pomocy społecznej,

4/ dowody ustalające dochody z gospodarstwa rolnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

5/ zaświadczenia o innych dochodach studenta ( również inne stypendia ).

Wyprawka szkolna !

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie II gimnazjum. Pomocą tą  objęci zostaną uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego , o którym mowa w  art.8ust.1 pkt 2 ustawy z dnia  12 marca 2004r. o pomocy społecznej – 351 zł netto na osobę. W przypadkach określonych w art.7 ustawy o pomocy społecznej, pomocą objęci  mogą być uczniowie, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe. Liczba takich uczniów nie może przekroczyć w gminie 10 % ogólnej liczby uczniów, których dotyczy wyprawka szkolna- czyli klasyI-III szkoły podstawowej  i II gimnazjum.

Wnioski o dofinansowanie należy składać  w szkole do której dany uczeń uczęszcza do dnia 31 sierpnia br.

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY III KADENCJI !!!

Pod koniec września  zakończy II kadencję Młodzieżowa Rada Gminy w Łubiance. Nowe wybory do Młodzieżowej Rady Gminy przewidujemy na początku października br. Poprzedzą one wybory do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Samorządowego, które odbędą się w listopadzie br.                                          

Przypominamy, że MRG liczyć będzie  maksymalnie 26 członków, wybieranych  z 12 okręgów ( sołectw). W okręgach wyborczych Łubianka i Pigża wybieranych będzie po 3 radnych, w pozostałych okręgach po 2 radnych. Głosowanie zostanie przeprowadzone  w 2 obwodach głosowania :   

nr 1 z siedzibą w Gimnazjum w Łubiancedla sołectw  : Bierzgłowo, Dębiny, Łubianka, Przeczno, Wybcz, Wybczyk, Zamek Bierzgłowski,

nr 2 z siedzibą w Gimnazjum w Brąchnowie  dla sołectw : Biskupice, Brąchnowo, Pigża, Warszewice, Wymysłowo.                         

Czynne prawo wyborcze ( możliwość zgłaszania kandydatów i głosowania ) mają stali mieszkańcy gminy Łubianka w wieku 13- 19.

Bierne prawo wyborcze ( możliwość osobistego kandydowania do Rady ) mają stali mieszkańcy gminy Łubianka w wieku 14-19 lat.

Kandydatów na członków MRG  może zgłaszać grupa co najmniej 10 osób z danego sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady.

Zgłoszenia  przyjmowała będzie Gminna Komisja Wyborcza w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia daty wyborów. Przewiduje się, że Wójt wyda zarządzenie w sprawie ogłoszenia daty wyborów 13 września br. Druki zgłoszeń  będą dostępne  w Biurze Rady Gminy ( Urząd Gminy pok. nr 2 )

Zachęcamy młodzież do kandydowania do Młodzieżowej Rady Gminy i tym samym włączanie się w życie społeczne gminy. Uczestnictwo w  pracach MRG daje również możliwość przygotowania się do pełnienia różnych ważnych funkcji w dorosłym życiu.

Szczegółowe informacje dot. zadań Rady określone są w uchwale w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łubianka, zamieszczonej na stronie internetowej naszej gminy(www.lubianka.pl). Uchwała ta jest także dostępna w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy.

Na dożynki zapraszamy do Biskupic!

Gminne Święto Plonów 2010 odbędzie się w sobotę 4 września w Biskupicach. Uroczystości dożynkowe zainaugurowane będą Mszą św. Dożynkową w kościele w Biskupicach o godzinie 14, po czym nastąpi przemarsz korowodu dożynkowego na teren przylegający do świetlicy wiejskiej. Podczas Biesiady Dożynkowej nastąpi tradycyjne dzielenie chleba dożynkowego, podsumowanie tegorocznych żniw, wyróżnienie osób zasłużonych dla rolnictwa, występy artystyczne naszych grup artystycznych

„Alebabki” i „Marwojki” oraz zespołu folklorystycznego „Kaszuby” z Wiela. Zabawa wiejska rozpocznie się po przerwie, w świetlicy w Biskupicach o godz. 18. Wójt gminy oraz środowisko lokalne parafii Biskupice zapraszają mieszkańców gminy, a w szczególności rolników, sadowników, działkowiczów i osoby obsługujące te kierunki działalności do udziału w uroczystościach dożynkowych. Miejsca i strawy nie zabraknie dla nikogo, o co zadbają m.in. członkinie Kół Gospodyń Wiejskich w Biskupicach, Brąchnowie i Warszewicach. Od wielu lat wszystkie sołectwa gminy przygotowują wspaniałe wieńce dożynkowe. Zachęcamy do kultywowania tej wielowiekowej, polskiej tradycji również w roku bieżącym.

 

Tadeusz Wierzbowski

Centrum Kultury zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zajęć Szkoły tańca „Gest” (dla dzieci i dorosłych) 22 września godz. 18.00.

XIII Rajd Pieszy „Pieczonego ziemniaka”

Wielkimi krokami zbliża się Święto Pieczonego Ziemniaka z tej okazji Klub Turystyczny „Stonoga” zaprasza wszystkich piechurów małych i dużych do wzięcia udziału w XIII Rajdzie Pieszym. Trasa rajdu owiana jest tajemnicą. Startujemy 25 września 2010r- zbiórka uczestników odbędzie się przy siedzibie Centrum Kultury w Łubiance o godz. 10.00. Przewidujemy wiele  konkursów i atrakcji związanych z ziemniakami.  Zachęcamy do wzięcia udziału w marszu z nami.

XLIV Sesja Rady Gminy w Łubiance, odbędzie się dnia 16.09. 2010r. (czwartek ) o godz.10.00 w sali Centrum Kultury w Łubiance.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję XLIV  Sesję Rady Gminy w Łubiance, która odbędzie się dnia 16.09. 2010r. (czwartek ) o godz.10.00 w  sali  Centrum Kultury w  Łubiance.

 

                        Poniżej przedstawiam propozycję porządku obrad Sesji :

 

                        Porządek Sesji :

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/184/2009 Rady Gminy w Łubiance z dnia 22 grudnia 2000r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubianka na rok 2010.

6.      Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/195/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

7.      Przyjęcie uchwały w sprawie  w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Łubianka i jej jednostkom podległym.

8.      Przyjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości w Pigży i w Dębinach.

9.      Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łubiance za zobowiązania finansowe.

                       10. Wolne wnioski i zapytania.

        11. Zamknięcie Sesji.

  • autor: Zbigniew Cywiński - Przewodniczący Rady Gminy Łubianka

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY III KADENCJI !!!

KALENDARZ  WYBORCZY

                         

 

     Terminy

   Czynności

  

     do 15 września 2010 r.

 

-         podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie wybieranych radnych

-         podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych  siedzibach obwodowych komisji wyborczych

   do 20 września 2010r.

 

   do 27 września 2010r.

-         powołanie przez Wójta Gminy  Gminnej  

      Komisji Wyborczej

-         zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej 

      kandydatów na członków MRG

   do 22 września 2010r.

-         powołanie przez Wójta Gminy 

      obwodowych komisji wyborczych

   do  28 września 2010r.

-         rozplakatowanie obwieszczeń Gminnej   

      Komisji Wyborczej o zarejestrowanych   

      kandydatach na radnych, zawierających 

      dane o kandydatach.

   do 30 września 2010r.

-         sporządzenie spisów wyborców w

      Urzędzie Gminy

   2 pażdziernika2010r.

       głosowanie

 

Pod koniec września  zakończy II kadencję Młodzieżowa Rada Gminy w Łubiance. Nowe wybory do Młodzieżowej Rady Gminy przewidujemy na początku października br. Poprzedzą one wybory do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Samorządowego, które odbędą się w listopadzie br.                                          

Przypominamy, że MRG liczyć będzie  maksymalnie 26 członków, wybieranych  z 12 okręgów ( sołectw). W okręgach wyborczych Łubianka i Pigża wybieranych będzie po 3 radnych, w pozostałych okręgach po 2 radnych. Głosowanie zostanie przeprowadzone  w 2 obwodach głosowania :   

nr 1 z siedzibą w Gimnazjum w Łubiancedla sołectw  : Bierzgłowo, Dębiny, Łubianka, Przeczno, Wybcz, Wybczyk, Zamek Bierzgłowski,

nr 2 z siedzibą w Gimnazjum w Brąchnowie  dla sołectw : Biskupice, Brąchnowo, Pigża, Warszewice, Wymysłowo.                         

Czynne prawo wyborcze ( możliwość zgłaszania kandydatów i głosowania ) mają stali mieszkańcy gminy Łubianka w wieku 13- 19.

Bierne prawo wyborcze ( możliwość osobistego kandydowania do Rady ) mają stali mieszkańcy gminy Łubianka w wieku 14-19 lat.

Kandydatów na członków MRG  może zgłaszać grupa co najmniej 10 osób z danego sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady.

Zgłoszenia  przyjmowała będzie Gminna Komisja Wyborcza w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia daty wyborów. Przewiduje się, że Wójt wyda zarządzenie w sprawie ogłoszenia daty wyborów 13 września br. Druki zgłoszeń  będą dostępne  w Biurze Rady Gminy ( Urząd Gminy pok. nr 2 )

Zachęcamy młodzież do kandydowania do Młodzieżowej Rady Gminy i tym samym włączanie się w życie społeczne gminy. Uczestnictwo w  pracach MRG daje również możliwość przygotowania się do pełnienia różnych ważnych funkcji w dorosłym życiu.

Szczegółowe informacje dot. zadań Rady określone są w uchwale w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łubianka, zamieszczonej na stronie internetowej naszej gminy(www.lubianka.pl). Uchwała ta jest także dostępna w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy.

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.