Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Niedziela 20 Stycznia 2019
Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 50262 osobą na stronie

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA
z dnia 29.08.2016 r.

 

          Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łubianka".

          Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Łubianka, Aleja Jana Pawła II nr 8 oraz ul. Toruńska 97, 87-152 Łubianka oraz na stronie internetowej www.lubianka.pl.

          Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łubianka".

          Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Łubianka, Aleja Jana Pawła II nr 8 oraz ul. Toruńska 97, 87-152 Łubianka, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej – gmina@lubianka.pl w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

         Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. 

          Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łubianka.
 

 

Obwieszczenie umieszczono na: 
1. tablicy ogłoszeń UG Łubianka
2.  stronie internetowej www.lubianka.pl
3. a/a 

 

Zaświadczenie Łubianka, dnia 15.02.2016 r. WIR.6220.2.2016

Łubianka, dnia 15.02.2016 r.

 

WIR.6220.2.2016

 

 

            Na podstawie art. 217 § 2 KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.01.2016 r. złożonego. przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „MELBUD” s.c. Marcin Grzelczyk, Piotr Szefler 87-100 Toruń, ul. Tramwajowa 12, z zapytaniem czy dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi rowerowej przy drogach powiatowych Warszewice-Biskupice-Brąchnowo-Pigza-Leszcz” jest potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Z A Ś W I A D C Z A M

iż dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi rowerowej przy drogach powiatowych Warszewice-Biskupice-Brąchnowo-Pigza-Leszcz” nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 ze zm.), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (zawsze lub potencjalnie znacząco), wymienionych w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Po analizie załączonej karty informacyjnej przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko stosownie do art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 ze zm.).  

 • autor: z up. Wójta Bartosz Lewandowski, data: 2016-03-15
 • autor: PIGROL, data: 2015-07-02

Wykaz nieruchomości komunalnych gminy Łubianka przeznaczonych do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 10.04.2015 r.

 

          Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.poz. 518 ze zm.), podaję poniższy wykaz:

 

lp.

położenie i

nr działki

Nr KW

powierzchnia gruntu w ha.

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

/decyzja o warunkach zabudowy/

opis gruntu

forma zbycia i cena w zł.

/netto/

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

Biskupice:

a/ 59/2

b/ 59/3

c/ 59/4

d/ 59/5

e/ 59/6

f/  59/7

g/ 59/8

h/ 59/9

i/  59/10

j/  59/12

 

Zamek Bierzgłowski

 

 

Brąchnowo:

 

a/ 231/22

b/231/23

 

 

 

 

 

T.III k.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T01T/00016485/8

 

T01T/00024998/6

 

 

0,1435

0,1458

0,1458

0,1636

0,1551

0,1526

0,1534

0,1430

0,1430

0,1778

 

 

0,0888

 

 

0,1053

0,1054

 

 

decyzja o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

 

 

 

 

 

jak wyżej

 

 

jak wyżej

 

 

grunt niezabudo –wany,

dotych -czasowe użytkowanie – cele rolne

 

 

 

 

 

jak wyżej

 

 

jak wyżej

 

sprzedaż:

37310,00

37908,00

37908,00

42536,00

40326,00

39676,00

39884,00

37180,00

37180,00

46228,00

 

 

31080,00

 

 

33696,00

33728,00

 

Regulamin

działania Komisji Przetargowej powołanej dla przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Łubianka

 

Termin przetargu: 10.04.2015 r., godz. 14.00. (Urząd Gminy w Łubiance, Sala Ślubów)

Przetarg organizuje Wójt Gminy w Łubiance na zasadach ogólnych określonych w art. 39 ust.1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

2. 1. Przedmiotem przetargu są:

2.1.1. nieruchomości komunalne położone w Biskupicach, stanowiące dz. nr nr:

a/ 59/2 o pow. 0,1435 ha. z ceną wywoławczą 37 310,00 zł. netto,

b/ 59/3 o pow. 0,1458 ha. z ceną wywoławczą 37 908,00 zł. netto,

c/ 59/4 o pow. 0,1458 ha. z ceną wywoławczą 37 908,00 zł. netto,

d/ 59/5 o pow. 01636 ha. z ceną wywoławczą 42 536,00 zł. netto,

e/ 59/6 o pow. 0,1551 ha. z ceną wywoławczą 40 326,00 zł. netto,

f/  59/7 o pow. 0,1526 ha. z ceną wywoławczą 39 676,00 zł. netto,

g/ 59/8 o pow. 0,1534 ha. z ceną wywoławczą 39 884,00 zł. netto,

h/ 59/9 o pow. 0,1430 ha. z ceną wywoławczą 37 180,00 zł. netto,

i/  59/10 o pow. 0,1430 ha. z ceną wywoławczą 37 180,00 zł. netto,

j/ 59/12 o pow. 0,1778 ha. z ceną wywoławczą 46 228,00 zł. netto, działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2.1.2. nieruchomość komunalna położona w Zamku Bierzgłowskim, stanowiąca działkę nr 400/6o pow. 0,0888 ha. z ceną wywoławczą 31 080,00  zł. netto, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

2.1.3. nieruchomości komunalne położone w Brąchnowie, stanowiące dz. nr nr:

a/  231/22 o pow. 0,1053 ha. z ceną wywoławczą 33 696,00 zł. netto,

b/ 231/23 o pow. 0,1054 ha. z ceną wywoławczą 33 728,00 zł. netto, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

2.2. Do ceny działek wymienionych w pkt 2.1. należy doliczyć ponadto 23% podatek VAT.

3.1.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości podanej w pkt 4 Regulaminu, w formie przelewu na konto BS Toruń O/Łubianka 22951100002003002149020006 lub gotówką w Kasie Urzędu Gminy w Łubiance z podaniem tytułu wpłaty, najpóźniej do dn. 07.04.2015 r. włącznie (do godz. 1430) i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

3.2. Przy wpłacie wadium należy podać oznaczenie działki, której wadium dotyczy.

3.3. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału jedynie w przetargu dotyczącym działki, na którą opiewa.

 1. Wadium dla działek wym. w pkt 2.1. Regulaminu wynosi 2 500,00 zł.
 2. Uczestnicy przetargu winni również przedstawić Komisji Przetargowej w dniu przetargu:
 • osoby fizyczne: dokument potwierdzający tożsamość /dowód osobisty lub paszport/,
 • w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne / z datą dnia przetargu/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników oraz stosowne pełnomocnictwa,
 • przedstawiciele osób prawnych: aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski określające zakres umocowania,
 • przystępujący do przetargu w zastępstwie osoby fizycznej: notarialne upoważnienie zawierające również górną granicę oferowanej ceny,
 • każdy z uczestników - dowód wpłaty wadium.
 1. Zawarcie umowy z osobą będącą cudzoziemcem następuje na zasadzie określonej w art.1 ust.1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz.U.z 2004r. Nr 167 poz.1758/
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
 3. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, zwrócone przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

9.1.Minimalne postąpienie dla wszystkich działek objętych przetargiem lub jego wielokrotność zostanie ustalone przez uczestników przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek.

9.2.Licytacja odbywa się na zasadach określonych w § 14 w/w. Rozporządzenia Rady Ministrów.

9.3. Cena końcowa transakcji powiększona zostanie o należny podatek VAT – 23%.

10.1.Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, która powinna być zawarta w terminie do 11.05.2015 r.

10.2.Wpłata winna być dokonana w terminie i w sposób pozwalający stwierdzić wpływ środków na konto Urzędu Gminy w Łubiance przed podpisaniem aktu notarialnego.

10.3. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie przedstawiony nabywcy pisemnie w terminie najpóźniej 7 dni przed zawarciem umowy.

 1. Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą jak wartości podane w pkt 2.1. niniejszego Regulaminu.

10.5. Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.

 1. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
 2. Zagospodarowania w/w. nieruchomości winny być zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy oraz wytycznymi wynikającymi z przepisów szczególnych.
 3. Podstawę zawarcia aktu notarialnego stanowi protokół przetargu.
 4.  W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy w Łubiance zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.
 5. Wątpliwości proceduralne wynikłe w trakcie przetargu rozstrzyga Komisja w trakcie przetargu, w drodze głosowania.
 6. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w Łubiance. Skarga winna być wniesiona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
 7. Wójt rozstrzyga skargę na czynności przetargowe w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy, dotyczące skargi  jest ostateczne.
 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa wym. w pkt 1 Regulaminu.
 9. Niniejszy Regulamin wraz z wykazem danych o nieruchomości,  podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy Łubianka.

Wykaz nieruchomości komunalnych gminy Łubianka przeznaczonych do sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 10.04.2015 r.

 

          Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), podaję poniższy wykaz:

 

lp.

położenie i

nr działki

Nr KW

/dotych –czasowej/

powierzchnia gruntu

 

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

/decyzja o warunkach zabudowy/

opis gruntu

forma zbycia

cena

w zł.

/netto/

1.

Brąchnowo:

141/5

 

 

TO1T/00018381/3

 

0, 2389 ha.

 

mpzp obowiązujący do 31.12.2003 r. –

8 RPU – zakład usług mechanizacyjnych - adaptacja

 

grunt zabudowany budynkiem remizo – świetlicy, dotychczas. użytkowanie – świetlica wiejska

 

sprzedaż – tryb -przetarg

 

 

204371,0

Regulamin

działania Komisji Przetargowej powołanej dla przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Łubianka

 

Termin przetargu: 10.04.2015 r., godz. 13.30. (Urząd Gminy w Łubiance, Sala Ślubów)

Przetarg organizuje Wójt Gminy w Łubiance na zasadach ogólnych określonych w art. 38 ust.1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt.Dz. U. z 2014 poz.518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

2. 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomości stanowiąca dz.nr 141/5, o pow. 2389 m2 ,  położona w Brąchnowie, zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 230m2, z ceną wywoławczą 204371,00 zł.

2.2. Do ceny działki wymienionej w pkt 2.1. należy doliczyć ponadto 23% podatek VAT.

3.1.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości podanej w pkt 4 Regulaminu, w formie przelewu na konto BS Toruń O/Łubianka 22951100002003002149020006 lub gotówką w Kasie Urzędu Gminy w Łubiance z podaniem tytułu wpłaty, najpóźniej do dn. 07.04.2015 r. włącznie (do godz. 1430 w Kasie UG) i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

3.2. Przy wpłacie wadium należy podać oznaczenie działki, której wadium dotyczy.

3.3. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału jedynie w przetargu dotyczącym działki, na którą opiewa.

 1. Wadium dla działek wym. w pkt 2.1.1. Regulaminu wynosi 10 500,00 zł.
 2. Uczestnicy przetargu winni również przedstawić Komisji Przetargowej w dniu przetargu:
 • osoby fizyczne: dokument potwierdzający tożsamość /dowód osobisty lub paszport/,
 • w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne / z datą dnia przetargu/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników oraz stosowne pełnomocnictwa,
 • przedstawiciele osób prawnych: aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski określające zakres umocowania,
 • przystępujący do przetargu w zastępstwie osoby fizycznej: notarialne upoważnienie zawierające również górną granicę oferowanej ceny,
 • każdy z uczestników - dowód wpłaty wadium.
 1. Zawarcie umowy z osobą będącą cudzoziemcem następuje na zasadzie określonej w art.1 ust.1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz.U.z 2004r. Nr 167 poz.1758/
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
 3. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, zwrócone przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

9.1.Minimalne postąpienie dla wszystkich działek objętych przetargiem lub jego wielokrotność zostanie ustalone przez uczestników przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek.

9.2.Licytacja odbywa się na zasadach określonych w § 14 w/w. Rozporządzenia Rady Ministrów.

9.3. Cena końcowa transakcji powiększona zostanie o należny podatek VAT – 23%.

10.1.Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, która powinna być zawarta w terminie do 11.05.2015 r.

10.2.Wpłata winna być dokonana w terminie i w sposób pozwalający stwierdzić wpływ środków na konto Urzędu Gminy w Łubiance przed podpisaniem aktu notarialnego.

10.3. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie przedstawiony nabywcy pisemnie w terminie najpóźniej 7 dni przed zawarciem umowy.

 1. Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą jak wartości podane w pkt 2.1. niniejszego Regulaminu.

10.5. Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.

 1. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
 2. Zagospodarowania w/w. nieruchomości winny być zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy oraz wytycznymi wynikającymi z przepisów szczególnych.
 3. Podstawę zawarcia aktu notarialnego stanowi protokół przetargu.
 4.  W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy w Łubiance zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.
 5. Wątpliwości proceduralne wynikłe w trakcie przetargu rozstrzyga Komisja w trakcie przetargu, w drodze głosowania.
 6. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w Łubiance. Skarga winna być wniesiona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
 7. Wójt rozstrzyga skargę na czynności przetargowe w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy, dotyczące skargi  jest ostateczne.
 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa wym. w pkt 1 Regulaminu.
 9. Niniejszy Regulamin wraz z wykazem danych o nieruchomości,  podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy Łubianka.

 

OGŁOSZENIE                                                       

Działając na podst. art. 38 ust. 1 i 2 oraz art.39 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 29.12.2014 r. w Urzędzie Gminy w Łubiance, zostaną przeprowadzone:

godz. 14.00.  - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:  

1/ 2 działek komunalnych położonych w Brąchnowie, nieruchomości stanowiące działki nr nr 231/22 i 231/23, o powierzchni 1054mkażda, przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

2/ działki komunalnej położonej w sołectwie Zamek Bierzgłowski, nieruchomość stanowiąca działkę nr 400/6, o powierzchni 888m2 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oraz:

3/ 10 działek komunalnych położonych w sołectwie Biskupice, nieruchomości stanowiące działki nr nr 59/2 do 59/10 i 59/12 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

godz. 14.30. - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  

17 działek komunalnych położonych w Brąchnowie, nieruchomości stanowiące działki nr nr 231/11 do 231/21 i 231/24 do 231/29, o powierzchni od 1000 do 2179m, przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

Ceny od 18,60 zł./m2

Regulamin i szczegółowe informacje tel. 056 – 678-82-17 w.54. oraz http://www.bip.lubianka.lo.pl/?app=zarzadzenia&nid=1906

 

 

 

 

 

 • data: 2014-10-22

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.) oraz art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 23 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 ze zm.),  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Łubiance Uchwały Nr X/65/2011 z dnia 7 października 2011 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka na terenie Gminy Łubianka.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium. Wnioski należy składać na piśmie, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łubiance - Aleja Jana Pawła II nr 8, w terminie do dnia 30.11.2011 r. Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy

 • autor: Jerzy Zająkła - Wójt Gminy Łubianka, data: 2011-10-28

Regulamin

działania Komisji Przetargowej powołanej dla przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Łubianka

 

Termin przetargu: 13.09.2014 r., godz. 14.00. (Urząd Gminy w Łubiance, Sala Ślubów)

Przetarg organizuje Wójt Gminy w Łubiance na zasadach ogólnych określonych w art. 38 ust.1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt.Dz. U. z 2014 poz.518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

2. 1. Przedmiotem przetargu są:

lp.

położenie i

nr działki

 

powierzchnia gruntu

 

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

/decyzja o warunkach zabudowy/

opis gruntu

forma zbycia

cena

w zł.

/netto/

1.

Brąchnowo:

a/ 231/11

b/ 231/12

c/ 231/13

d/ 231/14

e/ 231/15

f/  231/16

g/ 231/17

h/ 231/18

i/  231/19

j/  231/20

k/ 231/21

l/ 231/24

ł/ 231/25

m/ 231/26

n/ 231/27

o/ 231/28

p/ 231/29

 

 

0,1000

0,1000

0,1365

0,1000

0,1000

0,1000

0,1000

0,1069

0,1214

0,1049

0,2179

0,1040

0,1279

0,1499

0,1000

0,1535

0,1290

 

 

 

decyzje o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

 

 

dotychczas. użytkowanie – cele rolne

 

 

 

sprzedaż – tryb przetarg

 

29400,00

29400,00

34944,00

29400,00

29400,00

29400,00

29400,00

31429,00

32050,00

24547,00

40529,00

24336,00

26347,00

30879,00

26400,00

37761,00

33024,00

2.2. Do ceny działek wymienionych w pkt 2.1. należy doliczyć ponadto 23% podatek VAT.

3.1.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości podanej w pkt 4 Regulaminu, w formie przelewu na konto BS Toruń O/Łubianka 22951100002003002149020006 lub gotówką w Kasie Urzędu Gminy w Łubiance z podaniem tytułu wpłaty, najpóźniej do dn. 12.09.2014 r. włącznie (do godz. 1430 w Kasie UG) i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

3.2. Przy wpłacie wadium należy podać oznaczenie działki, której wadium dotyczy.

3.3. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału jedynie w przetargu dotyczącym działki, na którą opiewa.

 1. Wadium dla działek wym. w pkt 2.1.1. Regulaminu wynosi 2 500,00 zł.
 2. Uczestnicy przetargu winni również przedstawić Komisji Przetargowej w dniu przetargu:
 • osoby fizyczne: dokument potwierdzający tożsamość /dowód osobisty lub paszport/,
 • w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne / z datą dnia przetargu/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników oraz stosowne pełnomocnictwa,
 • przedstawiciele osób prawnych: aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski określające zakres umocowania,
 • przystępujący do przetargu w zastępstwie osoby fizycznej: notarialne upoważnienie zawierające również górną granicę oferowanej ceny,
 • każdy z uczestników - dowód wpłaty wadium.
 1. Zawarcie umowy z osobą będącą cudzoziemcem następuje na zasadzie określonej w art.1 ust.1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz.U.z 2004r. Nr 167 poz.1758/
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
 3. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, zwrócone przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

9.1.Minimalne postąpienie dla wszystkich działek objętych przetargiem lub jego wielokrotność zostanie ustalone przez uczestników przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek.

9.2.Licytacja odbywa się na zasadach określonych w § 14 w/w. Rozporządzenia Rady Ministrów.

9.3. Cena końcowa transakcji powiększona zostanie o należny podatek VAT – 23%.

10.1.Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, która powinna być zawarta w terminie do 15.10.2014 r.

10.2.Wpłata winna być dokonana w terminie i w sposób pozwalający stwierdzić wpływ środków na konto Urzędu Gminy w Łubiance przed podpisaniem aktu notarialnego.

10.3. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie przedstawiony nabywcy pisemnie w terminie najpóźniej 7 dni przed zawarciem umowy.

 1. Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą jak wartości podane w pkt 2.1. niniejszego Regulaminu.

10.5. Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.

 1. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
 2. Zagospodarowania w/w. nieruchomości winny być zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy oraz wytycznymi wynikającymi z przepisów szczególnych.
 3. Podstawę zawarcia aktu notarialnego stanowi protokół przetargu.
 4.  W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy w Łubiance zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.
 5. Wątpliwości proceduralne wynikłe w trakcie przetargu rozstrzyga Komisja w trakcie przetargu, w drodze głosowania.
 6. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w Łubiance. Skarga winna być wniesiona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
 7. Wójt rozstrzyga skargę na czynności przetargowe w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy, dotyczące skargi  jest ostateczne.
 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa wym. w pkt 1 Regulaminu.
 9. Niniejszy Regulamin wraz z wykazem danych o nieruchomości,  podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy Łubianka.

 

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości komunalnych Gminy Łubianka

ogłoszonych na dzień 15.09.2014 r.

 

Wójt Gminy Łubianka, działając na podstawie § 25 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż  niezabudowanych działek komunalnych położonych w Biskupicach , Brąchnowie i Zamku Bierzgłowskim.

1.Przedmiotem rokowań jest sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości komunalnych wymienionych niżej:

 

lp.

położenie i

nr działki

Nr KW

powierzchnia gruntu w ha.

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

/decyzja o warunkach zabudowy/

opis gruntu

forma zbycia i cena

wywoław.

w  zł.

/netto/

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

Biskupice:

a/ 59/2

b/ 59/3

c/ 59/4

d/ 59/5

e/ 59/6

f/  59/7

g/ 59/8

h/ 59/9

i/  59/10

j/  59/12

 

Zamek Bierzgłowski

 

 

Brąchnowo:

 

a/ 231/22

b/231/23

 

 

 

 

 

T.III k.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T01T/00016485/8

 

T01T/00024998/6

 

 

0,1435

0,1458

0,1458

0,1636

0,1551

0,1526

0,1534

0,1430

0,1430

0,1778

 

 

0,0888

 

 

0,1053

0,1054

 

 

decyzja o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

 

 

 

 

 

jak wyżej

 

 

jak wyżej

 

 

grunt niezabudo –wany,

dotych -czasowe użytkowanie – cele rolne

 

 

 

 

 

jak wyżej

 

 

jak wyżej

 

sprzedaż:

37310,00

37908,00

37908,00

42536,00

40326,00

39676,00

39884,00

37180,00

37180,00

46228,00

 

 

31080,00

 

 

33696,00

33728,00

 

2. Przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniach:

26.05.2014 r. i 27.06.2014 r.
3. Warunkiem  przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 2.500,00 zł.

tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w formie pieniądza w kasie Urzędu lub przelewem  na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Toruniu O/Łubianka nr rachunku: 22 9511 0000 2003 0021 4902 0006 do dnia 12.09.2014 r.

4. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętej kopercie, opisanej „Rokowania- dz. nr ………….  położona w ……………………”  należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łubiance, Aleja Jana Pawła II nr 8, pok. nr 12, w terminie do dnia  12.09.2014 r.
5. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia zgłoszenia
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób zapłaty,
6. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię  dowodu wpłaty zaliczki wraz z podaniem numeru konta na które zaliczka zostanie zwrócona w przypadku zaistnienia konieczności jej zwrotu.
7. Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 15.09.2014 r. o godz. 13.00 w

Sali nr 1 Urzędu Gminy Łubianka  Aleja Jana Pawła II nr 8.
8. Ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części odbędzie się po części jawnej o godz. 13.15.
9. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik rokowań może złożyć w dniu rokowań do godz. 15.30 w  Sekretariacie Urzędu Gminy w Łubiance, pod wyżej podanym adresem.
10. Wójt ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
11. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
13. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczki zostaną zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
14. Do ceny ustalonej w wyniku rokowań dolicza się 23% podatek VAT.

15. Cena nabycia nieruchomości płatna w II równych ratach w ten sposób aby środki finansowe w wysokości 50% ustalonej ceny w dniu podpisania umowy notarialnej znajdowały się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Łubianka, kolejne 50% płatne na wskazany rachunek Gminy Łubianka do dnia 29.12.2014 r.

16 . O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
17. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
18. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubianka www.lubianka. pl oraz w prasie ponadlokalnej .

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy w/w. Rozporządzenia Rady Ministrów.
20. Wójt Gminy Łubianka zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów.

                                                                                                                             Łubianka, dn. 23.06.2014 r.

         

                                                           OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka wraz prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 02.07.2014 r. do 30.07.2014 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Łubiance Aleja Jana Pawła II nr 8 (pok. nr 17).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.07.2014 r. w Centrum Kultury w Łubiance o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 w/w. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łubianka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2014 r.

http://www.lubianka.pl/plik,22627,zalaczniki-do-publicznego-wgladu-projektu-zmian.zip

 • data: 2014-06-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 12/2013

                                                           Wójta Gminy w Łubiance

                                                           z dnia 22 maja 2013 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Łubianka

 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.)

oraz § 28 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września

2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207 poz. 2108 ze zm.)    

 

                                                           zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie:

1.      Piotr Skiba - Przewodniczący,

2.      Zbigniew Cywiński - Członek,

3.      Janusz Sadowski - Członek

 

§ 2.

Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1 jest przeprowadzenie rokowań

na sprzedaż nieruchomości komunalnych stanowiących własność gminy Łubianka, na sprzedaż których odbyły się dwa kolejne przetargi zakończone wynikiem negatywnym w dniach 07.12.2012 r. i 16.05.2013 r.

 

                                                           § 3.

Termin rokowań wyznaczam na dzień 24.06.2013 r. na godz.12.00.

 

                                                           § 4.

Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z zasadami wymienionymi w ogłoszeniu o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości komunalnych Gminy Łubianka, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Łubianka, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

                                                           § 5.    

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

    § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2013 r.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 12/2013

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 22.05.2013 r.

 

Wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Łubianka przeznaczonych do sprzedaży w trybie rokowań ogłoszonych na dzień 24.06.2013 r.

 

 

lp.

położenie i

nr działki

Nr KW

powierzchnia gruntu w ha.

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

/decyzja o warunkach zabudowy/

opis gruntu

forma zbycia i cena w zł.

/netto/

1.

 

 

 

 

Brąchnowo:

 

a/231/22

b/231/23

 

 

 

00024998/6

 

 

0,1053 ha.

0,1054 ha.

 

 

decyzje o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

grunty niezabudowane

sprzedaż:

 

38.066,00

38.102,00

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamek Bierzgłowski:

 

400/6

 

 

 

 

00016485/8

 

 

 

 

0,0888

 

 

decyzja o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

 

grunt niezabudo –wany,

dotych -czasowe użytkowanie – cele rolne

 

sprzedaż:

 

 

50000,00

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 12/2013

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 22.05.2013 r.

 

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości komunalnych Gminy Łubianka

ogłoszonych na dzień 24.06.2013 r.

 

Wójt Gminy Łubianka, działając na podstawie § 25 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004 r.Nr 207, poz. 2108 ze zm.) ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w Biskupicach i Wybczu.

1.Przedmiotem rokowań jest sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości komunalnych wymienionych niżej:

 

 

lp.

położenie i

nr działki

Nr KW

powierzchnia gruntu w ha.

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

/decyzja o warunkach zabudowy/

opis gruntu

forma zbycia i cena w zł.

/netto/

1.

 

 

 

 

Brąchnowo:

 

a/231/22

b/231/23

 

 

 

00024998/6

 

 

0,1053 ha.

0,1054 ha.

 

 

decyzje o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

grunty niezabudowane

sprzedaż:

 

38.066,00

38.102,00

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamek Bierzgłowski:

 

400/6

 

 

 

 

00016485/8

 

 

 

 

0,0888

 

 

decyzja o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

 

grunt niezabudo –wany,

dotych -czasowe użytkowanie – cele rolne

 

sprzedaż:

 

 

50000,00

 

2. Przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniach:

07.12.2012 r. i 16.05.2013 r.
3. Warunkiem  przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości :

a/ pkt 1 lit. a/ i b/ w/w. tabeli wynosi 2.500,00 zł.

b/ pkt 2. w/w. tabeli wynosi 3.600,00 zł.

tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w formie pieniądza w kasie Urzędu lub przelewem  na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Toruniu O/Łubianka nr rachunku: 22 9511 0000 2003 0021 4902 0006 do dnia 21.06.2013 r.

 


4. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętej kopercie, opisanej „Rokowania- dz. nr ………….  położona w ……………………”  należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łubiance, Aleja Jana Pawła II nr 8, pok. nr 12, w terminie do dnia  21.06.2013 r.
5. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia zgłoszenia
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób zapłaty,
6. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię  dowodu wpłaty zaliczki wraz z podaniem numeru konta na które zaliczka zostanie zwrócona w przypadku zaistnienia konieczności jej zwrotu.
7. Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 24.06.2013 r. o godz. 12.00 w

Sali nr 1 Urzędu Gminy Łubianka  Aleja Jana Pawła II nr 8.
8. Ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części odbędzie się po części jawnej o godz. 12.15.
9. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik rokowań może złożyć w dniu rokowań do godz. 15.30 w  Sekretariacie Urzędu Gminy w Łubiance, pod wyżej podanym adresem.
10. Wójt ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
11. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
13. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczki zostaną zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
14. Do ceny ustalonej w wyniku rokowań dolicza się 23% podatek VAT.

15. Cena nabycia nieruchomości płatna w ten sposób aby środki finansowe w dniu podpisania umowy notarialnej znajdowały się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Łubianka.

16 . O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
17. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
18. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubianka www.lubianka. pl oraz w prasie ponadlokalnej (dziennik „Gazeta Pomorska” , „Poza Toruń”)

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy w/w. Rozporządzenia Rady Ministrów.
20. Wójt Gminy Łubianka zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów.

Zarządzenie Nr 11/2013

                                                           Wójta Gminy w Łubiance

                                                           z dnia 22 maja 2013 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości komunalnych stanowiących własność gminy Łubianka

 

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.) oraz § 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207 poz. 2108)          

 

                                                           zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie:

1.    Piotr Skiba - Przewodniczący,

2.    Zbigniew Cywiński - Członek,

3.    Janusz Sadowski - Członek

 

§ 2.

Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1 jest przeprowadzenie

przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych stanowiących własność gminy Łubianka , wymienionych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego Zarządzenia.

 

                                                           § 3.

Termin przetargu wyznaczam na dzień 24.06.2013 r. na godz.10.00.

 

                                                           § 4.

Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Wójta Gminy Łubianka, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

                                                           § 5.    

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22.05.2013 r.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 10/2013

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 22.05.2013 r.

 

Wykaz nieruchomości komunalnych gminy Łubianka przeznaczonych do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 24.06.2013 r.

 

            Na podstawie art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), podaję poniższy wykaz:

 

lp.

położenie i

nr działki

Nr KW

powierzchnia gruntu w ha.

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

/decyzja o warunkach zabudowy/

opis gruntu

forma zbycia i cena w zł.

/netto/

1.

 

 

 

 

Wybcz:

 

a/88/4

b/88/7

c/88/6

 

 

00071479

 

 

0,1915 ha.

0,1165 ha.

0,1813 ha.

 

decyzje o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

grunty niezabudowane

sprzedaż:

 

38300,00

25630,00

39886,00

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biskupice:

a/ 59/2

b/ 59/3

c/ 59/4

d/ 59/5

e/ 59/6

f/  59/7

g/ 59/8

h/ 59/9

i/  59/10

j/  59/12

 

 

 

 

T.III k.12

 

 

0,1435

0,1458

0,1458

0,1636

0,1551

0,1526

0,1534

0,1430

0,1430

0,1778

 

 

decyzja o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

 

grunt niezabudo –wany,

dotych -czasowe użytkowanie – cele rolne

 

sprzedaż:

43050,00

43740,00

43740,00

49080,00

46530,00

45780,00

46020,00

42900,00

42900,00

53340,00

 

Szczegóły dotyczące terminu, miejsca, wadium oraz zasad przeprowadzenia przetargu zostały podane w Regulaminie przetargu oraz na www.lubianka.pl

Zarządzenie Nr 10/2013

                                                           Wójta Gminy w Łubiance

                                                           z dnia 22 maja 2013 r.

 

 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych w Biskupicach i Wybczu

 

Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651) oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

 

                                                           zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Obniżam ceny wywoławcze nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy w Łubiance.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2013 r.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 10/2013

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 22.05.2013 r.

 

 

lp.

położenie i

nr działki

Nr KW

powierzchnia gruntu w ha.

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

/decyzja o warunkach zabudowy/

opis gruntu

forma zbycia i cena w zł.

/netto/

1.

 

 

 

 

Wybcz:

 

a/88/4

b/88/7

c/88/6

 

 

00071479

 

 

0,1915 ha.

0,1165 ha.

0,1813 ha.

 

decyzje o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

grunty niezabudowane

sprzedaż:

 

38300,00

25630,00

39886,00

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biskupice:

a/ 59/2

b/ 59/3

c/ 59/4

d/ 59/5

e/ 59/6

f/  59/7

g/ 59/8

h/ 59/9

i/  59/10

j/  59/12

 

 

 

 

T.III k.12

 

 

0,1435

0,1458

0,1458

0,1636

0,1551

0,1526

0,1534

0,1430

0,1430

0,1778

 

 

decyzja o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

 

grunt niezabudo –wany,

dotych -czasowe użytkowanie – cele rolne

 

sprzedaż:

43050,00

43740,00

43740,00

49080,00

46530,00

45780,00

46020,00

42900,00

42900,00

53340,00

Zał. Nr 2

                                                                                                                                             do Zarządzenia Nr11/2013

                                                                                                                                             Wójta Gminy Łubianka

z dn 22.05.2013  r.

 

Regulamin

działania Komisji Przetargowej powołanej dla przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Łubianka

 

Termin przetargu: 24.06.2013 r., godz. 10.00. (Urząd Gminy w Łubiance, Sala Ślubów)

Przetarg organizuje Wójt Gminy w Łubiance na zasadach ogólnych określonych w art. 38 i 39 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

2. 1. Przedmiotem przetargu są:

2.1.1. nieruchomości komunalne położone w Wybczu, stanowiące działki nr nr:

a/ 88/4 o pow. 0,1915 ha. z ceną wywoławczą 38300,00 zł. netto,

b/ 88/7 o pow. 0,1813 ha. z ceną wywoławczą 25630,00 zł. netto,

c/ 88/6 o pow. 0,1165 ha. z ceną wywoławczą 39886,00 zł. netto,

przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

2.1.2. nieruchomości komunalne położone w Biskupicach, stanowiące dz. nr nr:

a/ 59/2 o pow. 0,1435 ha. z ceną wywoławczą 43050,00 zł. netto,

b/ 59/3 o pow. 0,1458 ha. z ceną wywoławczą 43740,00 zł. netto,

c/ 59/4 o pow. 0,1458 ha. z ceną wywoławczą 43740,00 zł. netto,

d/ 59/5 o pow. 01636 ha. z ceną wywoławczą 49080,00 zł. netto,

e/ 59/6 o pow. 0,1551 ha. z ceną wywoławczą 46530,00 zł. netto,

f/  59/7 o pow. 0,1526 ha. z ceną wywoławczą 45780,00 zł. netto,

g/ 59/8 o pow. 0,1534 ha. z ceną wywoławczą 46020,00 zł. netto,

h/ 59/9 o pow. 0,1430 ha. z ceną wywoławczą 42900,00 zł. netto,

i/  59/10 o pow. 0,1430 ha. z ceną wywoławczą 42900,00 zł. netto,

j/ 59/12 o pow. 0,1778 ha. z ceną wywoławczą 53340,00 zł. netto, działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2.2. Do ceny działek wymienionych w pkt 2.1. należy doliczyć ponadto 23% podatek VAT.

3.1.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości podanej w pkt 4 Regulaminu, w formie przelewu na konto BS Toruń O/Łubianka 22951100002003002149020006 lub gotówką w Kasie Urzędu Gminy w Łubiance z podaniem tytułu wpłaty, najpóźniej do dn. 21.06 .2013 r. włącznie (do godz. 1430) i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

3.2. Przy wpłacie wadium należy podać oznaczenie działki, której wadium dotyczy.

3.3. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału jedynie w przetargu dotyczącym działki, na którą opiewa.

4.1.        Wadium dla działek wym. w:

a/ pkt 2.1.1 lit. a/, b/ i c/ Regulaminu wynosi 2.500,00 zł.

d/ pkt 2.1.2. Regulaminu wynosi 3.600,00 zł.

4.2.        Uczestnicy przetargu winni również przedstawić Komisji Przetargowej w dniu przetargu:

-          osoby fizyczne: dokument potwierdzający tożsamość /dowód osobisty lub paszport/,

-          w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne / z datą dnia przetargu/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników oraz stosowne pełnomocnictwa,

-          przedstawiciele osób prawnych: aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski określające zakres umocowania,

-          przystępujący do przetargu w zastępstwie osoby fizycznej: notarialne upoważnienie zawierające również górną granicę oferowanej ceny,

-          każdy z uczestników - dowód wpłaty wadium.

5.     Zawarcie umowy z osobą będącą cudzoziemcem następuje na zasadzie określonej w art.1 ust.1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz.U.z 2004r. Nr 167 poz.1758/

6.     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

7.     Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, zwrócone przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

8.     Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

9.1.Minimalne postąpienie dla wszystkich działek objętych przetargiem lub jego wielokrotność zostanie ustalone przez uczestników przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek.

9.2.Licytacja odbywa się na zasadach określonych w § 14 w/w. Rozporządzenia Rady Ministrów.

9.3. Cena końcowa transakcji powiększona zostanie o należny podatek VAT – 23%.

10.1.Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, która powinna być zawarta w terminie do 22.07.2013 r.

10.2.Wpłata winna być dokonana w terminie i w sposób pozwalający stwierdzić wpływ środków na konto Urzędu Gminy w Łubiance przed podpisaniem aktu notarialnego.

10.3. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie przedstawiony nabywcy pisemnie w terminie najpóźniej 7 dni przed zawarciem umowy.

10.4 Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą jak wartości podane w pkt 2.1. niniejszego Regulaminu.

10.5. Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.

10.6. Do ceny sprzedaży dodaje się również koszt sporządzenia operatu szacunkowego dla danej    nieruchomości w wys. 500,00 zł., który ponosi kupujący.

11.  Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

12.  Zagospodarowania w/w. nieruchomości winny być zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy oraz wytycznymi wynikającymi z przepisów szczególnych.

13.  Podstawę zawarcia aktu notarialnego stanowi protokół przetargu.

14.   W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy w Łubiance zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.

15.  Wątpliwości proceduralne wynikłe w trakcie przetargu rozstrzyga Komisja w trakcie przetargu, w drodze głosowania.

16.  Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w Łubiance. Skarga winna być wniesiona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

17.  Wójt rozstrzyga skargę na czynności przetargowe w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy, dotyczące skargi  jest ostateczne.

18.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa wy. w pkt 1 Regulaminu.

19. Niniejszy Regulamin wraz z wykazem danych o nieruchomości,  podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy Łubianka.

 

 

 • data: 2013-05-22

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 6/2013

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 15.04.2013 r.

 

Wykaz nieruchomości komunalnych gminy Łubianka przeznaczonych do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 16.05.2013 r.

 

            Na podstawie art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), podaję poniższy wykaz:

 

lp.

położenie i

nr działki

Nr KW

powierzchnia gruntu w ha.

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

/decyzja o warunkach zabudowy/

opis gruntu

forma zbycia i cena w zł.

/netto/

1.

 

 

 

 

Brąchnowo:

 

a/231/22

b/231/23

 

 

 

00024998/6

 

 

0,1053 ha.

0,1054 ha.

 

 

decyzje o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

grunty niezabudowane

sprzedaż:

 

38.066,00

38.102,00

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamek Bierzgłowski:

 

400/6

 

 

 

 

00016485/8

 

 

 

 

0,0888

 

 

decyzja o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

 

grunt niezabudko –wany,

dotych -czasowe użytkowanie – cele rolne

 

sprzedaż:

 

 

50000,00

 

Szczegóły dotyczące terminu, miejsca, wadium oraz zasad przeprowadzenia przetargu zostały podane w Regulaminie przetargu oraz na www.lubianka.pl

Regulamin

działania Komisji Przetargowej powołanej dla przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Łubianka

 

Termin przetargu: 16.05.2013 r., godz. 14.30. (Urząd Gminy w Łubiance, Sala Ślubów)

Przetarg organizuje Wójt Gminy w Łubiance na zasadach ogólnych określonych w art. 38  ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

2. 1. Przedmiotem przetargu są:

2.1.1. nieruchomość komunalna położona w Zamku Bierzgłowskim, stanowiąca działkę nr 400/6o pow. 0,0888 ha. z ceną wywoławczą 50.000,00 zł. netto, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

2.1.2. nieruchomości komunalne położone w Brąchnowie, stanowiące dz. nr nr:

a/  231/22 o pow. 0,1053 ha. z ceną wywoławczą 38.066,00 zł. netto,

b/ 231/23 o pow. 0,1054 ha. z ceną wywoławczą 38.102,00 zł. netto.

2.2. Do ceny działek wymienionych w pkt 2.1. należy doliczyć ponadto 23% podatek VAT.

3.1.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości podanej w pkt 4 Regulaminu, w formie przelewu na konto BS Toruń O/Łubianka 22951100002003002149020006 lub gotówką w Kasie Urzędu Gminy w Łubiance z podaniem tytułu wpłaty, najpóźniej do dn. 13.05 .2013 r. włącznie (do godz. 1430) i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

3.2. Przy wpłacie wadium należy podać oznaczenie działki, której wadium dotyczy.

3.3. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału jedynie w przetargu dotyczącym działki, na którą opiewa.

4.1.        Wadium dla działek wym. w:

a/pkt 2.1.1 lit. a/, b/ i c/ Regulaminu wynosi 2.500,00 zł.

d/ pkt 2.1.2. Regulaminu wynosi 4.000,00 zł.

4.2.        Uczestnicy przetargu winni również przedstawić Komisji Przetargowej w dniu przetargu:

-          osoby fizyczne: dokument potwierdzający tożsamość /dowód osobisty lub paszport/,

-          w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne / z datą dnia przetargu/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników oraz stosowne pełnomocnictwa,

-          przedstawiciele osób prawnych: aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski określające zakres umocowania,

-          przystępujący do przetargu w zastępstwie osoby fizycznej: notarialne upoważnienie zawierające również górną granicę oferowanej ceny,

-          każdy z uczestników - dowód wpłaty wadium.

5.     Zawarcie umowy z osobą będącą cudzoziemcem następuje na zasadzie określonej w art.1 ust.1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz.U.z 2004r. Nr 167 poz.1758/

6.     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

7.     Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, zwrócone przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

8.     Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

9.1.Minimalne postąpienie dla wszystkich działek objętych przetargiem lub jego wielokrotność zostanie ustalone przez uczestników przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek.

9.2.Licytacja odbywa się na zasadach określonych w §14 w/w. Rozporządzenia Rady Ministrów.

9.3. Cena końcowa transakcji powiększona zostanie o należny podatek VAT – 23%.

10.1.Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, która powinna być zawarta w terminie do 17.06.2013 r.

10.2.Wpłata winna być dokonana w terminie i w sposób pozwalający stwierdzić wpływ środków na konto Urzędu Gminy w Łubiance przed podpisaniem aktu notarialnego.

10.3. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie przedstawiony nabywcy pisemnie w terminie najpóźniej 7 dni przed zawarciem umowy.

10.4Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą jak wartości podane w pkt 2.1. niniejszego Regulaminu.

10.5. Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.

10.6. Do ceny sprzedaży dodaje się również koszt sporządzenia operatu szacunkowego dla danej    nieruchomości w wys. 350,00 zł., który ponosi kupujący.

11.  Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

12.  Zagospodarowania w/w. nieruchomości winny być zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy oraz wytycznymi wynikającymi z przepisów szczególnych.

13.  Podstawę zawarcia aktu notarialnego stanowi protokół przetargu.

14.   W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy w Łubiance zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.

15.  Wątpliwości proceduralne wynikłe w trakcie przetargu rozstrzyga Komisja w trakcie przetargu, w drodze głosowania.

16.  Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w Łubiance. Skarga winna być wniesiona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

17.  Wójt rozstrzyga skargę na czynności przetargowe w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy, dotyczące skargi  jest ostateczne.

18.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa wy. w pkt 1 Regulaminu.

19.Niniejszy Regulamin wraz z wykazem danych o nieruchomości,  podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy Łubianka.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 5/2013

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 19.09.2012 r.

 

Wykaz nieruchomości komunalnych gminy Łubianka przeznaczonych do sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 16.05.2013 r.

 

            Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), podaję poniższy wykaz:

 

lp.

położenie i

nr działki

Nr KW

powierzchnia gruntu w ha.

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

/decyzja o warunkach zabudowy/

opis gruntu

forma zbycia i cena w zł.

/netto/

1.

 

 

 

 

Wybcz:

 

a/88/4

b/88/7

c/88/6

 

 

00071479

 

 

0,1915 ha.

0,1165 ha.

0,1813 ha.

 

decyzje o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

grunty niezabudowane

sprzedaż:

 

38300,00

25630,00

39886,00

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biskupice:

a/ 59/2

b/ 59/3

c/ 59/4

d/ 59/5

e/ 59/6

f/  59/7

g/ 59/8

h/ 59/9

i/  59/10

j/  59/12

 

 

 

 

T.III k.12

 

 

0,1435

0,1458

0,1458

0,1636

0,1551

0,1526

0,1534

0,1430

0,1430

0,1778

 

 

decyzja o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

 

grunt niezabudko –wany,

dotych -czasowe użytkowanie – cele rolne

 

sprzedaż:

50.225,00

51.030,00

51.030,00

57.260,00

54.285,00

53.410,00

53.690,00

50.050,00

50.050,00

62.230,00

 

Szczegóły dotyczące terminu, miejsca, wadium oraz zasad przeprowadzenia przetargu zostały podane w Regulaminie przetargu oraz na www.lubianka.pl

 • data: 2013.04.15

Regulamin

działania Komisji Przetargowej powołanej dla przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Łubianka

 

Termin przetargu: 16.05.2013 r., godz. 14.30. (Urząd Gminy w Łubiance, Sala Ślubów)

Przetarg organizuje Wójt Gminy w Łubiance na zasadach ogólnych określonych w art. 38  ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

2. 1. Przedmiotem przetargu są:

2.1.1. nieruchomości komunalne położone w Wybczu, stanowiące działki nr nr:

a/ 88/4 o pow. 0,1915 ha. z ceną wywoławczą 38300,00 zł. netto,

b/ 88/7 o pow. 0,1813 ha. z ceną wywoławczą 25630,00 zł. netto,

c/ 88/6 o pow. 0,1165 ha. z ceną wywoławczą 39886,00 zł. netto,

przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

2.1.2. nieruchomości komunalne położone w Biskupicach, stanowiące dz. nr nr:

a/ 59/2 o pow. 0,1435 ha. z ceną wywoławczą 50.225,00 zł. netto,

b/ 59/3 o pow. 0,1458 ha. z ceną wywoławczą 51030,00 zł. netto,

c/ 59/4 o pow. 0,1458 ha. z ceną wywoławczą 51030,00 zł. netto,

d/ 59/5 o pow. 01636 ha. z ceną wywoławczą 57.260,00 zł. netto,

e/ 59/6 o pow. 0,1551 ha. z ceną wywoławczą 54285,00 zł. netto,

f/  59/7 o pow. 0,1526 ha. z ceną wywoławczą 53.410,00 zł. netto,

g/ 59/8 o pow. 0,1534 ha. z ceną wywoławczą 53.690,00 zł. netto,

h/ 59/9 o pow. 0,1430 ha. z ceną wywoławczą 50.050,00 zł. netto,

i/  59/10 o pow. 0,1430 ha. z ceną wywoławczą 50.050,00 zł. netto,

j/ 59/12 o pow. 0,1778 ha. z ceną wywoławczą 62.230,00 zł. netto, działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2.2. Do ceny działek wymienionych w pkt 2.1. należy doliczyć ponadto 23% podatek VAT.

3.1.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości podanej w pkt 4 Regulaminu, w formie przelewu na konto BS Toruń O/Łubianka 22951100002003002149020006 lub gotówką w Kasie Urzędu Gminy w Łubiance z podaniem tytułu wpłaty, najpóźniej do dn. 13.05 .2013 r. włącznie (do godz. 1430) i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

3.2. Przy wpłacie wadium należy podać oznaczenie działki, której wadium dotyczy.

3.3. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału jedynie w przetargu dotyczącym działki, na którą opiewa.

4.1.        Wadium dla działek wym. w:

a/pkt 2.1.1 lit. a/, b/ i c/ Regulaminu wynosi 2.500,00 zł.

d/ pkt 2.1.2. Regulaminu wynosi 4.000,00 zł.

4.2.        Uczestnicy przetargu winni również przedstawić Komisji Przetargowej w dniu przetargu:

-          osoby fizyczne: dokument potwierdzający tożsamość /dowód osobisty lub paszport/,

-          w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne / z datą dnia przetargu/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników oraz stosowne pełnomocnictwa,

-          przedstawiciele osób prawnych: aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski określające zakres umocowania,

-          przystępujący do przetargu w zastępstwie osoby fizycznej: notarialne upoważnienie zawierające również górną granicę oferowanej ceny,

-          każdy z uczestników - dowód wpłaty wadium.

5.     Zawarcie umowy z osobą będącą cudzoziemcem następuje na zasadzie określonej w art.1 ust.1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz.U.z 2004r. Nr 167 poz.1758/

6.     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

7.     Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, zwrócone przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

8.     Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

9.1.Minimalne postąpienie dla wszystkich działek objętych przetargiem lub jego wielokrotność zostanie ustalone przez uczestników przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek.

9.2.Licytacja odbywa się na zasadach określonych w §14 w/w. Rozporządzenia Rady Ministrów.

9.3. Cena końcowa transakcji powiększona zostanie o należny podatek VAT – 23%.

10.1.Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, która powinna być zawarta w terminie do 17.06.2013 r.

10.2.Wpłata winna być dokonana w terminie i w sposób pozwalający stwierdzić wpływ środków na konto Urzędu Gminy w Łubiance przed podpisaniem aktu notarialnego.

10.3. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie przedstawiony nabywcy pisemnie w terminie najpóźniej 7 dni przed zawarciem umowy.

10.4Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą jak wartości podane w pkt 2.1. niniejszego Regulaminu.

10.5. Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.

10.6. Do ceny sprzedaży dodaje się również koszt sporządzenia operatu szacunkowego dla danej    nieruchomości w wys. 350,00 zł., który ponosi kupujący.

11.  Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

12.  Zagospodarowania w/w. nieruchomości winny być zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy oraz wytycznymi wynikającymi z przepisów szczególnych.

13.  Podstawę zawarcia aktu notarialnego stanowi protokół przetargu.

14.   W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy w Łubiance zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.

15.  Wątpliwości proceduralne wynikłe w trakcie przetargu rozstrzyga Komisja w trakcie przetargu, w drodze głosowania.

16.  Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w Łubiance. Skarga winna być wniesiona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

17.  Wójt rozstrzyga skargę na czynności przetargowe w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy, dotyczące skargi  jest ostateczne.

18.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa wy. w pkt 1 Regulaminu.

19.Niniejszy Regulamin wraz z wykazem danych o nieruchomości,  podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy Łubianka.

Zarządzenie Nr  3/2013

                                                           Wójta Gminy w Łubiance

                                                           z dnia 18 marca 2013 r.

 

 

w sprawie sporządzenia i  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości komunalnych położonych w Wybczu przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie  art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych położonych w Wybczu, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2013 r.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 3/2013

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 18.03.2013 r.

 

Wykaz nieruchomości komunalnych gminy Łubianka przeznaczonych do sprzedaży

 

            Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), podaję poniższy wykaz:

 

lp.

położenie i

nr działki

Nr KW

powierzchnia gruntu w ha.

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

/Studium /

opis gruntu

forma zbycia i cena w zł.

wg. wyceny

lokal/ grunt

1.

 

 

 

 

Wybcz,

ul.Strażacka 5/4

lokal mieszkalny o pow. 30,43 m2,

 

dz. nr 120/7

 

TO1T/

00045582/0

 

 

0,0903 ha.

 

Studium – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji

 

grunty zabudowane - budynek wielorodzinny

sprzedaż:

 

22124,00/

5867,00

 

Osobom wymienionym w art.. 35 ust.1 pkt 1 – 3 przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. lokalu w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

 • data: 2013.03.18

Łubianka,  dnia 22 maja 2012 r.

RROŚiBP.6220.4.3.2012

DECYZJA

Wójt Gminy Łubianka, po przeprowadzeniu wznowionego postępowania w sprawie decyzji ostatecznej Wójta Gminy Łubianka Nr: RROŚiBP/7633/06/2011-12z dnia 05.01.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych-droga rowerowa Toruń-Łubianka-Wybcz-Unisław”,

na podstawie art. 151 §1 pkt 2 w związku z art.145 § 1 pkt 5, art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), oraz w zw. art. 75 ust. 1, pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

orzeka:

 1. uchylić decyzję ostateczną Wójta Gminy Łubianka Nr:  RROŚiBP/7633/06/2011-12 z dnia 05.01.2012 r. w sprawie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych-droga rowerowa Toruń-Łubianka-Wybcz-Unisław”,
 2. umorzyć postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie

.

Zgodnie z art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję.

W dniu 11.06.2012 do Wójta Gminy Łubianka wpłynęło pismo inwestora o pominięciu w opisie przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga rowerowa Toruń-Łubianka-Wybcz-Unisław” ważnej informacji o tym, że działka Nr 244 w obrębie Różankowo-Świerczyny jest w wykazie terenów zamkniętych (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury z dnia13.09.2011 r. Nr 10 poz. 48).

Wójt Gminy Łubianka wszczął nadzwyczajne postępowanie i ustalił, ze działka 244 w obrębie Różankowo-Świerczyny znajduje się w wykazie terenów zamkniętych określonych Decyzją Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51 ze zmianami), a co za tym idzie zgodnie z art. 75 ust 1 pkt 1 i ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym w przypadku przedsięwzięć na terenach zamkniętych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym dla całego przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Inwestor składając wniosek o wydanie decyzji środowiskowej pominął ten ważny fakt wpisując w opisie wniosku „tereny rolne i leśne”. Organ rozstrzygając w sprawie założył, że przedsięwzięcie nie obejmuje terenów zamkniętych.

 Po przeprowadzeniu wznowionego postępowania, organ administracji publicznej stwierdził zaistnienie przesłanek określonych w art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. w związku z czym uzasadnione jest uchylenie decyzji ostatecznej Nr: RROŚiBP/7633/06/2011-12 z dnia 05.01.2012 r. na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 k.p.a. i uznanie, że właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Łubianka.

 

                                                                                                                      

 

 • autor: Wójt Gminy Łubianka, data: 2012.05.22

Łubianka,  dnia 22 maja 2012 r.

RROŚiBP.6220.4.2.2012

DECYZJA

Wójt Gminy Łubianka, po przeprowadzeniu wznowionego postępowania w sprawie decyzji ostatecznej Wójta Gminy Łubianka Nr: RROŚiBP/7633/06/2011-12z dnia 05.01.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych-droga rowerowa Toruń-Łubianka-Wybcz-Unisław”,

na podstawie art. 162 §1 pkt 1w związku z art.145 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

orzeka

wygaśnięcie decyzji ostatecznych Wójta Gminy Łubianka Nr:  RROŚiBP/7633/2009/08 z dnia 10.07.2010 r. oraz Nr RROŚiBP/7633/05/2011 z dnia 21.09.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych-droga rowerowa Toruń-Łubianka-Wybcz-Unisław”.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję.

W dniu 11.06.2012 do Wójta Gminy Łubianka wpłynęło pismo inwestora o pominięciu w opisie przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga rowerowa Toruń-Łubianka-Wybcz-Unisław” ważnej informacji o tym, że działka Nr 244 w obrębie Różankowo-Świerczyny jest w wykazie terenów zamkniętych (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury z dnia13.09.2011 r. Nr 10 poz. 48).

Wójt Gminy Łubianka wszczął nadzwyczajne postępowanie i ustalił, że w tej samej sprawie wydane zostały dwie  wcześniejsze decyzje, tj.decyzja Wójta Gminy Łubianka Nr:  RROŚiBP/7633/2009/08 z dnia 10.07.2010 r. oraz Nr RROŚiBP/7633/05/2011 z dnia 21.09.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych-droga rowerowa Toruń-Łubianka-Wybcz-Unisław”. Decyzje te, wobec wydania decyzji późniejszej w tej samej sprawie (decyzja nr RROŚiBP/ 7633/06/2011-12 z dnia 05.01.2012r.) stały się bezprzedmiotowe.

 

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Łubianka.

 • autor: Wójt Gminy Łubianka, data: 2012.05.22

Łubianka, dnia 15 maja 2012r.

Nr RROŚiBP.6220.4.1.2012                                                                           

 

 

POSTANOWIENIE

 

Wójt Gminy Łubianka, działając z urzędu, na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 oraz art. 149 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

orzeka:

- wznowić z urzędu postępowanie w sprawie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych-droga rowerowa Toruń-Łubianka-Wybcz-Unisław”,

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję.       

W dniu 11.06.2012 do Wójta Gminy Łubianka wpłynęło pismo inwestora o pominięciu w opisie przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych-droga rowerowa Toruń-Łubianka-Wybcz-Unisław”, ważnej informacji o tym, że działka Nr 244 w obrębie Różankowo-Świerczyny jest w wykazie terenów zamkniętych (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury z dnia13.09.2011 r. Nr 10 poz. 48).

W przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym dla całego przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Inwestor składając wniosek o wydanie decyzji środowiskowej pominął ten ważny fakt wpisując w opisie wniosku „tereny rolne i leśne”. Organ rozstrzygając w sprawie założył, że przedsięwzięcie nie obejmuje terenów zamkniętych.

 

 

 • autor: Wójt Gminy Łubianka, data: 2012.05.15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zamek Bierzgłowski”

 

 

RROŚiBP/7633/4/2011

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 7 lutego 2012 r.

Wójta Gminy Łubianka

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

podaje się do publicznej wiadomości,

 

że Wójt Gminy Łubianka wydał 7 lutego 2012 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zamek Bierzgłowski”

 

Z treścią w/w decyzji wraz z załącznikiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Łubiance, Aleja Jana Pawła II nr 8, w godz. 8.00-15.00.

 • autor: Wójt Gminy Łubianka, data: 2012.02.07

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Łubiance Uchwały Nr X/65/2011 z dnia 7 października 2011 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka na terenie Gminy Łubianka.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium. Wnioski należy składać na piśmie, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łubiance - Aleja Jana Pawła II nr 8, w terminie do dnia 30.11.2011 r. Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy

 • autor: Wójt Gminy Łubianka, data: 2011.10.28

następna strona »

drukuj całą stronę

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie


Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.