Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Piątek 26 Maja 2017
Filipa, Eweliny, Marianny

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Licznik odwiedzin

Jesteś 1637 osobą na stronie

Treść strony

konkurs ofert 2011 – pożytek publiczny i wolontariat – 29.12.2010 r.

WÓJT GMINY ŁUBIANKA

na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

I. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie.
W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/wym. ustawy.

II. Przeznaczenie dotacji.
Dotacje mogą być przeznaczone na realizację zadań publicznych w zakresie wymienionym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności na:
 

1)      ochrony i promocji zdrowia;

2)      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

3)      wypoczynku dzieci i młodzieży;

4)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

5)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

III. Wysokość środków publicznych.
Łączna wysokość środków publicznych przewidzianych w budżecie gminy na 2011 r. na wsparcie zadań określonych w pkt II wynosi do 33.400zł.

IV. Termin i warunki składania ofert.

1.     Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia  20 stycznia 2010 r. w zamkniętych ofertach z dopiskiem: „konkurs ofert 2011 – pożytek publiczny i wolontariat” na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

2.     Druki ofert można pobierać w Sekretariacie Urzędu Gminy.
3.      Do wniosku należy załączyć:
1)      aktualny dokument o rejestracji podmiotu ubiegającego się o dotację,

2)      Statut organizacji

3)      sprawozdanie finansowe

4)      oświadczenie o nie wykluczeniu z prawa do otrzymywania dotacji

        5)      oświadczenie o nie prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego


4.     Komisja Konkursowa dokonuje otwarcia ofert w dniu 21 stycznia  2011 r.

 

V. Tryb i zasady przyznawania dotacji.

1.     Ocenę i wybór ofert najlepiej służących realizacji zadań dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy na zasadach określonych w Programie  współpracy  gminy Łubianka z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

2. Komisja Konkursowa wzywa Organizacje do uzupełnienia niekompletnych ofert w terminie 3 dni - liczy się data wpływu do Komisji Konkursowej. Nie uzupełnienie braków w ww. terminie oznacza, że oferta pozostaje bez rozpatrzenia.

3.  Po uwzględnieniu poprawek zgłoszonych przez Organizacje, oferty niekompletne nie zawierające wszystkich danych z wzoru oferty lub wymaganych załączników nie podlegają rozpatrywaniu.

4. Przy ocenie merytorycznej ofert Komisja Konkursowa bierze pod uwagę kryteria zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Członkowie Komisji przyznają każdej z ocenianych ofert liczbę punktów w skali od  0 do 10.

6. Sumę punktów od całego składu komisji wpisuje się do oferty w rubryce „Adnotacje urzędowe”

 

7.     Ostateczna decyzja w sprawie wyboru najlepszych ofert należy do Wójta Gminy.

8.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 3 lutego 2011 r. a informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

9. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, a zakres rzeczowy zadania może podlegać negocjacjom.

10.     Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Łubianka a oferentem.

11.     W przypadku rezygnacji podmiotu z podpisania umowy środki finansowe mogą zostać przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.

12.     Dotowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto Wójt Gminy ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

13.     Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Bartosz Lewandowski, tel. 056/678-82-18 lub 603-516-005

autor: Wójt Gminy - Jerzy Zająkała , data: 2010.12.29

formularz oferty do pobrania

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.