Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Piątek 26 Maja 2017
Filipa, Eweliny, Marianny

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Licznik odwiedzin

Jesteś 1497 osobą na stronie

Treść strony

Wyprawka szkolna, Stypendia Szkolne, Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Wyprawka szkolna

Informujemy o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

1.O dofinansowanie mogą strać się rodziny, gdzie dochód na osobę nie przekracza 351 zł. netto/mc i gdzie są dzieci  rozpoczynające naukę w roku szkolnym 2011/2012 w klasach:  I-III Sz. P. oraz  III gimnazjum.
2. Bez względu na kryterium dochodowe mogą ubiegać się rodzice uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których niepełnosprawność spowodowana jest wadą wzroku, słuchu bądź upośledzeniem umysłowym.
3. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych dzieci. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012. Formularze wniosków są dostępne szkołach.
a. rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).
b. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku należy załączyć zamiast zaświadczeń o dochodach kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
 

Stypendia Szkolne

Informujemy, że od 1 do 15 września 2011 roku, rodziny, gdzie dochód nie przekracza 351 zł netto na osobę/mc,  mogą składać w GOPS w Łubiance wnioski na stypendia szkolne. Do wniosków należy dołączyć faktury: za podręczniki ( mogą być od czerwca 2011 roku), pozostałe rachunki za materiały szkolne proszę zbierać od miesiąca sierpnia 2011 roku.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1.      Zaświadczenia o wynagrodzeniu nettoza miesiąc sierpień 2011.

2.      Bezrobotni,  zaświadczenia z Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych netto za sierpień 2011.

3.      W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oświadczenie o uzyskanych dochodach netto w miesiącu sierpniu 2011 r.

4.      W przypadku gospodarstwa rolnego nakazy płatnicze za 2011 rok,

5.      W przypadku osób pracujących dorywczo oświadczenia o dochodach za sierpień 2011 r.,

6.      Decyzje o przyznanych świadczeniach rodzinnych,

7.      Osoby otrzymujące świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,   decyzję o przyznanych świadczeniach.

8.      Osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny, decyzję o przyznanym świadczeniu,

9.      Osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, decyzję o przyznanym świadczeniu,

10.   Osoby otrzymujące zasiłki z Pomocy Społecznej, decyzje potwierdzające wysokość świadczeń w mc sierpniu,

11.    Osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy, decyzję potwierdzającą wysokość dodatku w mc sierpniu,

12.   Renciści lub emeryci, decyzję i odcinki od emerytury lub renty za miesiąc sierpień netto,

 

 

 

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

 W GOPS w Łubiance  dostępne są formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2011/2012, które można składać od 1 września.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

- do dnia 30 września 2011 r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. następuje do dnia 30 listopada 2011 r.

-  od 1 października do 30 listopada 2011 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2011 r. (art. 26 ust. 2a, 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Rodzice dzieci, które we wrześniu 2011 roku będą odbywały roczne przygotowanie przedszkolne a także dzieci powyżej 16 roku życia, które będą uczęszczały do szkoły średniej lub szkoły policealnej winni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2011 dostarczyć do GOPS w Łubiance zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt rozpoczęcia lub kontynuowania nauki w szkole w roku szkolnym 2011/2012.

Rodzice dzieci, legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które w październiku 2011 roku będą studentami drugiego i dalszych lat studiów winni w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2011 dostarczyć do GOPS w Łubiance zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt kontynuowania nauki w szkole wyższej w roku akademickim 2011/2012.

Nie dopełnienie powyższego obowiązku może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami ustawowymi, bądź niewypłaceniem tych świadczeń za miesiąc październik 2011 r.

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 14.000 euro prowadzonego w trybie zapytana o cenę na podstawie art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Przeprowadzenie cyklu szkoleń” wybrano ofertę La Soleil Monika Ciszewska, ul. Szosa Chełmińska 134A/14, 87-100 Toruń z ceną 23 777,00 zł.

Dodatkowo w postępowaniu złożono następujące oferty:

1    CISTOR, ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń z ceną 27 840,00 zł.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.