Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Piątek 26 Maja 2017
Filipa, Eweliny, Marianny

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Licznik odwiedzin

Jesteś 1492 osobą na stronie

Treść strony

WÓJT GMINY ŁUBIANKA
 
na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Nr XXXI/104/2008 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego.
I. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie.
W konkursie mogą uczestniczyć działające na terenie gminy Łubianka kluby sportowe nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, uczestniczące w rozgrywkach ligowych, organizowanych przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia (klasa A, B oraz liga juniorów, młodzików, orlików).
II. Przeznaczenie dotacji.
Dotacje mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadań z zakresu sportu kwalifikowanego, w szczególności na:
1)     koszty uczestnictwa w rozgrywkach ligowych,
2)     koszty obsługi sędziowskiej i medycznej,
3)     koszty zakupu sprzętu sportowego,
4)     koszty wynagrodzenia trenerów i instruktorów,
5)     koszty zakupu napojów, odżywek i lekarstw,
6)     koszty transportu.
III. Wysokość środków publicznych.
Łączna wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie sportu kwalifikowanego w 2011 r. wynosi do 65.000zł.
IV. Termin i warunki składania ofert.
1.      Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia 20 stycznia 2011  r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „konkurs ofert – sport kwalifikowany”.
2.      Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1)     nazwę i adres siedziby wnioskodawcy,
2)     określenie celu, terminu i miejsca realizacji zadania,
3)     szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego zadania,
4)     szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
5)     informację o źródłach finansowania zadania ( w tym udział własny),
6)     wnioskowaną kwotę dotacji,
7)     preliminarz wydatków związanych z realizacją zadania.
3.      Do wniosku należy załączyć:

1)      aktualny dokument o rejestracji podmiotu ubiegającego się o dotację,

2)      Statut organizacji

3)      sprawozdanie finansowe

4)      oświadczenie o nie wykluczeniu z prawa do otrzymywania dotacji

5)      oświadczenie o nie prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego


4.      Wniosek powinien być podpisany przez osoby lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
5.      W uzasadnionych wypadkach Wójt może zażądać złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie.
V. Tryb i zasady przyznawania dotacji.
1. Ocenę przeprowadzi i wyboru ofert dokona Komisja Weryfikacyjna powołana przez Wójta Gminy.
2. Ostateczna decyzja o przyznaniu dotacji należy do Wójta Gminy.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 3 lutego 2011 r. a informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy.
4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
5. Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Łubianka a oferentem.
6. W przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez wybrany podmiot, środki finansowe mogą być przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.
7. Dotowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto Wójt Gminy ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym
8. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Bartosz Lewandowski,
tel. 056/678-82-18 lub 603-516-005.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.