Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Sobota 27 Maja 2017
Jana, Magdaleny, Izydora

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Licznik odwiedzin

Jesteś 8044 osobą na stronie

Treść strony

Szkolenie dla producentów rzepaku ozimego

W środę 31 maja w Wybczyku zostanie zorganizowane szkolenie dla rolników producentów rzepaku ozimego. Szczegóły - w załączniku.

więcej

Informacja o zasadach weryfikacji prawomocnych decyzji emerytalno-rentowych

18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 715), która ma na celu uwzględnienie wskazówek zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11, Dz. U. poz. 251).

więcej

Przypomnienie o terminie rozliczenia podatku dochodowego za 2016 rok

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że 2 maja 2017 r. upływa ustawowy termin składania zeznań podatkowych o wysokości dochodu osiągniętego w 2016 r. z tytułu pobierania emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-36 lub PIT-37).

więcej

Rolniku – uważaj na kleszcze!

Ponad 1 500 osób – tyle ubezpieczonych w KRUS w ciągu ostatnich dziecięciu lat doznało uszczerbku na zdrowiu wskutek zakaźnych chorób zawodowych roznoszonych przez kleszcze (w większości z powodu boreliozy).

więcej

Kury można już wypuszczać

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu informuje, że w dniu 05.04.2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które umożliwia wypuszczanie kur z zamknięcia. W związku z powyższym traci moc rozporządzenie o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 z dnia 20 grudnia 2016 roku.

więcej

Zaproszenie na szkolenie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. "Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2017 oraz realizacja wymogu zazielenienia".

więcej

Informacja dla rolników dotycząca wieku emerytalnego

Zapraszamy do zapoznania się z informacją prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dotyczącą wieku emerytalnego.

więcej

Nadzwyczajna pomoc dla rolników

Dnia 17 marca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego br. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

więcej

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji 2017 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

więcej

Zapraszamy na szkolenie dla rolników

We wtorek 14 marca Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Chełmży organizuje szkolenie dla rolników w Brąchnowie. Szczegóły na plakacie poniżej.

więcej

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Każdy rolnik może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. O zwrot mogą ubiegać się rolnicy posiadający własne grunty, jak i grunty dzierżawione.

więcej

Uwaga! Ptasia grypa w naszym województwie!

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje, iż w dniu 7 lutego br., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 m.in. w próbce pobranej od jednego padłego łabędzia i jednej padłej kaczki krzyżówki, których zwłoki znaleziono w pobliżu Jeziora Sępoleńskiego, w gminie Sępólno Krajeńskie (powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie).

więcej

XV Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Od 2003 r. konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

więcej

KRUS: Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2016 rok

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych z KRUS emerytur/rent (formularz PIT-11A).

więcej

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 roku

W ślad za komunikatem na stronie BIP Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa informuje o przysługujących producentom rolnym dopłatach ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych i/lub zwierząt gospodarskich.

więcej

KRUS: Komunikat o zmianach w przepisach

Informacja ważna dla rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy jednocześnie wykonują umowy agencyjne, umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub powołanych do rad nadzorczych.

więcej

Apel do hodowców drobiu

Poniżej zamieszczamy apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii w związku z wystąpieniem ognisk ptasiej grypy, apelują do hodowców drobiu o szczególne zachowanie środków ostrożności.

więcej

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2017 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jako płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.

więcej

Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku

Do 31 stycznia 2017 r. rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej są zobowiązani złożyć w Kasie oświadczenie o rodzaju i rozmiarze tej działalności oraz przewidywanym dochodzie, do celów wymiaru składki zdrowotnej na 2017 r.

więcej

Uwaga rolnicy! Ponowny nabór wniosków na pomoc dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe

Rolnicy, którzy w 2016 roku ponieśli straty w uprawach w wysokości od 50 proc. do 70 proc. spowodowane następującymi klęskami żywiołowymi: suszą, gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub ujemnymi skutkami przezimowania, będą mogli skorzystać z pomocy ARiMR oferowanej w ramach budżetu krajowego.

więcej

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) dla rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zostało uruchomione automatyczne oprogramowanie umożliwiające pobieranie z ZUS elektronicznych zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, wystawionych przez lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera, uprawnionego przez ZUS na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

więcej

Informacja o nielegalnym zakopywaniu padłych zwierząt gospodarskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu opublikował informację dotyczącą nielegalnego zakopywania przez hodowców padłych zwierząt gospodarskich. Oto jej treść:

więcej

Zmiana kwot przychodu decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2016 r.o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2016 r., które wyniosło 4.019 zł 08 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 września 2016 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

więcej

Zapraszamy na wyjazd do Częstochowy

W niedzielę 4 września 2016 roku Urząd Gminy w Łubiance organizuje wyjazd na Ogólnopolskie Dożynki do Częstochowy. Zapisy dokonywane są w sekretariacie lub Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Toruńska 97, Tel 603 516 122. Koszt wyjazdu -25 zł. od osoby. Liczba miejsc ograniczona.

więcej

Szkolenie dla hodowców trzody chlewnej

W związku z wykryciem w Polsce nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń w dużych stadach trzody chlewnej i realnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu zaprasza hodowców trzody chlewnej na szkolenie. Odbędzie się ono 17 sierpnia 2016 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu (I piętro). Szczegóły na plakacie.

więcej

Okresowa emerytura rolnicza

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

więcej

Informacja dla osób kontynuujących podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

więcej

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta-rencisty za rok 2015

KRUS informuje, że z dniem 2 maja 2016 r. upływa termin składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu w 2015 r. (formularz PIT-36 lub PIT-37).

więcej

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji 2016 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

więcej

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników za II kwartał

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za II kwartał 2016 r. wynosi 42 zł. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 88 zł.

więcej

Można składać wnioski dotyczące wymarznięcia upraw

Zawiadamia się wszystkich rolników, którzy ponieśli straty w wyniku ujemnych skutków przezimowania, że wnioski o oszacowanie strat znajdują się w Urzędzie Gminy w Łubiance oraz u sołtysów.

więcej

Wymarznięcia ozimin - można składać wnioski

W związku z wystąpieniem na terenie naszej gminy kolejnego już w ostatnim czasie niekorzystnego zjawiska, jakim, tym razem, są ujemne skutki przezimowania, Wójt Gminy Łubianka w dniu 22 lutego br. zwrócił się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat w uprawach. Obecnie czekamy na jej zatwierdzenie.

więcej

Uwaga - rolnicy producenci mleka i trzody chlewnej

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy informuje, że od 18 lutego do 18 marca 2016 roku, rolnicy, którzy: w roku kwotowym 2014/2015 wprowadzili do obrotu nie miej niż 15 000 kg mleka i w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcie posiadali, co najmniej 3 krowy typu użytkowego, oraz na dzień 30 września 2015r posiadali nie więcej niż 2000 świń oraz w okresie od 1 października do 31 grudnia 2015r sprzedali z przeznaczeniem do uboju, co najmniej 5 świń, lecz nie więcej niż 2000 świń, mogą składać wnioski o udzielenie wsparcia.

więcej

Informacja o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów i rencistów KRUS

Kasa informuje, że w marcowych bądź kwietniowych terminach płatności emerytur i rent, poza waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych, uprawnieni świadczeniobiorcy KRUS otrzymają z urzędu (tj. bez konieczności składania wniosku) jednorazowy dodatek pieniężny.

więcej

Informacja KRUS-u dla osób osiągających dodatkowe przychody

Od 1 marca br. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

więcej

KRUS rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT do emerytów i rencistów za 2015 rok.

więcej

Rolnicy mogą składać oferty do ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020". Szczegóły w zamieszczonym poniżej dokumence.

Zwolnienia lekarskie od 1 stycznia dla ubezpieczonych w KRUS

Kasa informuje, że od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066) dotycząca trybu i formy wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.

więcej

W wigilię Urząd Gminy będzie zamknięty

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r. za święto przypadające w sobotę pracodawca musi wyznaczyć dodatkowy dzień wolny od pracy. W związku z tym Wójt Gminy ustalił 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym dla pracowników Urzędu Gminy Łubianka, w zamian za święto 26 grudnia 2015 r.

więcej

Konkurs na wykonanie zadania publicznego w powiecie toruńskim

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie:

więcej

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2016 roku

Uchwałą nr 13 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 3 grudnia 2015 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2016 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.

więcej

Uwaga na afrykański pomór świń!

W związku z trwającą, niestabilną sytuacją epidemiologiczną w zakresie Afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu przesyła informacje dotyczące choroby i zagrożenia jej rozprzestrzenienia się.

więcej

KRUS przestrzega przed oszustami kradnącymi dane osobowe!

W związku z sygnałami od rolników, że pod ich adresem zamieszkania pojawiają się osoby podające się za pracowników KRUS, żądające okazania dowodu osobistego, przekazów pocztowych itp. urzędowych dokumentów, z których spisują dane, rzekomo do weryfikacji, KRUS informuje, że nie prowadzi w terenie żadnej weryfikacji danych interesantów w ten sposób.

więcej

Wniosek o umorzenie IV raty podatku rolnego

Informujemy rolników o możliwości składania wniosków o umorzenie IV raty podatku rolnego za rok 2015. Wójt będzie rozpatrywał wnioski indywidualnie, a dzielenie ulgi będzie możliwe, jeżeli straty łączne w produkcji roślinnej i zwierzęcej spowodowane tegoroczną suszą przekroczą 30 % średniej produkcji rolnej w latach 2012 – 2014. Wzór wniosku i oświadczenia zamieszczamy w dalszej części ogłoszenia.

więcej

Ważne dla rolników dokonujących zakupu paliw

Poniżej zamieszczamy treść informacji Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

więcej

Ważne informacje z KRUS-u

Od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe.

więcej

Będzie można składa wnioski o wsparcie inwestycji

Oto ogłoszenie dotyczące możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

więcej

Wnioski na modernizację gospodarstw rolnych

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Szczegóły na poniższych skanach.

więcej

Wyjazd na dożynki na Jasną Górę

Urząd Gminy w Łubiance organizuje wyjazd na Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie do Częstochowy, w niedzielę 6 września 2015 r. Wyjazd nastąpi godz. 0.00 (o północy z 5 na 6 września) sprzed Urzędu Gminy w Łubiance.

więcej

Można składać wnioski o wyszacowanie strat w uprawach

W związku z ogłoszonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach raportem dotyczącym Klimatycznego Bilansu Wodnego, z którego wynika, że w gminie Łubianka nastąpiło zagrożenie suszą zbóż jarych uprawianych na glebach należących do V i VI klasy bonitacyjnej, umożliwiamy składanie wniosków o wyszacowanie strat w uprawach.

więcej

Szkolenia dla rolników z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu organizuje szkolenia dla rolników w zakresie PROW 2014-2020. Tematy szkoleń są następujące:

więcej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.