Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Piątek 26 Maja 2017
Filipa, Eweliny, Marianny

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Licznik odwiedzin

Jesteś 8341 osobą na stronie

Treść strony

INFORMATOR GMINNY

Nr 2/2005 (nr kolejny 127)
Łubianka, dnia 3 marca 2005 r.

WIADOMOŚCI SESYJNE

W nawiązaniu do artykułu ze styczniowego wydania Informatora przekazujemy dalsze informacje o ustaleniach grudniowej sesji Rady Gminy. Przyjęto uchwały określające reguły przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycielskich, w tym m.in. motywacyjnego, funkcyjnych i mieszkaniowych. Większość dodatków pozostawiono na dotychczasowym poziomie a nieznacznemu zmniejszeniu uległy dodatki mieszkaniowe. Rada Gminy uchwaliła także uchwałę w sprawie polityki czynszowej w obiektach komunalnych. Obecnie trwają konsultacje w sprawie zgodności przyjętej strategii z interpretacjami rządowymi. Po ich zakończeniu przedstawimy ich ostateczny kształt.
Na kolejnej sesji Rady Gminy w Łubiance, w dniu 11 lutego br. zostały przyjęte następujące uchwały:
• zmiana budżetu na rok 2005 wyrażająca się głównie wprowadzeniem wydatku na realizację inwestycji o nazwie "Rozbudowa składowiska odpadów w Bierzgłowie oraz organizacja systemu gospodarki odpadami w gminie Łubianka" (realizacja inwestycji będzie zależna od otrzymania środków ze ZPORR),
• w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorców (wprowadza bardzo korzystne ulgi dla istniejących i nowych podmiotów gospodarczych inwestujących w naszej gminie i tworzących nowe miejsca pracy - wejdzie w życie po opublikowaniu i zostanie omówiona w następnym Informatorze),
• w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łubiance (do Rady, w której składzie są: Mirosława Rozwadowska jako przewodnicząca i Piotr Skiba został wybrany także p. Włodzimierz Wiśniewski z Zamku Bierzgłowskiego),
• w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (uchwała wprowadza opłaty za umieszczanie elementów infrastruktury technicznej oraz reklam w pasie drogowym. Opłatom będą także podlegały zajęcia pasa drogowego na cele rolne m.in. będące skutkiem worywania się niektórych rolników w drogi i ich pobocza. Już w II kwartale rozpoczniemy naliczanie opłat. Aby ich uniknąć rolnicy muszą ograniczyć zakres swoich upraw do terenu będącego ich własnością).

Jerzy Zająkała

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła możliwość pomocy materialnej dla uczniów. Pomoc o charakterze socjalnym to stypendia szkolne i zasiłek szkolny. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń- mieszkaniec gminy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, szczególnie jeżeli w rodzinie tej występuje m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 316 zł netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Stypendium dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Łubianka przyznaje Wójt Gminy Łubianka. Stypendium może być udzielone w formie:
1/ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą,
2/ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, np. zakup podręczników,
3/ pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
4/ świadczenia pieniężnego.
Stypendia przyznawane będą za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005r.
Wysokość stypendium będzie zróżnicowana, zależna od sytuacji materialnej ucznia i będzie mieścić się w granicach od 44,80 zł do 112zł.
Uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może ubiegać się o zasiłek szkolny. Zasiłek może być przyznany w formie pieniężnej lub rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Uczeń może go otrzymać niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów, jak również formę, tryb i wysokość pomocy ustali Rada Gminy na najbliższej sesji.
Formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej dostępne są  w szkołach na terenie Gminy, jak również w Sekretariacie Urzędu Gminy. Do formularza wniosku załączona jest informacja o stypendium, wykaz dokumentów potwierdzających dochód rodziny oraz fakt zamieszkania na terenie Gminy Łubianka. Proszę o właściwe wypełnianie wniosków i załączanie do nich wymaganych dokumentów, bowiem poprawność i kompletność wniosków jest warunkiem ich przyjęcia do rozpatrzenia. Wnioski przyjmowane będą w terminie do dnia 15 marca 2005r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łubiance oraz w szkołach od uczniów do nich uczęszczających.
Pomoc materialna dla uczniów finansowana będzie z dotacji z budżetu państwa. Na dzień dzisiejszy dotacja ta nie została przekazana na konto Urzędu Gminy. Mam jednak nadzieję, że do czasu podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie pomocy materialnej dla uczniów budżet państwa przekaże naszej Gminie dotację na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń.

Mirosława Rozwadowska

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Spotkania szkoleniowe
• „VAT w rolnictwie” (szkolenie przełożone z 2004 r.) - 4 marca 2005 r. (piątek), Centrum Kultury w Łubiance, godz. 10.00,
• „Biologiczna degradacja gleby – stosowanie użyźniacza glebowego jako korzystnego czynnika w nawożeniu roślin, regeneracji gleb i uzyskiwaniu wysokich plonów”, „Odmiany zbóż jarych” – 9 marca 2005 r. (środa), Centrum Kultury w Łubiance, godz. 14.00,
• „Technika wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2005” – 11 marca 2005 r. (piątek), Centrum Kultury w Łubiance, godz. 10.00. Biuro Powiatowe ARiMR w Toruniu rozpocznie przyjmowanie tych wniosków od 15 marca br.
Pomoc dla gospodarstw niskotowarowych
Od dnia 1 lutego br. uruchomione zostało Działanie 2. wchodzące w skład Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych”. Działanie to zostało już omówione w „Informatorze Gminnym” nr 11/2004. Przypominamy jednak, że o pomoc finansową w wysokości ok. 5500 zł rocznie na gospodarstwo może ubiegać się właściciel gospodarstwa niskotowarowego, tj. takiego, którego wielkość ekonomiczna, mierzona wysokością standardowej nadwyżki bezpośredniej będzie zawierała się między 2 a 4 ESU (Europejska Jednostka Wielkości). Ponadto minimalny okres prowadzenia tego gospodarstwa to 3 lata. Do wypełnionego wniosku należy załączyć: 1. plan rozwoju gospodarstwa niskotowarowego (druki, instruktaż lub pomoc w wypełnianiu wniosku i planu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, OŚiBP), 2. dokument potwierdzający okres prowadzenia gospodarstwa rolnego i zaświadczenie o nie zaleganiu w płatności podatku rolnego (z UG), 3. dokument potwierdzający prawo własności gospodarstwa niskotowarowego (np. akt notarialny – kserokopia). Szacuje się, że z tej pomocy finansowej może skorzystać 125 tysięcy gospodarstw w kraju. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich składania.

Tadeusz Wierzbowski

„BAŁAGANY” NA PODIUM

W silnie obsadzonym turnieju hokeja na hali młodzi zawodnicy z Łubianki zajęli  po trudnej rywalizacji III miejsce.W inauguracji VIII Międzynarodowego Memoriału w Hokeju na Trawie  im. Adama Filemonowicza, która odbyła się 4.02.2005 r. w Zespole Szkół w Łubiance, brały udział władze Gminy z Wójtem Jerzym Zająkałą, sponsorzy, rodzice i wielu mieszkańców.
Inaugurację uświetnił występ grupy dziewcząt z Gimnazjum w Łubiance w składzie: Katarzyna i Justyna Kwiatkowskie, Angelika i Ilona Dziewa, Paulina Kaczorowska, Magdalena i Anna Śliwińskie, Paulina Hoffmann, Ania Średniawa, Karolina Janiszewska i Agata Ziółkowska, które przedstawiły układ taneczny przygotowany pod kierunkiem pań Elżbiety i Honoraty Żeglarskich. Oprawę muzyczną Memoriału zapewnił uczeń szkoły z Łubianki Michał Socha. 
W turnieju udział brało 20 zespołów, ogółem 159 zawodników. Rozegrano 90 meczów eliminacyjnych i 20 finałowych oraz 90 kolejek rzutów karnych. Czas trwania wszystkich meczów wyniósł ponad 24 godziny. W turnieju strzelono w czasie gry 407 bramek. Dla ośmiu najlepszych zespołów były puchary. Najlepszym zawodnikiem polskim został: Adrian Krosz z LKS Rogowo, zagranicznym Peter Kowacik HK „Raca” Bratysława  a bramkarzem: Adrian Kurpiński UKS „Tarpany” Gąsawa. Każdy uczestnik turnieju dostał pamiątkowy medal oraz nagrody, co było możliwe dzięki zaangażowaniu i wysiłkowi przede wszystkim: Bernarda i Marka Kowalskich, Mariana Klammera i Romana Dubickiego.   
Wyniki meczów UKS „Bałagany” I z eliminacji: z MKS Siemianowice 5 : 0, LKS Rogowo 3 : 3, HK „65” Trenczyn 2 : 2, KS „Warta” 2 : 0, UKS „Kometa” 4 : 0 , UKS Pobiedziska 3 : 1, KS „Pomorzanin” 5 : 1, KS „Polonia” Skierniewice 5 : 0, LKS Gąsawa     2 : 2. Ogółem zespół zdobył 27 punktów i zajął drugą lokatę w grupie. W półfinale musieliśmy rozegrać mecz z zespołem UKS „Tarpany”, który w swojej grupie eliminacyjnej zajął pierwsze miejsce. Niestety przegraliśmy 3 : 0 i przyszło nam walczyć o III miejsce z KS „Polonia” Środa. Zwyciężyliśmy 3 : 2. Mecz był bardzo wyrównany, do ostatniej chwili ważył się wynik. Pierwszą bramkę zdobyli hokeiści ze Środy. Drugi nasz zespól zajął 10 lokatę. Wyniki z eliminacji tej drużyny: SSSHT Siemianowice 3 : 0, SP 26 Poznań 2 : 2, HK „Raca” 3 : 0, SP 3 2 : 3, UKS Pobiedziska II 5 : 0, SP Lutkówka 2 : 0, UKS „Mustangi” 1 : 3, KS „Polonia” Środa 0 : 4, UKS „Tarpany” 0 : 4. W eliminacjach zdobyli pkt. 16 i wgrupie zajęli VI miejsce. W rywalizacji w ostatnim dniu zawodów pokonał UKS Pobiedziska I 2 : 1, a następnie z UKS „Mustangi” był remis (0 : 0) i rzuty karne zadecydowały o zwycięstwie zespołu  śląskiego. W walce o I miejsce UKS „Tarpany” pokonał LKS Rogowo 4 : 0.
UKS „Bałagany” I grał w składzie: Kamil Pniewski, Łukasz Walter, Kamil Malec, Paweł Pouch, Karol Średniawa, Krzysztof Wikariak, Adrian Dziewa i Patryk Tężycki.
UKS „Bałagany’ II grał w składzie: Michał Pietkiewicz, Bartek Mierzejewski, Mateusz Walter, Tomasz Głębocki, Mateusz Kardas, Michał Skomra, Krzysztof i Wiktor Bąk.
Drużyny przygotowali: Leszek Rzemiejewski, Andrzej Makowski.
Memoriał im. A. Filemonowicza uznaje się za nieoficjalne mistrzostwa Polski w hokeju na trawie dla tej grupy wiekowej. Dagmara Mośko ze Słowacji stwierdziła, że są to jedne z najlepiej organizowanych zawodów na jakich dotychczas bywała, a uczestniczyła w podobnych imprezach w Słowacji, Czechach, Austrii, Węgrzech.
Imprezą towarzyszącą były dwa mecze old boys KS „Pomorzanin” z ich słowackimi kolegami. 
Nagrody dla uczestników memoriału ufundowali liczni sponsorzy, w tym: Urząd Gminy w Łubiance, Polski Związek Hokeja na Trawie w Poznaniu, Urząd  Marszałkowski Województwa – Kujawsko Pomorskiego w Toruniu, Starostwo Powiatowe w Toruniu, Kujawsko – Pomorskie Ludowe Zrzeszenie Sportowe w Toruniu,  „PACIFIC” Sp. zo.o. w Toruniu, Bank Spółdzielczy w Toruniu o/Łubianka, Gazeta Pomorska w Bydgoszczy, „OSTROMECKO” Wody Mineralne, F.P.H. „MARWIT” w Złejwsi Wielkej, S.c. „AMA”     M. Prowadzisz i A. Wiligalski w Pigży, P.H.U. „HOCKEY” Andrzej Miśkiewicz w Gliwicach,
„FLEKSOPAK” Sp. zo.o. w Pigży, P.H.U. „SALUS” w Toruniu, P.P.H. „TEKTOR” s.c. w Łubiance, F.U.H. „AGRO – POL” w Zakrzewie, GS Samopomoc Chłopska w Łubiance,
Z.U.W. „AD – REM” s.c. w Toruniu, F.Z. „RODAR” Sp. zo.o. w  Łubiance, F.H. „PETER” Piotr Stodulski w Warszewicach, F.H. „WRZOS” Roman Blachowski w Łubiance, P.W. „JAKU” w Złejwsi Wielkiej, „REDIS” s.j. w Toruniu, Toruńska Spółdzielnia Mleczarskaj z siedzibą w Łowiczu, P.K.S. „CONNEX” Sp. zo.o. w  Toruniu, F. T. „TRANS – TOM” Tomasz Szczepański w Bocieniu, Firma Transportowa Janusz Jaworski w Bierzgłowie, P.P.H. Cieślewicz Marian i Jacek s.j. w Łubiance, F.H.U. „KRAB” Bożena i Stanisław Śnieżek w Pigży, S.M.B. „AGMAR” Marcin Myśliński w Łubiance, Usługi Transportowe Jarosław Pawlikowski w Głażewie, F.P.U.H. Elżbieta i Paweł Dzius w  Łubiance, Firma Piekarniczo – Cukiernicza S.K. Finc w Unisławiu, Gospodarstwo Ogrodnicze Janusz Sadowski w Bierzgłowie, „SID – SPED” Łukasz Pawlikowski w  Głażewie, Prywatny Gabinet Lekarski Bogdan Mietła w Grzybnie, P.H.U.P.  „SIGMA” Katarzyna Włodarczyk w Toruniu, S.S.-P. „DAMABAR” Bogumił Wiśniewski w Wybczu, F.H.U. „BONCZA” Tomasz Boniecki w Łubiance, Zakład Kołodziejsko Stolarski Piotr Dynasiński w Wybczu, Sklep Spożywczy Ewa i Zbigniew Cywińscy w Łubiance, F.H.U. „KLEŃ” Zbigniew Kania w Toruniu, F.H. „ALAMAK” Łucja Kłaczyńska w Łubiance, Pieczarkarnia Bogdan Kępiński w  Toruniu, Przedsiębiorstwo H.U.P. Eugeniusz Tchorzewski w Łubiance, F.H.U. Finc Adam w Warszewicach, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, Gospodarstwo Pomocnice przy Urzędzie Gminy w Łubiance, Komendant OSP w Łubiance Marek Matłosz, Aneta i Sławomir Krajewscy z Łubianki, Irena i Stefan Mielke z Krummbörn, Robert Sawina z Unisławia, Stanisław Sawina z Grzybna, Stanisława i Stanisław Kardas z Łubianki, Bolesław Szczechowski z Warszewic, Zdzisław Drapiewski z Łubianki, Lucyna i Leszek Śliwińscy z Pigży. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy! Podziękowania należą się także  Zespołowi Szkół w Łubiance, a szczególnie dyrektorowi Jackowi Żebrowskiemu, pracownikom obsługi i nauczycielom: paniom: Teresie Głębockiej, Grażynie Plaskiewicz i panom Rafałowi Cieślakowi i Piotrowi Wiatr.

Roman Dubicki

INFORMACJA Z KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODR

W związku z  reorganizacją od dnia 1-go stycznia 2005 roku Ośrodka w Przysieku nowa, pełna nazwa i adres  rejonowego zespołu doradców rolnych w Chełmży brzmi:
KUJAWSKO-POMORSKI  OŚRODEK  DORADZTWA  ROLNICZEGO W MINIKOWIE, ODDZIAŁ W PRZYSIEKU, REJONOWY ZESPÓŁ DORADCÓW W CHEŁMŻY ul. Bydgoska 7 tel. 675-22-60,
fax 675-45-94.
W Urzędzie Gminy w Łubiance dyżury pełni w poniedziałek i wtorek każdego tygodnia doradca mgr Stanisław Szwejka z Rejonowego Zespołu Doradców w Chełmży.
Przypominamy, że w Urzędzie Gminy udzielamy informacji z  zakresu doradztwa ogólnorolnego, sporządzania i przygotowania biznesplanów, pomagamy w wypełnianiu wniosków składanych do biur ARiMR w działaniach pomocowych takich jak:
- renty strukturalne
- inwestycje w gospodarstwach rolnych
- ułatwianie startu młodym rolnikom
i innych, które weszły w życie od pierwszego lutego:
- wspieranie gospodarstw niskotowarowych
- dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej.

Stanisław  Szwejka

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Wspaniała rywalizacja
Już po raz drugi w gminie Łubianka rozegrano gminne zawody w żeńskiej siatkówce. Do zawodów przystąpiło 5 drużyn. Rywalizacja przebiegała w dwóch grupach, zwycięzcy grup zagrali w finale - natomiast drużyny z drugich miejsc zagrały o miejsce trzecie. Zwyciężyła po raz drugi z rzędu drużyna z Bierzgłowa, drugie miejsce Bałagany, trzecie miejsce Brąchnowo, czwarte Dębiny, piąte Pigża.
Zawodom towarzyszył nieustanny doping, szczególnie panowie oklaskiwali wspaniale walczące panie.
Składy najlepszych drużyn:
Bierzgłowo: Karolina Walter – kapitan, Katarzyna Kwiatkowska, Marta Wierzbicka, Małgorzata Dziarska, Justyna Kwiatkowska, Agnieszka Jaworska, Karolina Walter, Żaneta Pietrykowska, Monika Rutkowska, Krystyna Grabowska.
Bałagany: Paulina Działek – kapitan, Joanna Surowiec, Małgorzata Tchorzewska, Monika Bąk, Karolina Rutkowska, Karolina Tchorzewska.
Brąchnowo: Patrycja Syrocka – kapitan, Aneta Lewandowska, Katarzyna Brzoska, Joanna Puczkarska, Aleksandra Lewandowska , Marta Piórkowska, Iwona Zakrzewska.
To był już V Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych
Przegląd inscenizacji o tematyce bożonarodzeniowej odbył się 28 stycznia w świetlicy wiejskiej w Dębinach, gdzie podziwiać przedstawienia przybyło szerokie grono publiczności.
A było na co popatrzeć, wszystkie spektakle wystawione były niemalże w profesjonalny sposób począwszy od choreografii, oprawy muzycznej po samą grę aktorów. W przeglądzie wystąpili reprezentanci wszystkich szkół z naszej gminy. Poszczególne grupy teatralne przygotowały: Marzanna Piórkowska, Jolanta Wilińska – Józefkowicz, Renata Pietrzkowska, Grażyna Plaskiewicz, Teresa Głębocka, Wioleta Nowicka, Gabriela Neulitz, Katarzyna Kępska, Krystyna Klimczak, Maria Wojciechowska. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Przeglądu, a szczególne podziękowania kierujemy dla Pana Mirosława Barnata i Pani Danki Lewandowskiej za pomoc w organizacji.
Ferie, ferie i po feriach
Różnorodne propozycje, organizacja zajęć w poszczególnych miejscowościach gminy i potrzeba pożytecznego zagospodarowania wolnego czasu spowodowały, iż program na ferie przygotowany przez Centrum Kultury i Bibliotekę spotkał się z dużym zainteresowaniem.
Wyniki konkursów: Konkurs Wiedzy Sportowej „Wiem Wszystko o skokach narciarskich” rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Do rywalizacji przystąpiła spora grupa kibiców tej jakże popularnej w Polsce dyscypliny. Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach – test dla wszystkich uczestników i pytania finałowe dla najlepszej trójki w poszczególnych kategoriach wiekowych. Ostatecznie w kategorii Szkoła Podstawowa zwyciężył Adrian Sobański przed Mateuszem Talarkiem i Jakubem Dwojackim – wszyscy z Pigży. W kategorii Gimnazjum najlepszy okazał się Krzysztof Elsner, drugi był Emil Kluska, trzeci natomiast Maciej Walter wszyscy z Łubianki. Przyznano również dwie nagrody specjalne; dla najlepszej uczestniczki – Magdaleny Elsner i najmłodszego uczestnika – Jacka Kluski; Zimowa Liga Tenisa Stołowego - około 50-ciu młodych tenisistów wzięło udział w trzeciej już edycji Zimowej Ligi Tenisa Stołowego rozgrywanej tradycyjnie w ferie zimowe. Na końcową klasyfikację składały się punkty zdobyte w dwóch turniejach, w których rywalizowano każdy z każdym. Ostateczna kolejność szkoła podstawowa dziewczęta: I m. Ewelina Obrębska Pigża, II m. Paulina Grabowska Pigża, III m. Michalina Korowaj Pigża; szkoła podstawowa chłopcy: I m. Paweł Pouch Łubianka; II m. Artur Kościelski Pigża; III m. Stanisław Projs Łubianka; gimnazjum dziewczęta: I m. Anna Pilzak Leszcz; II m. Lidia Gut Pigża; III m. Ewelina Laskowska Leszcz; gimnazjum chłopcy: I m. Karol Laskowski Leszcz; II m. Piotr Marunowski Pigża; III m. Kamil Krawaczyński Pigża.
„Dni z drużyną harcerską”: Druhowie i druhny ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej zawitali na specjalne zaproszenie do świetlicy wiejskiej w Przecznie. Licznie zgromadzonej młodzieży opowiadali o swej organizacji, tradycjach i powołaniu do czynienia dobra. W ramach zajęć odbyła się zabawa w podchody, gry integracyjne na świeżym powietrzu, pokaz udzielania pierwszej pomocy, wspólne ognisko i nocny zwiad. Szczególne podziękowania przy tej okazji należą się panu sołtysowi Tadeuszowi Genkowi i ludziom służby publicznej z Przeczna za pomoc w godnym przyjęciu gości oraz zapewnieniu bazy dla całego przedsięwzięcia. Równie gościnne okazały się Warszewice i Wybcz gdzie można było rozwinąć swoje umiejętności artystyczne, pograć w gry planszowe i spędzić mile czas w ciekawych ludzi.
III Otwarte Mistrzostwa Gminy Łubianka w Tenisie Stołowym
Już po raz trzeci, za sprawą Centrum Kultury w Łubiance i Uczniowskiego Klubu Sportowego w Pigży najlepsi pingpongiści-amatorzy z powiatu toruńskiego będą mieli okazję zmierzyć się w Otwartych Mistrzostwach Gminy Łubianka w Tenisie Stołowym. Podobnie jak w latach ubiegłych rywalizacja przebiegać będzie w kilku kategoriach wiekowych – wśród panów i kategorii otwartej wśród pań. Dodatkowo nagrodzeni zostaną również najlepsi mieszkańcy naszej gminy na obecność, których szczególnie liczymy. Turniej odbędzie się 5 marca o godz. 9.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pigży. Zapisy przed zawodami. Szczegółowe informacje pod nr tel. 6788698.
Gminny Turniej Koszykówki
20 marca (niedziela) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubiance rozegrany zostanie Gminny Turniej Koszykówki. Do udziały zapraszamy zespoły z gminy Łubianka (udział w turnieju mogą wziąć osoby zamieszkałe na terenie gminy z roczników 1991 i starszych). Drużyny prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca w Centrum Kultury.
Gminne archiwum zdjęć i dokumentów
Korzystając z możliwości, jakie niosą ze sobą nowoczesne technologie chcielibyśmy stworzyć „Gminne Archiwum Zdjęć i Dokumentów” – zbiór starych fotografii i dokumentów ukazujących charakterystyczne dla dawnych czasów budynki, ludzi, organizacje, ważne wydarzenia z okazji odpustów, świąt, dożynek, ludzi przy pracy z wykorzystaniem narzędzi stanowiących obecnie wartość muzealną. Archiwum to mielibyśmy tworzyć wspólnie my - mieszkańcy gminy Łubianka, dla których nieobojętna jest nasza przeszłość i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Przedsięwzięcie polegać będzie na skanowaniu zdjęć i dokumentów oraz ich archiwizowaniu na nośnikach elektronicznych. Mamy nadzieję, iż w ten prosty sposób uratujemy wiele cennych pamiątek dla nas i dla przyszłych pokoleń. Apelujemy zatem do państwa i prosimy o kontakt osoby, które dysponują historycznymi fotografiami i dokumentami. Chcielibyśmy by te zbiory posłużyły do zorganizowania w przyszłość naszej gminnej izby muzealnej.
Czytelnia internetowa
W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszy się czytelnia internetowa w Gminnej Bibliotece Publicznej przypominamy, iż każdy z państwa może bezpłatnie z niej korzystać. Godziny funkcjonowania czytelni - poniedziałek, wtorek, czwartek 13.00 – 18.00; środa, piątek 12.00 -15.00. Rezerwacja miejsca w czytelni osobiście lub pod nr tel. 6788395. Zapewniamy fachową pomoc przy wyszukiwaniu informacji oraz możliwość nagrania na dyskietkę lub wydruku.
Spotkanie z książką
W każdy wtorek i czwartek o godzinie 15.30 zapraszamy wszystkie dzieci z gminy do Biblioteki Publicznej w Łubiance na „głośne czytanie” i wspólne „bajanie”. Przebieg spotkania: czytanie fragmentu książki, konkurs dotyczący zrozumienia tekstu (testowy i plastyczny), nagrody niespodzianki. Czas trwania: ok. 1-1,5 godz. Spotkanie prowadzić będą pracownicy biblioteki świetlicy terapeutycznej oraz gościnnie znane osoby z naszej gminy. Mile widziane zarówno dzieci kochające książki, jak i te omijające bibliotekę „dużym kołem”.
IV Wielkanocny Konkurs Plastyczny
Już czwarty rok z rzędu organizujemy konkurs plastyczny w okresie świąt Wielkanocnych, tym razem na najładniejszą pisankę. Jury będzie zwracało uwagę na oryginalność kompozycji, brak elementów gotowych, pomysłowość, estetykę wykonania. Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych: a) dzieci przedszkolne i „zerówka”; b) szkoła podstawowa – klasy 1-3; c) szkoła podstawowa klasy - 4-6; d) gimnazjum. Termin zgłaszania prac do 23 marca (środa). Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród nastąpi 24 marca o godz. 15.00. Prace zgłoszone do konkursu zostaną wystawione w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Wyjazd do Górki Klasztornej
Osoby chcące doznać głębokich przeżyć związanych z męką Pana Jezusa zapraszamy na przedstawienie pasyjne, które odgrywane jest na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej. W pokaz odbywający się w plenerze zaangażowanych jest ponad stu aktorów przebranych w stroje oddające nastrój ówczesnych czasów. Godne uwagi są zawarte w Misterium realistyczne sceny biczowania i ukrzyżowania, które nadają temu całemu przedstawieniu cech autentyczności. Zgłoszenia przyjmujemy w Centrum Kultury tylko wraz z wpłatą do 17 marca. Koszt wyjazdu 12 zł od osoby, liczba miejsc ograniczona. Wyjazd sprzed Centrum Kultury 20 marca (niedziela) o godz. 11.00 powrót ok. 20.00.

Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00, tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:

Urząd Gminy
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18  
fax 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.