Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Sobota 27 Maja 2017
Jana, Magdaleny, Izydora

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Licznik odwiedzin

Jesteś 12212 osobą na stronie

Treść strony

Zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zawiadomienie

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/194/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty, dokonała korekty stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta od dnia 1 kwietnia 2017 r. będzie wynosiła miesięcznie:

więcej

Zbiórka folii rolniczej

Firma AgroOPC we współpracy z Urzędem Gminy w Łubiance organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów rolniczych oraz oleju przepracowanego. Odpady rolnicze oraz oleje będą odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości osób zainteresowanych.

więcej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wybczu ul. Strażacka 4

czynny w godzinach:

wtorek     13.00 - 17.00

czwartek   8.00 - 14.00

sobota      9.00 - 14.00

 

Opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania w kasie Urzędu Gminy Łubianka lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łubianka: Bank Spółdzielczy Toruń O/ Łubianka Nr 60951100002003002149020001 w terminach do 10 dnia miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Termin uiszczenia pierwszej opłaty upływa w dniu 10 lipca 2013.

Przypominamy stawki opłat za gospodarowanie odpadami na nieruchomościach zamieszkałych, zgodnie z deklaracją złożoną w tut. urzędzie, które wynoszą:

 

Gospodarstwo domowe: wg liczby domowników

Stawka opłaty za gospodarowanie

odpadami zbieranymi w sposób selektywny

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób nieselektywny

1 osoba

15,00 zł

23,00zł

2 osoby

25,00 zł

38,00 zł

3 do 5 osób

33,00 zł

50,00 zł

6 osób i więcej

44,00 zł

66,00 zł

 

 

MATERIAŁ INFORMACYJNY O SPOSOBIE SEGREGOWANIA ŚMIECI

 

SZKŁO: w białych workach z logo MPO Sp. z o.o. w Toruniu

 

Do białych worków WRZUCAMY:

- Szklane butelki i słoiki, bez zamknięć, nakrętek i plastikowych elementów.

PAMIĘTAJ! NIE TŁUCZ szkła przed wrzuceniem do pojemnika, wrzucaj czyste opakowania.


Do białych worków NIE WRZUCAMY:

- Szkła okiennego, samochodowego i luster;

- Ceramiki, porcelany, kryształów, kieliszków, naczyń, szkła żaroodpornego, doniczek;

- Opakowań po lekach;

- Termometrów, żarówek, świetlówek, reflektorów;

- Wszelkiego rodzaju zakrętek.

 

 

ODPADY SUCHE: w żółtych workach z logo MPO Sp. z o.o. w Toruniu

 

Do żółtych worków WRZUCAMY:

Papier

 PAMIĘTAJ! Wrzucaj czysty, niezamoczony i niezatłuszczony papier. Usuń metalowe części i plastikowe opakowania.

- Papier piśmienny, gazety, czasopisma, zeszyty, książki, torebki papierowe, kartony i tekturę.

Tworzywa sztuczne

PAMIĘTAJ! Wrzucaj czyste opakowania, a przed wrzuceniem ZGNIEĆ butelki i inne opakowania.

- Nie zakręcone butelki po napojach tzw. PET, plastikowe zakrętki;

- Opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej (szampony, płyny do prania, płukania, kąpieli);

- Czyste reklamówki, folie.

Opakowania wielomateriałowe

- Opakowania po płynnej żywności, jak: kartoniki po mleku, śmietanie, sokach itp.

 

Metale

PAMIĘTAJ! Wrzucaj czyste opakowania, a przed wrzuceniem ZGNIEĆ puszki aluminiowe.

- Puszki aluminiowe po napojach i innych przetworach spożywczych.

 

Do żółtych worków NIE WRZUCAMY:

Papier

- Zatłuszczonego i zabrudzonego papieru np. po maśle lub margarynie;

- Papieru woskowanego, kalek, tapet;

- Artykułów higienicznych np. pampersów.

Tworzywa sztuczne

- Zanieczyszczonych opakowań plastikowych np. po olejach silnikowych i spożywczych; chłodniczych;

- Butelek i pojemników z zawartością;

- Styropianu;

- Opakowań po lekach.

Metale

- Puszek po farbach, lakierach i aerozolach;

- Sprzętu AGD;

- Baterii.

 

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zobligowała samorządy lokalne do przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie.

DEKLARACJA I OPŁATY

Wraz z niniejszą informacją mieszkańcy otrzymali  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą po wypełnieniu należy niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Gminy, nie później jednak niż w terminie do 31 maja 2013 r.

W wyniku przeprowadzonego przetargu została wyłoniona firma MPO Sp. z o.o. w Toruniu, która będzie wywoziła z nieruchomości odpady zmieszane i segregowane.

Deklarację można również pobrać z naszej strony internetowej www.lubianka.pl.

W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyżej wskazanym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, zgodnie z ustawą, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W przypadku gdy MPO Sp. z o.o. stwierdzi brak wykonywania obowiązku segregacji, zgłosi
to Wójtowi Gminy, który będzie miał obowiązek naliczyć zwiększoną stawkę opłaty
za gospodarowanie odpadami.

Opłatę należy wpłacać bez wezwania w punkcie kasowym Urzędu Gminy Łubianka
lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łubianka: Bank Spółdzielczy Toruń
O/ Łubianka Nr 60951100002003002149020001 w terminach do 10 dnia miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Termin uiszczenia pierwszej opłaty upływa w dniu
10 lipca 2013.

POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADÓW I ICH SEGREGACJA

MPO Sp. z o.o. w Toruniu ma obowiązek wyposażyć nieruchomość:

1)dlazmieszanych odpadów komunalnych w kontenery lub pojemniki dostosowane
do mechanicznego opróżniania

2)dla odpadów segregowanych  wpojemniki lub worki w odpowiednio oznaczonych kolorach:
a)żółty – przeznaczony do gromadzenia odpadów suchych (papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe);
b)biały – przeznaczony do gromadzenia szkła.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

1. Odbiór odpadów komunalnych odbywał się będzie z częstotliwością co  2 tygodnie.
Harmonogram wywozów ogłosi MPO Sp. z o.o.
2.  Odbiór odpadów segregowanych (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale i szkło) odbywał się będzie raz w miesiącu.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Mieszkańcy mogą dostarczać bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wybczu, ul. Strażacka 4:
1) przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – w każdej ilości,
2) gruz i odpady rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny, pochodzące z prowadzenia drobnych prac – do 1000 kg w danym roku kalendarzowym na jedno gospodarstwo domowe.

Mieszkańcy gminy nie ponoszą dodatkowych opłat z tyt. dostarczania do punktu w/w odpadów.

PSZOK jest prowadzony przez Spółdzielnie Socjalną „Łubianka”.

Szanowni Mieszkańcy,

Interesują się Państwo problematyką gospodarki odpadami?

Bliska jest Państwu ekologia i ochrona środowiska?

Mają Państwo niepowtarzalną okazję wziąć udział w wyjeździe studyjnym do spalarni odpadów w miejscowości Lauta w Niemczech. Na własne oczy można się przekonać jak z odpadami radzą sobie inne kraje i jak nowoczesne są obecnie budowane, tego typu instalacje. Wystarczy, że przystąpią Państwo do konkursu, który polega na wymyśleniu hasła promującego segregację odpadów oraz napisaniu krótkiego tekstu: „Dlaczego według Ciebie potrzebna jest rozsądna gospodarka odpadami i w jaki sposób możemy się do tego przyczynić?” Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić „Formularz zgłoszeniowy” a następnie wysłać go na podany poniżej adres.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone bezpłatnym, dwudniowym wyjazdem do Niemiec. Formularz i regulamin konkursu dostępne są na stronie www.generacjaczystejenergii.pl w zakładce „Edukacja Ekologiczna”. Link do Formularza i regulaminu można znaleźć również na Facebook'u na profilu „dalEKOwzroczni”.

Wypełniony Formularz należy wysłać na adres e-mail: dalekowzroczni@pronatura.bydgoszcz.pl, do dnia 31 sierpnia 2013 r., do godziny 23:59, lub na poniższy adres pocztowy do dnia 2 września, do godziny 12:00 (decyduje data otrzymania przesyłki, a nie data stempla pocztowego):

 

Centrum Promocji i Reklamy Remedia

ul. Dolina 35

85-212 Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja”

 

Wyjazd organizuje spółka ProNatura w ramach Kampanii Edukacyjnej „dalEKOwzroczni”. Kampania kierowana jest do mieszkańców miast i gmin z obszaru Projektu Budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, które tworzą: Bydgoszcz, Toruń, Osielsko, Białe Błota, Łubianka, Lubicz, Mrocza, Sicienko, Dobrcz, Lubicz, Nowa Wieś Wielka, Zławieś Wielka, Łysomice, Czernikowo, Obrowo, Wielka Nieszawka, Solec Kujawski.

 

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.