Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Niedziela 20 Stycznia 2019
Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 30481 osobą na stronie

Treść strony

 

               
               

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

            Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz.U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży:

lp.

położenie i

nr działki

Nr KW

/dotych –czasowej/

powierzchnia gruntu

 

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

/decyzja o warunkach zabudowy/

opis gruntu

forma zbycia

cena

w zł.

/netto/

1.

Brąchnowo:

a/ 231/11

b/ 231/12

c/ 231/13

d/ 231/14

e/ 231/15

f/  231/16

g/ 231/17

h/ 231/18

i/  231/19

j/  231/20

k/ 231/21

l/ 231/24

ł/ 231/25

m/ 231/26

n/ 231/27

o/ 231/28

u/ 231/29

 

TO1T

/00024998/6

 

0, 1000

0,1000

0,1365

0,1000

0,1000

0,1000

0,1000

0,1069

0,1214

0,1049

0,2179

0,1040

0,1279

0,1499

0,1000

0,1535

0,1290

 

 

 

decyzje o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

dotychczas. użytkowanie –

cele rolne

 

 

 

sprzedaż – tryb przetarg

 

29400,00

29400,00

34944,00

29400,00

29400,00

29400,00

29400,00

31429,00

32050,00

24547,00

40529,00

24336,00

26347,00

30879,00

26400,00

37761,00

33024,00

Osoby wyszczególnione w art.34 ust.1 pkt 1 – 3 w/w. ustawy mogą składać wnioski dotyczące pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu, w Urzędzie Gminy w Łubiance, ul. Aleja Jana Pawła II nr 8, 87-152 Łubianka.

Wykaz nieruchomości komunalnych gminy Łubianka przeznaczonych do sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 26.05.2014 r.

 

            Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), podaję poniższy wykaz:

 

lp.

położenie i

nr działki

Nr KW

powierzchnia gruntu w ha.

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

/decyzja o warunkach zabudowy/

opis gruntu

forma zbycia i cena w zł.

/netto/

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

Biskupice:

a/ 59/2

b/ 59/3

c/ 59/4

d/ 59/5

e/ 59/6

f/  59/7

g/ 59/8

h/ 59/9

i/  59/10

j/  59/12

 

Zamek Bierzgłowski

 

 

Brąchnowo:

 

a/ 231/22

b/231/23

 

 

 

 

 

T.III k.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T01T/00016485/8

 

T01T/00024998/6

 

 

0,1435

0,1458

0,1458

0,1636

0,1551

0,1526

0,1534

0,1430

0,1430

0,1778

 

 

0,0888

 

 

0,1053

0,1054

 

 

decyzja o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

 

 

 

 

 

jak wyżej

 

 

jak wyżej

 

 

grunt niezabudo –wany,

dotych -czasowe użytkowanie – cele rolne

 

 

 

 

 

jak wyżej

 

 

jak wyżej

 

sprzedaż:

37310,00

37908,00

37908,00

42536,00

40326,00

39676,00

39884,00

37180,00

37180,00

46228,00

 

 

31080,00

 

 

33696,00

33728,00

 

 

Regulamin

działania Komisji Przetargowej powołanej dla przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Łubianka

 

Termin przetargu: 26.05.2014 r., godz. 14.00. (Urząd Gminy w Łubiance, Sala Ślubów)

Przetarg organizuje Wójt Gminy w Łubiance na zasadach ogólnych określonych w art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

2. 1. Przedmiotem przetargu są:

2.1.1. nieruchomości komunalne położone w Biskupicach, stanowiące dz. nr nr:

a/ 59/2 o pow. 0,1435 ha. z ceną wywoławczą 37 310,00 zł. netto,

b/ 59/3 o pow. 0,1458 ha. z ceną wywoławczą 37 908,00 zł. netto,

c/ 59/4 o pow. 0,1458 ha. z ceną wywoławczą 37 908,00 zł. netto,

d/ 59/5 o pow. 01636 ha. z ceną wywoławczą 42 536,00 zł. netto,

e/ 59/6 o pow. 0,1551 ha. z ceną wywoławczą 40 326,00 zł. netto,

f/  59/7 o pow. 0,1526 ha. z ceną wywoławczą 39 676,00 zł. netto,

g/ 59/8 o pow. 0,1534 ha. z ceną wywoławczą 39 884,00 zł. netto,

h/ 59/9 o pow. 0,1430 ha. z ceną wywoławczą 37 180,00 zł. netto,

i/  59/10 o pow. 0,1430 ha. z ceną wywoławczą 37 180,00 zł. netto,

j/ 59/12 o pow. 0,1778 ha. z ceną wywoławczą 46 228,00 zł. netto, działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2.1.2. nieruchomość komunalna położona w Zamku Bierzgłowskim, stanowiąca działkę nr 400/6o pow. 0,0888 ha. z ceną wywoławczą 31 080,00  zł. netto, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

2.1.3. nieruchomości komunalne położone w Brąchnowie, stanowiące dz. nr nr:

a/  231/22 o pow. 0,1053 ha. z ceną wywoławczą 33 696,00 zł. netto,

b/ 231/23 o pow. 0,1054 ha. z ceną wywoławczą 33 728,00 zł. netto, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

2.2. Do ceny działek wymienionych w pkt 2.1. należy doliczyć ponadto 23% podatek VAT.

3.1.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości podanej w pkt 4 Regulaminu, w formie przelewu na konto BS Toruń O/Łubianka 22951100002003002149020006 lub gotówką w Kasie Urzędu Gminy w Łubiance z podaniem tytułu wpłaty, najpóźniej do dn. 23.05.2014 r. włącznie (do godz. 1430) i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

3.2. Przy wpłacie wadium należy podać oznaczenie działki, której wadium dotyczy.

3.3. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału jedynie w przetargu dotyczącym działki, na którą opiewa.

 1. Wadium dla działek wym. w pkt 2.1.1. Regulaminu wynosi 2 400,00 zł.
 2. Uczestnicy przetargu winni również przedstawić Komisji Przetargowej w dniu przetargu:
 • osoby fizyczne: dokument potwierdzający tożsamość /dowód osobisty lub paszport/,
 • w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne / z datą dnia przetargu/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników oraz stosowne pełnomocnictwa,
 • przedstawiciele osób prawnych: aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski określające zakres umocowania,
 • przystępujący do przetargu w zastępstwie osoby fizycznej: notarialne upoważnienie zawierające również górną granicę oferowanej ceny,
 • każdy z uczestników - dowód wpłaty wadium.
 1. Zawarcie umowy z osobą będącą cudzoziemcem następuje na zasadzie określonej w art.1 ust.1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz.U.z 2004r. Nr 167 poz.1758/
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
 3. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, zwrócone przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

9.1.Minimalne postąpienie dla wszystkich działek objętych przetargiem lub jego wielokrotność zostanie ustalone przez uczestników przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek.

9.2.Licytacja odbywa się na zasadach określonych w § 14 w/w. Rozporządzenia Rady Ministrów.

9.3. Cena końcowa transakcji powiększona zostanie o należny podatek VAT – 23%.

10.1.Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, która powinna być zawarta w terminie do 27.06.2014 r.

10.2.Wpłata winna być dokonana w terminie i w sposób pozwalający stwierdzić wpływ środków na konto Urzędu Gminy w Łubiance przed podpisaniem aktu notarialnego.

10.3. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie przedstawiony nabywcy pisemnie w terminie najpóźniej 7 dni przed zawarciem umowy.

 1. Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą jak wartości podane w pkt 2.1. niniejszego Regulaminu.

10.5. Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.

10.6. Do ceny sprzedaży dodaje się również koszt sporządzenia operatu szacunkowego dla danej    nieruchomości w wys. 300,00 zł., który ponosi kupujący.

 1. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
 2. Zagospodarowania w/w. nieruchomości winny być zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy oraz wytycznymi wynikającymi z przepisów szczególnych.
 3. Podstawę zawarcia aktu notarialnego stanowi protokół przetargu.
 4.  W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy w Łubiance zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.
 5. Wątpliwości proceduralne wynikłe w trakcie przetargu rozstrzyga Komisja w trakcie przetargu, w drodze głosowania.
 6. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w Łubiance. Skarga winna być wniesiona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
 7. Wójt rozstrzyga skargę na czynności przetargowe w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy, dotyczące skargi  jest ostateczne.
 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa wym. w pkt 1 Regulaminu.
 9. Niniejszy Regulamin wraz z wykazem danych o nieruchomości,  podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy Łubianka.

            OGŁOSZENIE                                                       

Działając na podst. art.38 ust.1 i art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30.12.2013 r. w Urzędzie Gminy w Łubiance, zostaną przeprowadzone:

godz. 10.00.  - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

10 działek komunalnych położonych w sołectwie Biskupice, nieruchomości stanowiące działki nr nr 59/2 do 59/10 i 59/12 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

godz. 11.00 -  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1/ 2 działek komunalnych położonych w sołectwie Brąchnowo, nieruchomości stanowiące działki nr nr 231/22 i 231/23, o powierzchni 1054mkażda, przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

2/ działki komunalnej położonej w sołectwie Zamek Bierzgłowski, nieruchomość stanowiąca działkę nr 400/6, o powierzchni 888m2 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Regulamin i szczegółowe informacje tel. 056 – 678-82-17 w.54. oraz www.lubianka.pl

 

 

                                                                                        Wójt Gminy Łubianka

 

Wykaz nieruchomości komunalnych gminy Łubianka przeznaczonych do sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 30.12.2013 r.

 

            Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), podaję poniższy wykaz:

 

lp.

położenie i

nr działki

Nr KW

powierzchnia gruntu w ha.

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

/decyzja o warunkach zabudowy/

opis gruntu

forma zbycia i cena w zł.

/netto/

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biskupice:

a/ 59/2

b/ 59/3

c/ 59/4

d/ 59/5

e/ 59/6

f/  59/7

g/ 59/8

h/ 59/9

i/  59/10

j/  59/12

 

 

 

 

T.III k.12

 

 

0,1435

0,1458

0,1458

0,1636

0,1551

0,1526

0,1534

0,1430

0,1430

0,1778

 

 

decyzja o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

 

grunt niezabudko –wany,

dotych -czasowe użytkowanie – cele rolne

 

sprzedaż:

35875,00

36450,00

36450,00

40900,00

38775,00

38150,00 38250,00

35750,00

35750,00

44450,00

 

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia przetargu na www.lubianka.pl

Wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Łubianka przeznaczonych do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 30.12.2013 r.

 

 

lp.

położenie i

nr działki

Nr KW

powierzchnia gruntu w ha.

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

/decyzja o warunkach zabudowy/

opis gruntu

forma zbycia i cena w zł.

/netto/

1.

 

 

 

 

Brąchnowo:

 

a/231/22

b/231/23

 

 

 

00024998/6

 

 

0,1053 ha.

0,1054 ha.

 

 

„M – 3 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”

 

grunty niezabudowane

sprzedaż:

 

38.066,00

38.102,00

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamek Bierzgłowski:

 

400/6

 

 

 

 

00016485/8

 

 

 

 

0,0888 ha.

 

 

decyzja o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

 

grunt niezabudo –wany,

dotych -czasowe użytkowanie – cele rolne

 

sprzedaż:

 

 

35.964,00

 

Szczegóły na WWW.lubianka.pl

 

Regulamin

działania Komisji Przetargowej powołanej dla przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Łubianka

 

Termin przetargu: 30.12.2013 r., godz. 10.00. (Urząd Gminy w Łubiance, Sala Ślubów)

Przetarg organizuje Wójt Gminy w Łubiance na zasadach ogólnych określonych w art. 38  ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

2. 1. Przedmiotem przetargu są:

2.1.1. nieruchomości komunalne położone w Biskupicach, stanowiące dz. nr nr:

a/ 59/2 o pow. 0,1435 ha. z ceną wywoławczą 35875,00 zł. netto,

b/ 59/3 o pow. 0,1458 ha. z ceną wywoławczą 36450,00 zł. netto,

c/ 59/4 o pow. 0,1458 ha. z ceną wywoławczą 36450,00 zł. netto,

d/ 59/5 o pow. 01636 ha. z ceną wywoławczą 40900,00 zł. netto,

e/ 59/6 o pow. 0,1551 ha. z ceną wywoławczą 38775,00 zł. netto,

f/  59/7 o pow. 0,1526 ha. z ceną wywoławczą 38150,00 zł. netto,

g/ 59/8 o pow. 0,1534 ha. z ceną wywoławczą 38350,00 zł. netto,

h/ 59/9 o pow. 0,1430 ha. z ceną wywoławczą 35750,00 zł. netto,

i/  59/10 o pow. 0,1430 ha. z ceną wywoławczą 35750,00 zł. netto,

j/ 59/12 o pow. 0,1778 ha. z ceną wywoławczą 44450,00 zł. netto, działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2.2. Do ceny działek wymienionych w pkt 2.1. należy doliczyć ponadto 23% podatek VAT.

3.1.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości podanej w pkt 4 Regulaminu, w formie przelewu na konto BS Toruń O/Łubianka 22951100002003002149020006 lub gotówką w Kasie Urzędu Gminy w Łubiance z podaniem tytułu wpłaty, najpóźniej do dn. 27.12 .2013 r. włącznie (do godz. 1430) i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

3.2. Przy wpłacie wadium należy podać oznaczenie działki, której wadium dotyczy.

3.3. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału jedynie w przetargu dotyczącym działki, na którą opiewa.

 1. Wadium dla działek wym. w pkt 2.1.1. Regulaminu wynosi 4.000,00 zł.
 2. Uczestnicy przetargu winni również przedstawić Komisji Przetargowej w dniu przetargu:
 • osoby fizyczne: dokument potwierdzający tożsamość /dowód osobisty lub paszport/,
 • w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne / z datą dnia przetargu/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników oraz stosowne pełnomocnictwa,
 • przedstawiciele osób prawnych: aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski określające zakres umocowania,
 • przystępujący do przetargu w zastępstwie osoby fizycznej: notarialne upoważnienie zawierające również górną granicę oferowanej ceny,
 • każdy z uczestników - dowód wpłaty wadium.
 1. Zawarcie umowy z osobą będącą cudzoziemcem następuje na zasadzie określonej w art.1 ust.1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz.U.z 2004r. Nr 167 poz.1758/
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
 3. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, zwrócone przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

9.1.Minimalne postąpienie dla wszystkich działek objętych przetargiem lub jego wielokrotność zostanie ustalone przez uczestników przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek.

9.2.Licytacja odbywa się na zasadach określonych w § 14 w/w. Rozporządzenia Rady Ministrów.

9.3. Cena końcowa transakcji powiększona zostanie o należny podatek VAT – 23%.

10.1.Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, która powinna być zawarta w terminie do 30.01.2014 r.

10.2.Wpłata winna być dokonana w terminie i w sposób pozwalający stwierdzić wpływ środków na konto Urzędu Gminy w Łubiance przed podpisaniem aktu notarialnego.

10.3. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie przedstawiony nabywcy pisemnie w terminie najpóźniej 7 dni przed zawarciem umowy.

 1. Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą jak wartości podane w pkt 2.1. niniejszego Regulaminu.

10.5. Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.

10.6. Do ceny sprzedaży dodaje się również koszt sporządzenia operatu szacunkowego dla danej    nieruchomości w wys. 300,00 zł., który ponosi kupujący.

 1. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
 2. Zagospodarowania w/w. nieruchomości winny być zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy oraz wytycznymi wynikającymi z przepisów szczególnych.
 3. Podstawę zawarcia aktu notarialnego stanowi protokół przetargu.
 4.  W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy w Łubiance zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.
 5. Wątpliwości proceduralne wynikłe w trakcie przetargu rozstrzyga Komisja w trakcie przetargu, w drodze głosowania.
 6. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w Łubiance. Skarga winna być wniesiona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
 7. Wójt rozstrzyga skargę na czynności przetargowe w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy, dotyczące skargi  jest ostateczne.
 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa wy. w pkt 1 Regulaminu.
 9. Niniejszy Regulamin wraz z wykazem danych o nieruchomości,  podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy Łubianka.

W związku z rosnącym zainteresowaniem działkami budowlanymi na terenie Gminy Łubianka, Urząd Gminy wychodząc naprzeciw zainteresowanym, proponuje osobom posiadającym tereny budowlane, stworzenie Banku Informacji o Terenach Budowlanych. Osoby posiadające na terenie Gminy Łubianka tereny budowlane (zarówno działki budowlane jak i tereny na które wydano decyzję o warunkach zabudowy) i mające zamiar zbyć te tereny, proszone są o zgłoszenie się w Urzędzie Gminy w Łubiance, pok. 17 i wypełnienie stosownej ankiety. W ankiecie znajdować się będzie: imię i nazwisko właściciela, dane dotyczące działki oraz informacja o zgodzie na zamieszczenie swoich danych osobowych w internecie. Powyższe informacje będą zamieszczane i aktualizowane na stronach internetowych Gminy.

UWAGA !!!

Dane zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w myśl Kodeksu cywilnego ,a jedynie informację o możliwości kontaktu z danym właścicielem terenu.

komentarze (0) ()

drukuj ()

Pigża

Działka nr                          83/2
Cena                                  do uzgodnienia
Powierzchnia                     0,3162 ha

Przeznaczenie                    Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Właściciel                           Zbigniew Kluska

Media                                 prąd, woda
Tel.                                    603-607-583

Pigża

Działka nr                             83/2
Cena                                    do uzgodnienia
Powierzchnia                        0,3162 ha
Przeznaczenie                      Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Właściciel                             Zbigniew Kluska
Media                                     prąd, woda
Tel.                                       603-607-583

2 działki w Warszewicach, ul. Mleczna

Powierzchnia              0,27 ha każda

Cena                            60000,00 zł

Właściciel                    Maria Bolinowska

Tel.                                795-261-272

_________________________________________________________________________________

WYBCZ

Działka nr                          39/9
Cena                                          45000,00 zł
Powierzchnia                     0,1371 ha

Przeznaczenie                    Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Właściciel                           Daniel Kasprowicz

Media                                 prąd, woda, kanalizacja, telefon
Tel.                                    608-840-500

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości komunalnych Gminy Łubianka

 

Wójt Gminy Łubianka, działając na podstawie § 25 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004 r.Nr 207, poz. 2108 ze zm.) ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w Biskupicach i Wybczu.

1.Przedmiotem rokowań jest sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości komunalnych wymienionych niżej:

 

lp.

położenie i

nr działki

Nr KW

powierzchnia gruntu w ha.

przeznaczenie w planie zagospod.

przestrzennego

/decyzja o warunkach zabudowy/

opis gruntu

forma zbycia i cena w zł.

/netto/

1.

 

 

 

 

Wybcz:

 

a/88/4

b/88/7

c/88/6

 

 

00071479

 

 

0,1915 ha.

0,1165 ha.

0,1813 ha.

 

decyzje o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

grunty niezabudow.

sprzedaż:

 

38300,00

25630,00

39886,00

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biskupice:

a/ 59/2

b/ 59/3

c/ 59/4

d/ 59/5

e/ 59/6

f/  59/7

g/ 59/8

h/ 59/9

i/  59/10

j/ 59/12

 

 

 

 

T.III k.12

 

 

0,1435

0,1458

0,1458

0,1636

0,1551

0,1526

0,1534

0,1430

0,1430

0,1778

 

 

decyzja o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

 

grunt niezabudo –wany,

dotych -czasowe użytkowanie – cele rolne

 

sprzedaż:

35875,00

36450,00

36450,00

40900,00

38775,00

38150,00

38350,00

35750,00

35750,00

44450,002. Przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniach:

16.05.2013 r. i 24.06.2013 r.
3. Warunkiem  przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości :

a/ pkt 1 lit. a/, b/ i c/ w/w. tabeli wynosi 2.500,00 zł.

b/ pkt 2. w/w. tabeli wynosi 3.600,00 zł.

tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w formie pieniężnej w Kasie Urzędu Gminy w Łubiance lub przelewem  na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Toruniu O/Łubianka nr rachunku 22 9511 0000 2003 0021 4902 0006

do dnia 17.09.2013 r.
4. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętej kopercie, opisanej „Rokowania w dniu 20.09.2013 r. - dz. nr ………….  położona w ……………………”  należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łubiance, Aleja Jana Pawła II nr 8, pok. nr 12, w terminie do dnia  17.09.2013 r.
5. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia zgłoszenia
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób zapłaty,
6. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię  dowodu wpłaty zaliczki wraz z podaniem numeru konta na które zaliczka zostanie zwrócona w przypadku zaistnienia konieczności jej zwrotu.
7. Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 20.09.2013 roku o godz. 14.00 w

Sali nr 1 Urzędu Gminy Łubianka  Aleja Jana Pawła II nr 8.
8. Ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części rozpocznie się po części jawnej o godz. 14.15.
9. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik rokowań może złożyć do dnia 23.09.2013 r. do godz. 15.30 w  Sekretariacie Urzędu Gminy w Łubiance, pod wyżej podanym adresem.
10. Wójt ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
11. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
13. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczki zostaną zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
14. Do ceny ustalonej w wyniku rokowań dolicza się 23% podatek VAT.

15. Cena nabycia nieruchomości płatna w ten sposób aby środki finansowe w dniu podpisania umowy notarialnej znajdowały się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Łubianka.

16 . O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
17. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
18. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubianka WWW.lubianka. pl oraz w prasie ponadlokalnej (dziennik NOWOŚCI)

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy w/w. Rozporządzenia Rady Ministrów.
20. Wójt Gminy Łubianka zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów.

Regulamin

działania Komisji Przetargowej powołanej dla przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Łubianka

 

Termin przetargu: 20.09.2013 r., godz. 13.00. (Urząd Gminy w Łubiance, Sala Ślubów)

Przetarg organizuje Wójt Gminy w Łubiance na zasadach ogólnych określonych w art. 38  ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ze zm.).

2. 1. Przedmiotem przetargu są:

2.1.1. nieruchomość komunalna położona w Zamku Bierzgłowskim, stanowiąca działkę nr 400/6o pow. 0,0888 ha. z ceną wywoławczą 35.964,00  zł. netto, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

2.1.2. nieruchomości komunalne położone w Brąchnowie, stanowiące dz. nr nr:

a/  231/22 o pow. 0,1053 ha. z ceną wywoławczą 38.066,00 zł. netto,

b/ 231/23 o pow. 0,1054 ha. z ceną wywoławczą 38.102,00 zł. netto, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

2.2. Do ceny działek wymienionych w pkt 2.1. należy doliczyć ponadto 23% podatek VAT.

3.1.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości podanej w pkt 4 Regulaminu, w formie przelewu na konto BS Toruń O/Łubianka 22951100002003002149020006 lub gotówką w Kasie Urzędu Gminy w Łubiance z podaniem tytułu wpłaty, najpóźniej do dn. 17.09.2013 r. włącznie (do godz. 1430) i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

3.2. Przy wpłacie wadium należy podać oznaczenie działki, której wadium dotyczy.

3.3. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału jedynie w przetargu dotyczącym działki, na którą opiewa.

 1. Wadium dla działek wym. w pkt 2.1.1 i 2.1.2 lit. a/, b/ Regulaminu wynosi 3.000,00 zł.
 2. Uczestnicy przetargu winni również przedstawić Komisji Przetargowej w dniu przetargu:
 • osoby fizyczne: dokument potwierdzający tożsamość /dowód osobisty lub paszport/,
 • w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne / z datą dnia przetargu/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników oraz stosowne pełnomocnictwa,
 • przedstawiciele osób prawnych: aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski określające zakres umocowania,
 • przystępujący do przetargu w zastępstwie osoby fizycznej: notarialne upoważnienie zawierające również górną granicę oferowanej ceny,
 • każdy z uczestników - dowód wpłaty wadium.
 1. Zawarcie umowy z osobą będącą cudzoziemcem następuje na zasadzie określonej w art.1 ust.1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz.U.z 2004r. Nr 167 poz.1758/
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
 3. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, zwrócone przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

9.1.Minimalne postąpienie dla wszystkich działek objętych przetargiem lub jego wielokrotność zostanie ustalone przez uczestników przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek.

9.2.Licytacja odbywa się na zasadach określonych w § 14 w/w. Rozporządzenia Rady Ministrów.

9.3. Cena końcowa transakcji powiększona zostanie o należny podatek VAT – 23%.

10.1.Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, która powinna być zawarta w terminie do 20.10.2013 r.

10.2.Wpłata winna być dokonana w terminie i w sposób pozwalający stwierdzić wpływ środków na konto Urzędu Gminy w Łubiance przed podpisaniem aktu notarialnego.

10.3. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie przedstawiony nabywcy pisemnie w terminie najpóźniej 7 dni przed zawarciem umowy.

 1. Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą jak wartości podane w pkt 2.1. niniejszego Regulaminu.

10.5. Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.

10.6. Do ceny sprzedaży dodaje się również koszt sporządzenia operatu szacunkowego dla danej    nieruchomości w wys. 300,00 zł., który ponosi kupujący.

 1. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
 2. Zagospodarowania w/w. nieruchomości winny być zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy oraz wytycznymi wynikającymi z przepisów szczególnych.
 3. Podstawę zawarcia aktu notarialnego stanowi protokół przetargu.
 4.  W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy w Łubiance zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.
 5. Wątpliwości proceduralne wynikłe w trakcie przetargu rozstrzyga Komisja w trakcie przetargu, w drodze głosowania.
 6. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w Łubiance. Skarga winna być wniesiona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
 7. Wójt rozstrzyga skargę na czynności przetargowe w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy, dotyczące skargi  jest ostateczne.
 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa wy. w pkt 1 Regulaminu.
 9. Niniejszy Regulamin wraz z wykazem danych o nieruchomości,  podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy Łubianka.

 

Wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Łubianka przeznaczonych do sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 20.09.2013 r.

 

 

lp.

położenie i

nr działki

Nr KW

powierzchnia gruntu w ha.

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

/decyzja o warunkach zabudowy/

opis gruntu

forma zbycia i cena w zł.

/netto/

1.

 

 

 

 

Brąchnowo:

 

a/231/22

b/231/23

 

 

 

00024998/6

 

 

0,1053 ha.

0,1054 ha.

 

 

„M – 3 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”

 

grunty niezabudowane

sprzedaż:

 

38.066,00

38.102,00

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamek Bierzgłowski:

 

400/6

 

 

 

 

00016485/8

 

 

 

 

0,0888 ha.

 

 

decyzja o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

 

grunt niezabudo –wany,

dotych -czasowe użytkowanie – cele rolne

 

sprzedaż:

 

 

35.964,00

drukuj całą stronę

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie


Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.